РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

20.04.2021

РИОСВ–Пазарджик ще приема уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви до 1-ви май 2021 г. До момента са подадени заявления за разкриване на пунктове в с. Главиница, общ. Пазарджик и в с. Виноградец, общ. Септември.

Дейността по събиране от природата и изкупуване с цел търговия и износ на живи охлюви, черупки и месо, включително и за фермерното им отглеждане е регламентирана със Заповед от 9 април 2004 г. на министъра на околната реда и водите.

Градинският охлюв (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix lucorum) са в Приложение № 4 (видове под регулирано опазване и ползване) на Закона за биологичното разнообразие. Съобразено с биологията на двата сухоземни вида, разрешеният период за събирането им e от 10 май до 30 юни. Екземплярите трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните екземпляри, които трябва да се връщат веднага и на подходящи места обратно в природата. За целта физическите и юридическите лица са длъжни да уведомят РИОСВ за организираните от тях пунктове за изкупуване на охлюви, както и отговорниците към тях в срок до 1-ви май 2021 г.

В случай, че до 30 юни в складовете останат нереализирани количества, то лицата са длъжни да ги декларират в съответната РИОСВ в срок до 5 юли 2021 г., като след проверка от страна на инспекциите се съставя протокол, необходим пред МОСВ за издаване на удостоверения за износ. Лицата, които притежават ферми за охлюви, са длъжни да декларират количествата във фермите си пред РИОСВ в срок до 25 април 2021 година.

При неизпълнение на законовите разпоредби физическите лица - нарушители се наказват с глоби от 100 до 1000 лв, а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 200 до 5 000 лева, съгласно чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).