РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

26.01.2022

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от 
Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-09-1/26.01.2022 г. на директора на РИОСВ - Пазарджик

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС :

           За назначаване на държавен служител -  главен експерт в дирекция “Контрол на околната среда“, направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите" - 1 бр.

         Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

         Минимални  изисквания: образование:  висше, с образователно – квалификационна степен „бакалавър“ по: екология и опазване на околната среда,  химия,  физика, науки за земята, минно  дело, право и  професионален опит  минимум 2 /две/ години и/или  минимален ранг IV младши; да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител

      Допълнителни изисквания:  умения за работа с компютър- МS Office /Word, Excel/, Internet; познаване на нормативната уредба в областта на опазване на околната среда

       Кратко описание на длъжността:

       Провежда мониторинг и контрол върху опазването и рационалното използване на почвите.  Изготвя и поддържа база данни за инвестиционни предложения, животновъдни обекти и складове за съхранение на негодни за употреба продукти за растителна защита в териториалния обхват на РИОСВ –Пазарджик. Контролира изпълнението на плановете и програмите за опазването и устойчиво ползване и възстановяване на почвите.  Осъществява контрол при провеждане на собствен мониторинг върху компонента „почви“ от съответните физически и юридически лица. Участва в държавни приемателни комисии за приемането и въвеждането на обекти в експлоатация. Извършва проверки по сигнали, жалби и др.

        Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

      Начин на провеждане на конкурса:

     -  Решаване на тест за установяване на компетентностите, необходими за изпълнение на задълженията, съобразно длъжностната характеристика.

     -  въпросите, за решаване на теста ще бъдат в областта на: Закон за опазване на околната среда,  Закон за управление на отпадъците, Наредба за класификация на отпадъците,  Закон за държавния служител

      -  Интервю с кандидатите,  успешно издържали теста

        Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

        Необходими документи за участие в конкурса, място и срок за подаването им:

        Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец. Към заявлението се прилагат:

      - декларация от лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

       - копия на документи за придобитата образователно-квалификационна степен

/документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условията и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/;

      - копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или  придобит ранг /трудова/служебна/осигурителна книжка/;

    - други документи: за компютърни умения, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата. 

        Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в сградата на РИОСВ, гр. Пазарджик, ул. Гурко № 3, ет.4, "Център за административно обслужване" всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа.

          Документите може да се подадат по електронен път на електронна поща riewpz@ riewpz.org,  като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

         Срок на подаване на документи: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса  на интернет страницата на РИОСВ – Пазарджик - https://new.riewpz.org ,  в Административния регистър https://iisda.government.bg/ и специализиран сайт за работа – https://www.jobs.bg/

        Ако срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

          Размер на основната заплата за посочената длъжност-  1200 лв.

         При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

          Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата: https://www.riewpz.org  и на информационното табло на входа на РИОСВ-Пазарджик, гр. Пазарджик ул. “Гурко“ № 3, ет.4


       Обявата е публикувана в:

Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията https://iisda.government.bg/

Интернет-страницата на РИОСВ-Пазарджик – https://www.riewpz.org  

Специализиран сайт за работа – https://www.jobs.bg

 

За допълнителна информация: тел. 034/401-931 – Евдокия Георгиева – главен специалист „Човешки ресурси“ 

 

Готови образци за попълване:


Заявление за участие в конкурс
Дeкларация чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКМДС