РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

26.01.2022

                                           ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-09-1/26.01.2022 г. на директора на РИОСВ - Пазарджик

                                  ОБЯВЯВАМ КОНКУРС :

           За назначаване на държавен служител -  главен експерт в дирекция “Контрол на околната среда“, направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“ - 1 бр.

          Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

     Минимални  изисквания: образование:  висше, с образователно – квалификационна степен „бакалавър“ по: екология и опазване на околната среда,  химия,  физика, науки за земята; професионален опит  минимум 2 /две/ години и/или  минимален ранг IV младши; да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител            

      Допълнителни изисквания:  умения за работа с компютър- МS Office /Word, Excel/, Internet; познаване на нормативната уредба в областта на опазване на околната среда

       Кратко описание на длъжността:

       Провеждане на държавната политика по опазване чистотата на атмосферния въздух. Осъществяване на постоянен контрол върху източниците на замърсяване на атмосферния въздух. Дава писмени становища за екологосъобразността на проекти, обекти и дейности, подлежащи на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ или във връзка с необходимостта от изготвяне на ОВОС. Съставя протоколи на физическите лица, на управителни органи на юридически лица и на ЕТ, които подлежат на контрол. Дава предписания по смисъла на чл.153 и чл.155 от Закона за опазване на околната среда.

        Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. 

       Начин на провеждане на конкурса:

     -  Решаване на тест за установяване на компетентностите, необходими за изпълнение на задълженията, съобразно длъжностната характеристика.

        Въпросите, за решаване на теста ще бъдат в областта на: Закон за опазване на околната среда, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за защита от шума в околната среда,  Закон за държавния служител

      -  Интервю с кандидатите,  успешно издържали теста

        Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 

       Необходими документи за участие в конкурса, място и срок за подаването им:

        Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец. Към заявлението се прилагат:

      - декларация от лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

      - копия на документи за придобитата образователно-квалификационна степен

/документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условията и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/;

      - копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или  придобит ранг /трудова/служебна/осигурителна книжка/;

    - други документи: за компютърни умения, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата.

        Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в сградата на РИОСВ, гр. Пазарджик, ул. Гурко № 3, ет.4, "Център за административно обслужване" всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа.

          Документите може да се подадат по електронен път на електронна поща riewpz@ riewpz.org,  като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 

         Срок на подаване на документи: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса  на интернет страницата на РИОСВ – Пазарджик - https://new.riewpz.org ,  в Административния регистър https://iisda.government.bg/ и специализиран сайт за работа – https://www.jobs.bg/

        Ако срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

         Размер на основната заплата за посочената длъжност -  1200 лв.

         При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията. 

         Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата: https://www.riewpz.org  и на информационното табло на входа на РИОСВ-Пазарджик, гр. Пазарджик ул. “Гурко“ № 3, ет.4 

       Обявата е публикувана в:

Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията https://iisda.government.bg/

Интернет-страницата на РИОСВ-Пазарджик – https://www.riewpz.org  

Специализиран сайт за работа – https://www.jobs.bg
 

За допълнителна информация: тел. 034/401-931 – Евдокия Георгиева – главен специалист „Човешки ресурси“


Готови образци за попълване:

Заявление за участие в конкурс
Дeкларация чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКМДС