РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

17.03.2022

                     ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от
Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-09-4/16.03.2022 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик

                    ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

           За назначаване на държавен служител -  младши експерт в дирекция “Контрол на околната среда“, направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти“ - 1 щ. бр.

         Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:                                                                                                                Минимални  изисквания: образование:  висше, с образователно – квалификационна             степен „професионален бакалавър“ по: екология и опазване на околната среда,  химия,  физика, биология, науки за земята, право;  професионален опит  не се изисква,  минимален ранг V младши;  да отговаря на условията на чл.7 от Закона за държавния служител
          Допълнителни изисквания:  умения за работа с компютър- МS Office /Word, Excel/, Internet; познаване на нормативната уредба в областта на опазване на околната среда
         Кратко описание на длъжността:
         Осъществява функциите на държавната власт по контрол на разрешителни за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. Прилагане изискванията  на Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и подзаконовите нормативни актове към него. Участва в процедурите по издаване, преразглеждане и актуализация на комплексни разрешителни в РБългария (за регион Пазарджик), които са определени като отговорности и компетентност в Закона за опазване на околната среда; Извършва комплексни проверки на обектите с издадени комплексни разрешителни.
        Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

     Начин на провеждане на конкурса:
     -  Решаване на тест за установяване на компетентностите, необходими за изпълнение на задълженията, съобразно длъжностната характеристика.
     -  въпросите, за решаване на теста ще бъдат в областта на: Закон за опазване на околната среда, Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни,  Закон за държавния служител
      -  Интервю с кандидатите,  успешно издържали теста
        Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

       Необходими документи за участие в конкурса, място и срок за подаването им:
        Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец. Към заявлението се прилагат:
      - декларация от лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
        - копия на документи за придобитата образователно-квалификационна степен
/документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условията и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/;
      - копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или  придобит ранг /трудова/служебна/осигурителна книжка/;
    - други документи: за компютърни умения, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата.
        Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в сградата на РИОСВ, гр. Пазарджик, ул. Гурко № 3, ет.4, "Център за административно обслужване" всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа.
          Документите може да се подадат по електронен път на електронна поща riewpz@ riewpz.org,  като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

         Срок на подаване на документи: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса  на интернет страницата на РИОСВ – Пазарджик - https://new.riewpz.org ,  в Административния регистър https://iisda.government.bg/ и специализиран сайт за работа – https://www.jobs.bg/ - до 17:00 часа на 28.03.2022 г.
        
Размер на основната заплата за посочената длъжност -  1010,00 лв.
         При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията

         Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата: https://www.riewpz.org  и на информационното табло на входа на РИОСВ-Пазарджик, гр. Пазарджик ул. “Гурко“ № 3, ет.4

       Обявата е публикувана в:
Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията https://iisda.government.bg/
Интернет-страницата на РИОСВ-Пазарджик – https://www.riewpz.org   
Специализиран сайт за работа – https://www.jobs.bg

Готови образци за попълване:

Заявление за участие в конкурс
Дeкларация чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКМДС