РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

16.05.2022

Тази година се честват 30 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС) на 21 май 1992 година.  Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отбелязва юбилея чрез провеждане на редица местни инициативи в цялата страна чрез своите структури – Регионалните инспекции по околната среда, Дирекциите на национални паркове, Басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда, съвместно с неправителствени организации, училища и детски градини. По този начин министерството изразява ангажираността си, представя политиката на управление и дава гласност на обществеността за важността от екологичната мрежа със съпътстващото я биологично разнообразие и за нейното опазване.

На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията и е одобрена програма LIFE. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000“. За да се отбележи създаването на мрежата „Натура 2000“ и с цел да се почетат усилията на всички, дали своя труд за управлението ѝ, със специална Декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите, се обявява 21-ви май за Европейски ден на „Натура 2000“.

Днес мрежата обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство. „Натура 2000“ осигурява дългосрочното опазване и оцеляване на най-ценните и застрашените видове и природните местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. В Р България са определени 120 защитени зони за опазване на дивите птици (23.1% територия); 234 защитени зони за опазване на природните местообитания (34,9% територия).

Информация за  Натура 2000 зоните можете да намерите на адрес: http://natura2000.moew.government.bg/