РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

18.05.2022

Това постигна днешната работна среща, организирана от РИОСВ-Пазарджик по повод 30 години от създаването на мрежата от защитени зони "Натура 2000" в Европейския съюз.

В нея взеха участие експерти, ангажирани в сферата на околната среда и екологията в Областна администрация, общинските администрации на Брацигово, Лесичово, Пазарджик, Пещера и Сърница, изпълнителният директор на "Огняново К"АД, еколозите на „Ди Ес Смит  България"АД и „Асарел - Медет"АД и експерти на РИОСВ-Пазарджик.

Презентацията на д-р Димитър Плачийски – отговорник „Природозащитни дейности“ в Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) представи политиките, свързани с биологичното разнообразие, подобряване на екологичното природозащитно състояние на естествени местообитания, възможностите, които екологичната мрежа предоставя, включително и в сектора - селско стопанство и социално-икономическия ефект от нея.

Във времето за дискусия бяха изложени мнения и становища на различните заинтересовани страни и обсъдени конкретни проблеми при управлението на защитените зони от националната екологична мрежа в област Пазарджик. Участниците обмениха идеи и добри практики при изпълнението на дейности и проекти, свързани с опазването на защитените зони, предложиха и обсъдиха различни финансови механизми за финансиране на дейности за опазване на видовете и местообитанията в региона и изразиха удоволетвореност от полезността на такива срещи за подобряване на управлението и избягване на бъдещи конфликти. Желанието на всички участници е да има и следващи, на които да се чуят мнения и становища от земеделски производители, представители на горски стопанства и др.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Отбелязвайки по този начин 30-годишнината на Европейския ден „Натура 2000“  РИОСВ осъществи ползотворен диалог със заинтересованите страни, институциите и бизнеса в област Пазарджик по отношение на политиките за опазване на биологичното разнообразие.