РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

20.01.2023

Комисия от заинтересувани страни, назначена от директора на РИОСВ-Пазарджик, одобри предложение за обявяване на нова защитена територия в област Пазарджик - защитена местност „Туфеста острица”. Целта е опазване на растителния вид Туфеста острица (Carex elata) и неговото местообитание в региона - малко блато, с площ около седем декара, в землището на с. Горно вършило, община Септември, където експерти на РИОСВ-Пазарджик установиха ново находище на този растителен вид и инициираха старта на процедурата.  
В състава на комисията участваха експерти на РИОСВ-Пазарджик, представители на Областната служба „Земеделие“, Регионалната дирекция на горите, Община Септември, Областна администрация-Пазарджик и Специализирано звено „Областно пътно управление Пазарджик“. Комисията разгледа предложенията за обща площ, граници на защитената местност с включени в нея номера на имоти от картата на възстановената собственост, режимите на проектната защитена местност и излезе със становище да бъде предложена за обявяване.
Предложената защитена местност „Туфеста острица” покрива изискванията на Закона за защитените територии (ЗЗТ) да е местообитание на застрашен и рядък растителен вид. Видът Туфестата острица е вписан в Червената книга на България с категория „Застрашен“. Туфестата острица е многогодишно тревисто водолюбиво растение, което формира високи (до 1,2 м) туфи. Използва се като декоративно растение, заради атрактивния си вид.  До момента видът е познат само от три находища в страната.
Следва новата защитена местност да бъде обявена със заповед на министъра на околната среда и водите по реда на Закона за защитените територии, след което РИОСВ – Пазарджик ще предприеме необходимите действия pd отразяването й в кадастралната карта и кадастралните регистри на село Горно вършило, община Септември, област Пазарджик.

 

Галерия