РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

22.02.2023

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пазарджик (РИОСВ-Пазарджик) постави срок на кметовете на всички общини в област Пазарджик да информират за предприети мерки за недопускане на замърсявания с отпадъци в землищата на общините, за установяване на нарушителите, както и мерки за почистване, извозване и обезвреждане на отпадъците, когато е констатирано замърсяване.
   РИОСВ-Пазарджик даде указания на кметовете да изготвят планове (краткосрочни и средносрочни) и предприемат мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделно, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци във всяко населено място така, че да не се допуска замърсяване на терени с отпадъци и образуване на сметища, както и повторно замърсяване на вече почистени. До 31.03.2023 г. трябва да се извършат проверки за наличие на такива замърсявания с отпадъци, включително на речните легла и прилежащите територии на реките в съответната община, а при наличие, да се организира тяхното почистване.
    След този срок експерти на РИОСВ-Пазарджик ще извършат проверки на място за изпълнението на задълженията на кметовете, произтичащи от ЗУО.
    При необходимост ще се предприемат предвидените в Закона за управление на отпадъците административнонаказателни действия.
    Освен от кметовете, РИОСВ поиска от директора на Областно пътно управление-Пазарджик, както и от регионални подразделения на ЮЦДП-Смолян (13 горски и ловни стопанства) информация за предприетите действия за контрол на замърсяването с отпадъци от пътните платна и съоръжения, обслужващите зони и крайпътните комплекси, с цел опазване чистотата на републиканската пътна мрежа и горските територии от замърсявания. Тези територии е необходимо да бъдат почистени също най-късно до 31 март, след което предстоят проверки.