РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.03.2023

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пазарджик извършиха 81 проверки от началото на годината. Дадени са 11 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са предприети действия по 13 сигнала. Издадени са четири наказателни постановления и две споразумения на обща стойност 13 700 лева. Събраните суми от имуществени санкции за нарушения на екологичното законодателство са в общ размер на 22 519 лева.

Засилен е превантивният, текущият и последващият контрол на фирмите за третиране на отпадъци с цел предотвратяване на нерегламентирани дейности с отпадъци на територията на област Пазарджик. По предписания на РИОСВ през януари са почистени осем замърсени с отпадъци терена на територията на община Велинград. Голяма част от отпадъците на още осем терена в землищата на селата Света Петка и Грашево са почистени, събрани в чували и се извозват на сепарираща инсталация във Велинград. Извършено е почистване на терен в землището на с. Свобода, общ. Стрелча, от нерегламентирано изхвърлени отпадъци от пластмаса и каучук от моторни превозни средства, замърсени с опасни вещества (нефтопродукти), и на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали в с. Злокучене, общ. Септември.

От началото на годината експертите от РИОСВ - Пазарджик проведоха изискуемите от екологичното законодателство процедури по внесени 116  инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти на бизнеса, местната власт и държавни горски стопанства и осигуриха обществен достъп до 145 документа, публикувани на интернет страницата на инспекцията. По реда на Закона за достъп до обществена информация е предоставена поисканата информация на десет заинтересовани лица.