РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Важно: 31 май 2018 г. е крайният срок за извършване на регистрация на химични вещества, които се произвеждат или внасят в ЕС в количества количества, достигащи 1 тон или повече на година.

Важно: Годишно докладване по Регламент (ЕС) № 517/2014   

Важно: МОСВ дава 3,5 млн. лв. за чиста околна среда

Важно: Въвеждат се банкови гаранции и за площадките за събиране на излезли от  употреба моторни превозни средства и електронно оборудване

Важно: Европейската комисия ще съфинансира проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуоросъдържащите парникови газове

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

ВАЖНО ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ: Формат на дневника за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на улавяне на бензиновите пари(УБП)

Две неправителствени организации са допуснати да участват  с техни представители в заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград,област Пазарджик

Процедура за избор  на представители на неправителствени организации  (НПО) за участие в заседание на Експертен екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик

Важно: От 01.07.2016г. таксите за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими се заплащат по банков път на ИАОС

Важно: За операторите на предприятия/съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Изменение и допълнение на Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

Пет вещества са добавени в списъка с кандидат-вещества за възможно включване в приложение XIV на Регламент REACH

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, бенефициент по проект № DIR 5113325-16-114, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3, процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”съобщава, че проектът приключи.

Осъществен е публичен достъп до информационната система за процедурите по ОВОС и ЕО 

Нови образци на заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци и извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Обн. ДВ, бр. 53 от 13. 07. 2012г.

Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС

През седмицата, експерти на РИОСВ-Пазарджик участваха в открити уроци, изложби, викторина, пробонабиране и водна щафета по повод Световния ден на водата – 22 март. Те разясниха уникалните свойства на водата на ученици от ОУ”Отец Паисий”, с. Гелеменово, СУ”Нешо Бончев”, гр. Панагюрище и СУ „Георги Бенковски” в гр. Пазарджик. Учениците показаха знанията си за водата, натрупани в учебния процес до момента и добавиха нови чрез интересните преживявания на странното животинче Флупи. „Защо хората не правят всичко възможно, за да запазят реките чисти?” - попита Флупи децата. И получи отговор от учениците какво може да се направи за да не боледуват рибите в реката и хората, за които също е важно водата да е чиста. „Какво можем да направим ние?” – попитаха децата експертите на РИОСВ и разбраха, че е достатъчно да не изхвърлят хартия, найлонови пликчета и други отпадъци в реката или дори по земята и когато си мият зъбите, най-добре да ползват чаша, за да не пилеят вода. Освен срещата с Флупи учениците показаха сръчност и оригинално мислене в интерактивна игра и комикс, за което получиха поощрителни награди от РИОСВ-Пазарджик.

РИОСВ-Пазарджик награди представителите на Младежкия воден парламент в СУ„Нешо Бончев”, които участваха активно в организацията и провеждането на „водна щафета“, интерактивни екоигри, изложба под наслов „Да нарисувам водата“, изработване на информационни табла със събрани пословици, поговорки и приказки, свързани с водата. На 22 март – Световният ден на водата, в специално „екомеждучасие” експерти от РИОСВ и Регионалната лаборатория в Пазарджик взеха проби от приток на р. Луда Яна, преминаващ в близост до училището и разясниха какво е моментното състояние на реката, според замерените показатели.

През 2017 г. темата на Световния ден на водата е свързана с отпадъчните води. Кампанията „Защо хабим водата?“ отправи послания за намаляване на количеството отпадъчни води и възможностите за оползотворяването им.

 

Галерия
 

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.


През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води. Кампанията „Защо хабим водата?“ (Why waste water?) отправя послания за намаляване на количеството отпадъчни води и възможностите за оползотворяването им

 

Инициативи на РИОСВ-Пазарджик

От началото на годината Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик състави 4 акта, наложи имуществена санкция и издаде 10 наказателни постановления, с които са наложени три глоби и седем имуществени санкции в общ размер 32 500 лв. Експертите извършиха 62 контролни проверки в 52 промишлени обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 19 предписания.

За извличане на скално-земни маси от отвал „Изток” на закрития рудник „Влайков връх”, с. Елшица без да е проведена процедура по оценка за съвместимост, на „Трейс България”АД е съставен акт по Закон за биологичното разнообразие. За нарушения на Закона за управление на отпадъците – нерегламентирано изгаряне на отпадъци и съвместно съхраняване на опасни и неопасни отпадъци са съставени актове на „Софалукс България” ЕООД и на „ПМБ Индъстрис”ООД. На „Галванопрактик Петров” СД е съставен акт по Закона за водите за това, че отпадъчните води са със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения по показатели „химическа потребност от кислород” и „сулфати”, поставени в разрешителното за заустване на дружеството.

През януари и февруари приоритетни бяха контролните проверки на юридически лица с издадени разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци и на лица, които образуват от дейността си производствени и опасни отпадъци. За разрешителни, издадени за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води и спазването на определените с разрешителните индивидуални емисионни ограничения, също се следи строго. Контролират се и изискванията за използвано от операторите оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества. От началото на годината са предприети действия по 9 сигнала, постъпили на „зеления“ телефон на инспекцията.
 

Отпуснатите квоти билки под специален режим за област Пазарджик са определени на база подадени заявления от собственици на билкозаготвителни пунктове в региона. Те са за следните видове лечебни растения: 500 кг. Лудо биле, 400 кг. Шапиче, 250 кг. Ранилист, 250 кг. Кисел трън, 200 кг. Решетка, 150 кг. Лазаркиня, 100 кг. Зърнастец - елшовиден и 50 кг. Катраника.

Разпределението е извършено със заповед на директора на РИОСВ и проведена междуведомствена комисия, като квотите са предоставени на заявителя - СД”Шаркови и сие”, гр. София. Заготовката ще се извършва в организирани билкозаготвителни пунктове на фирмата в гр. Пазарджик и с. Драгор. Еконспекцията осъществява контрол за изпълнение на заповедта. Отпуснатите квоти са поименни и без право на преотстъпване. За неспазването им се налагат финансови санкции до 3 000 лева и се губи правото за участие в разпределението през следващата календарна година. В 15-дневен срок в РИОСВ трябва да бъде представена информация за находищата, адресите на пунктовете и списък на билкосъбирачите, упълномощени да извършват тази дейност. Необходимо е и позволително за дейността от съответната община или Държавно лесничейство.

Допустимите за събиране през 2017г. количества билки (кг сухо тегло) от естествените находища на видовете лечебни растения, поставени под специален режим на опазване и ползване са определени със заповед на министъра на околната среда и водите от 3 февруари 2017г. В документа се посочва кои лечебни растения са под специален режим на опазване и ползване и кои е забранено да се събират с търговска цел през 2017г.
 

Експерти на РИОСВ-Пазарджик и БДЗП-Пловдив изнесоха днес открит урок в ПМГ „Константин Величков” в Пазарджик. С презентация на тема „Влажните зони в България” експертите ангажираха вниманието на ученици 7ми, 8ми и 10ти клас и на техни преподаватели. Интерес предизвикаха резулататите от януарското преброяване на водолюбивите птици във влажните зони на област Пазарджик, чиято численост и многообразие, установени в средата на януари, впечатли аудиторията. Както и фактът, че една от най-значимите влажни зони на Европа - Атанасовското езеро край Бургас, е на картата на България. Учениците получиха покана да се включат в доброволческа бригада, която се провежда там ежегодно в края на м. август с цел възстановяване на диги, насипи и места за гнездене на над 300 вида птици и бяха сред първите, научили новината, че освен в резервата Сребърна, пеликани са започнали да гнездят и на остров Белене.

 

Галерия 

прочетете по-старите новини