РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Важно: 31 май 2018 г. е крайният срок за извършване на регистрация на химични вещества, които се произвеждат или внасят в ЕС в количества количества, достигащи 1 тон или повече на година.

Важно: Годишно докладване по Регламент (ЕС) № 517/2014   

Важно: Въвеждат се банкови гаранции и за площадките за събиране на излезли от  употреба моторни превозни средства и електронно оборудване

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Две неправителствени организации са допуснати да участват  с техни представители в заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград,област Пазарджик

Процедура за избор  на представители на неправителствени организации  (НПО) за участие в заседание на Експертен екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик

Важно: За операторите на предприятия/съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Изменение и допълнение на Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

Експерти на РИОСВ-Пазарджик извършиха незабавна проверка по сигнал от кмета на с. Цар Асен за изтичане на дренажни води от водоем за богати разтвори в река Луда Яна. Сигналът е получен на 17.07.2017 г. в 17.15 ч. от тел.112.

В 18 ч. експертите са установили, че нивото на водоема за богати разтвори, стопанисван от „Еко Медет” ЕООД е повишено до кота 230 см и е започнало дрениране на вода в реката с дебит около 10 л/сек. При извършеното замерване е установено наличие на мед над допустимите норми в дренираните води. Причината е аварирала помпа. Предприети са спешни мерки за подмяната й с резервна, която също е аварирала. РИОСВ е предписала спешно изграждане на предпазен борд, за да не се допусне преливане.

Екоинспекцията уведоми за инцидента РЗИ и областния управител на Пазарджик.

Рано тази сутрин е сформирана работна група от служители на „Панагюрска медна компания” и „Еко Медет” ЕООД за доставка и монтаж на високонапорна помпа. Изграден е предпазен борд от чували с пясък за повишаване височината на приливната стена. В 13 ч. помпата е пусната в действие. Изпомпването на дренажните води продължава. Експертна работна група осъществява контрол за изпълнение на дадените предписания.

Експертите на РИОСВ, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС днес извършиха нов оглед на речното корито. Взети са водни проби от три точки – преди и след смесването на дренажните води, както и от р. Луда Яна при с. Росен. На място са измерени активна реакция pH, разтворен кислород и електропроводимост. Предстои анализ в акредитирана лаборатория.

По искане на РИОСВ и по разпореждане на областния управител на Пазарджик от ВЕЦ „Черногорово” в р. Луда Яна ще бъдат пренасочени допълнителни водни обеми като мярка за ограничаване на замърсяването.
 

През юни експертите на РИОСВ – Пазарджик извършиха 158 проверки на 134 обекта и издадоха 51 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са предприети действия по осем сигнала и две жалби. Съставен е акт по Закона за водите на „Кумруян“ЕООД – предприятие за разфасовка на червени меса в Пазарджик, за заустване на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения, по показател „неразтворени вещества“.

Извършени са проверки за прилагане разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух в 13 обекта, в това число 4 бензиностанции, които са изпълнили изискванията за улавяне на бензиновите пари при зареждане на автомобилите с гориво. Проверените предприятия и хотели спазват изискванията на законодателството, засягащо чистотата на атмосферния въздух и шума в околната среда.

По разпореждане на министъра на околната среда и водите РИОСВ извършва проверки за изземване на наносни отложения от речните легла на реките. По поречията на реките Стара и Луда Яна не са констатирани такива. Проверка на участък от речното корито на р. Марица, в землището на селата Синитово и Огняново констатира, че багер на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Тополница извършва земно-изкопни работи. Тази дейност представлява инвестиционно намерение. За него няма проведена процедура по Закона за биологичното разнообразие. На фирмата ще бъде съставен акт за административно нарушение.

През юни, в резултат на изпълнението на дадени предписания са ликвидирани три незаконни сметища и почистени замърсени терени във Велинград, спасени са 7 шипобедрени костенурки, опазен е резерват „Купена“ от нарушители, извършващи незаконна сеч, предотвратени са нарушения и пожари в защитени територии, спасени са и изпратени за лечение в спасителен център три защитени птици от вида бял щъркел в безпомощно състояние, упражнен е контрол върху състоянието на 7 вековни дървета и върху ползването и търговията с растителни и животински видове.
 

Експерти на РИОСВ-Пазарджик провериха на 27 юни сигнал за наличие на мъртва риба в река Стара при моста на главен път Брацигово – Капитан Димитриево.

Екип на РИОСВ - Пазарджик, Басейновата дирекция за ИБР в Пловдив и Регионалната лаборатория към ИАОС извърши оглед по поречието на реката в присъствието на гражданина, сигнализирал чрез тел. 112 инспекцията за проблема.

Констатирано е бледо кафяво оцветяване на водите и мъртва риба с размери 6-15 см. в застойни зони на речното легло. Взети са водни проби за анализ от отпадъчните води на двата точкови източника, разположени по течението на реката. Едната проба е от пречиствателната станция за производствени отпадъчни води на „Биовет”АД, втората от Градската пречиствателна станция за отпадъчни води на Пещера.

На ”Биовет”АД е дадено предписание за ревизия на довеждащия колектор за отпадъчни води, след механичното стъпало и за подмяна на затвора на байпаса.

Възможна причина за мъртвата риба в река Стара, освен установените понижени стойности на разтворен кислород в резултат на рязкото затопляне може да е и залпово замърсяване от изпуснати отпадъчни води. След анализа на водните проби ще се изясни причината за инцидента.
 

Юридическите и физическите лица, които се занимават с търговия или размножаване на африканските папагали Жако (Psittacus erithacus), вече не могат да извършват търговски дейност без Сертификат по Регламент 338/97, издаден от Министерството на околната среда и водите. Промяната в изискванията е във връзка с решение, взето на Конференция на страните по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фрлора и фауна (CITES).

Издадените до момента регистрационни карти от РИОСВ вече не могат да служат самостоятелно като документ за търговия с тях.

Сертификатите се издават за всеки отделен екземпляр от вида Жако, който следва да е трайно маркиран. Заявленията за издаване на сертификатите, информация за представяне на необходимите документи и заплащане на административните такси са налични на интернет страницата на МОСВ на адрес: http://www5.moew.government.bg/?page_id=45605.

Жако (Psittacus erithacus) е вид папагал, единствен от род Psittacus. Те са сред 5-те папагала, които най-добре имитират човешката реч, заедно с мъжките вълнисти папагали. Възрастните екземпляри имат интелект, сравним с този на тригодишно дете.

Видът беше включен в Приложение II на Конвенцията CITES. С изменението на Регламента, той вече е поставен в Приложение I с цел по-строг контрол на търговията с него.

 Деца от „Лятна занималня” в ОУ „Христо Смирненски” – Пазарджик и Езикова школа „Логос” се учиха как да намалят своя екологичен отпечатък върху природата и да опазят планетата от замърсяване.

Образователната екологична инициатива, проведена днес от РИОСВ-Пазарджик и Регионалната библиотека „Никола Фурнаджиев” е част от програмата на детския отдел „Лято в библиотеката”.

Участниците се запознаха с приключенията на Флупи и разсъждаваха за неправилните действия на хората и

натрупването на отпадъци. Децата бяха поощрени за своята активност с магнитчета на защитени животни и растения, обект на опазване в област Пазарджик. Най-активните получиха тетрадки и книжка „Оцвети лятото”.

РИОСВ дари на библиотеката книги за биосферен резерват „Мантарица” и природен резерват „Беглика”, за устойчивото развитие и за състоянието на европейската околна среда.
 

прочетете по-старите новини