РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Конкурс за видео и снимка на тема споделено пътуване с автомобил „Сподели града, сподели света!“ приема кандидатури до 5 декември

Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

 Изпомпването на водоема за „богати” разтвори при рудник „Цар Асен” продължава, установи проверка на РИОСВ днес. Въпреки увеличения дебит на изпомпваните дренажни води с включване на високонапорна помпа в процеса, за последното денонощие нивото му се е понижило с около 20 см. Количеството на дренажни води, които изтичат в реката е намалено чувствително. Активното изпомпване ще продължи и през следващото денонощие.

Заради падналите на територията на област Пазарджик обилни валежи през последните дни, водите в съоръжението достигнаха над 2 метра, при оптимална кота 150 см. Това доведе до преливане в коритото на р. Луда Яна.

 Изпомпването на водоема при рудник „Цар Асен” от „Благиев инженеринг”ЕООД посредством две бензинови помпи продължава, установи проверката на РИОСВ днес. Количеството на деренажните води от насипището над водоема все още е над безопасната кота, което води до преливане в коритото на р. Луда Яна.

В резултат на предприетите мерки от управителите на „Еко Медет ”ЕООД и ”Панагюрска медна компания”ООД под координацията на областния управител, в 13 часа е пусната в действие и стационарна високонапорна помпа с дебит от 70 куб.м/час. Помпата е монтирана на площадката от „Панагюрска медна компания”ООД. Предвижда се до 20.12.2014г. на обекта да бъде доставена още една / резервна/ високонапорна помпа.

Очаква се до 24 часа да се понижи до безопасна кота нивото на водоема за богати разтвори, което ще преустанови изтичането на дренажни води в р. Луда Яна.

Във връзка с метеорологичните прогнози за предстоящи интензивни дъждове през седмицата, на 08.12.2014г. /понеделник/, експерти на РИОСВ-Пазарджик извършиха проверка на водоема за „богати” разтвори под насипището на рудник „Цар Асен”.

При извършения оглед се констатира критично ниво от 190 см. на водите във водоема при оптимална кота – 150 см. и дрениране към коритото на р. Луда Яна. С констативен протокол № 04-88/08.12.2014г. на оператора „Еко Медет”ЕООД, гр. Панагюрище е дадено предписание за непрекъснато наблюдение и недопускане преливане на дренажни води в р. Луда Яна. Изпомпването на водите от водоема към котлована на рудник „Цар Асен” е започнало в 17.00 часа на 8 декември. Дейностите по изпомпване на дренажните води се изпълняват от „Благиев инженеринг”ЕООД, гр. София.

На 09.12.2014г. директорът на РИОСВ уведоми за кризисната ситуация областния управител на Пазарджишка област, директора на БД „ИБР”, гр. Пловдив и директора на РЗИ-Пазарджик. Същият ден, експерти на РИОСВ и РЛ-Пазарджик към ИАОС извършиха повторна проверка на водоема за „богати” разтвори. Въпреки непрекъснатото изпомпване, в резултат на падналите проливни дъждове през последното денонощие се констатира повишено ниво на водите във водоема над 2 м. и преливане на дренажни води в коритото на р. Луда Яна. Взети са водни проби за анализ от дренажните води, преди заустване в р. Луда Яна, с цел прилагане на административно-наказателна процедура по Закона за водите.

По информация на „Еко Медет”ЕООД, операторът е предприел мерки за увеличаване дебита на изпомпваните дренажни води. Уведомен е и принципала на дружеството – Министерство на икономиката за отпускане на финансови средства за монтиране на стационарна помпена станция и напорен тръбопровод.

Експерти на РИОСВ-Пазарджик са на обекта и в момента.
 

 РИОСВ – Пазарджик е регистрирала до момента 78 защитени животни, включени в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). Сред тях има папагали от породите пъстра розела, малко скално жако и малък александър, ловен сокол, сокол на Барбари, йеменски хамелеони, зелени игуани, маймуни, кралски и тигров питон, обикновена боа и бразилска дъбова боа.

През 2013 година РИОСВ е издала регистрационни карти на притежателите на 10 кралски питона, 7 зелени игуани, 1 йеменски хамелеон и 2 дъбови бои. От началото на 2014-та регистрационни карти са издадени за 4 кралски питона, 3 зелени игуани, 1 сокол на Барбари, 2 йеменски хамелеона и 2 пъстри розели.

Регистрацията е задължителна съгласно Закона за биологичното разнообразие с цел предотвратяване на незаконен трафик и контрабанда на екзотични видове, повечето от които са изчезващи от природата. Инспекцията издава на собствениците на защитени видове индивидуални регистрационни карти, които съпровождат екземплярите при продажба, даряване и издаване на разрешително по CITES за износ, само при изяснен произход на екземплярите.

РИОСВ кани представители на Държавните ловни и горски стопанства в областта и на  Ловно-Рибарското Дружество в Пазарджик на обществено обсъждане на  „План за действие за вълка в България”.

Работната среща ще се проведе в Информационния кабинет на РИОСВ-Пазарджик – ул.„Гурко”№3, ет.3, стая 6 на 28 ноември /петък/ от 15:00 часа.

Планът за действие за вълка в България все още е в работен вариант. Изготвен е въз основа на Закона за биологичното разнообразие и Наредба №5 към него. Цели разбиране и ангажираност към съществуването на вида в България и редуциране на  конфликта вълк-човек, грижа за вида на популационно ниво, (т. е. не само в границите на страната ни, а и за популациите, които споделяме със съседните страни), като всичко това е съобразено с Директивата за местообитанията  (92/43) на ЕС.

прочетете по-старите новини