РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Две неправителствени организации са допуснати да участват  с техни представители в заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград,област Пазарджик

Процедура за избор  на представители на неправителствени организации  (НПО) за участие в заседание на Експертен екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик

Важно: За операторите на предприятия/съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

РИОСВ-Пазарджик обявява конкурс „Аз съм дърво с история – защити ме”

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Изменение и допълнение на Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

Пет вещества са добавени в списъка с кандидат-вещества за възможно включване в приложение XIV на Регламент REACH

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, бенефициент по проект № DIR 5113325-16-114, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3, процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”съобщава, че проектът приключи.

Осъществен е публичен достъп до информационната система за процедурите по ОВОС и ЕО 

Нови образци на заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци и извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Обн. ДВ, бр. 53 от 13. 07. 2012г.

Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

РИОСВ награди участниците в Регионалния конкурс „Аз съм дърво с история – защити ме!“, иницииран по повод Международния ден на Земята 22 април. Церемонията се състоя днес от 10.30ч. в РИО-Пазарджик. Изпратените до 11 април 17 номинации бяха селектирани от експерти на двете институции. Номинацииите можете да видите тук. Пет от предложените дървета ще кандидатстват за статут „защитено“ пред МОСВ. След финализиране на процедурата и публикуване в „Държавен вестник” на заповед на министъра на ОСВ, съгласно Закона за биологичното разнообразие, дърветата ще бъдат вписани в регистъра на инспекцията. РИОСВ – Пазарджик ще осигури табели за обозначаването им.


Галерия
 

Под наслов „Нашето зелено действие за планетата Земя” премина днес акцията за засаждане на дървета в двора на СОУ„Васил Левски” във Велинград. Съвместната залесителна кампания на РИОСВ-Пазарджик и велинградското училище дава своя принос за реализацията на амбициозната цел през следващите 5 години на нашата планета да бъдат засадени нови 7.8 милиарда дървета и така да променим своя въглероден отпечатък върху нея. Защото и след сто, и след хиляда години, Земята ще я има. Най-важен е отговорът на въпроса - с нас или без нас?

Ежегодно РИОСВ-Пазарджик се включва в отбелязването на Деня на Земята – 22 април с провеждане на инициативи, чиято цел е да се акцентира върху грижата за опазване на природното наследство.

 

Галерия 

Сигнал на „Зеления телефон” на РИОСВ от 19 април, че р. Тополница край сeло Драгор тече мътна, с миризма на фекалии, предизвика незабавна проверка на инспекцията. Екип от експерти на РИОСВ, Басейнова дирекция - Пловдив и Регионалната лаборатория към ИАОС в Пазарджик извърши оглед на речните корита на реките Тополница и Елшишка. Взети са водни проби от три мониторингови точки, определени от БД-Пловдив – от р. Тополница - преди и след вливането на р. Елшишка и от р. Елшишка, под моста в с. Априлци. Анализът на водните проби ще е готов до пет дни и коментиран от експерти на Басейнова дирекция-Пловдив.

Контролната проверка на най-близкия промишлен обект - възможен замърсител, локализира източника – свинекомплексът на „Свиком”АД в с. Априлци. Проверката констатира изтичане на площадкови отпадъчни води от свинекомплекса в опашката на микроязовир „Априлци-1”, след което през дере достигат до р. Елшишка и р. Тополница. Сигналът е основателен, а замърсяването - аварийно. На отговорните лица ще бъде съставен акт за административно нарушение на Закона за водите.   

 

15 дръвчета подари РИОСВ–Пазарджик на ОУ„ Кочо Честименски“, с. Динката и ОУ”Христо Ботев”, с. Калугерово. Експерти изнесоха беседа по темата на тазгодишната кампания за Световния ден на Земята – 22 април и участваха в засаждането на фиданки от видовете обикновен кестен и кедър в дворовете на училищата. Учениците се включиха активно в обсъждането на темата – „Защо дървета? Защо сега?” и стигнаха сами до точния отговор – за да дишаме по-чист въздух, защото дърветата абсорбират излишния въглероден диоксид от атмосферата и помагат в борбата с изменението на климата. А защо сега - за да станат дърветата по света повече - за по-чиста, по-здравословна и по-устойчива планета за всички нас. Учениците дадоха обещание да се грижат за дърветата и след залесителната акция.

Инициативата продължава и на 20 април в СОУ „Васил Левски“ и Професионалната гимназия по горско стопанство в гр. Велинград под мотото „Дървета за планетата Земя. Нека ги посадим!“.


Галерия
 

През март експерти на РИОСВ и представители на общинските администрации в област Пазарджик извършиха съвместни проверки на складовете и площадките за съхранение на пестициди с изтекъл срок на годност.
Препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност в област Пазарджик се съхраняват в тринадесет склада и на площадки, на които са разположени „Б-Б” кубове.

По експертна оценка, направена след съвместните проверки, десет от складовете са в добро техническо състояние и с охрана. Съхраняваните в тях препарати са в оригинални опаковки, не се наблюдава изтичане или разпиляване извън сградите.

Състоянието на три от складовете в община Септември е лошо, установиха проверките. Складовете са неохраняеми, с нарушена покривна конструкция, без врати и цялостта на много от опаковките е компрометирана. Регистрирани са отвори в стените, което дава възможност за нерегламентирано проникване и кражби. За констатираните нарушения и пропуски, на собствениците на тези складове са дадени предписания с определени срокове. За изпълнението им, РИОСВ ще извърши последващ контрол.

В общините Пазарджик, Панагюрище и Ракитово са изградени площадки за съхранение на пестициди с изтекъл срок на годност в Б-Б кубове, които се охраняват и са в много добро техническо състояние.

РИОСВ-Пазарджик провежда ежегоден мониторинг на състоянието на тези обекти.
 

прочетете по-старите новини