РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.


Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите засилва контрола по опазване на резерватите в региона с цел недопускане възникването на пожари. За предотвратяване появата на пожари в границите на защитените територии-изключителна държавна собственост е организирано наблюдение по утвърден график и сформирано противопожарно звено от служители на инспекцията. В случай на пожар в резервата или района на резервата са изготвени схеми за оповестяване на бедствието, планове за противопожарно устройство и действия при пожари. За гасене на огъня при възникнал пожар в границите на резерватите са осигурени средства и материали за противопожарна защита - лопати, пожарогасители, пръскачки и др.

Периодът от 1 април до 31 октомври ежегодно се обявява за пожароопасен сезон в защитените територии със заповед на министъра на околната среда и водите. Заповедта цели вземането на мерки за недопускане възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии. Описани са и задълженията на кметовете на съответните общини, в обхвата на които попадат защитените по закон територии. В случай на пожар те трябва да организират доброволчески групи от местното население за гасене на пожарите. На нарушителите на заповедта ще се налагат глоби.
 

Експерти на РИОСВ – Пазарджик се включват в 7-то издание на Международно преброяване на белия щъркел. То се провежда в световен мащаб веднъж на всеки 10 години. В него участват над 40 държави. В България инициативата се координира от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). За територията на РИОСВ-Пазарджик експертите ще събират информация за защитения вид в периода 15 юни – 15 юли 2015г. във всички населени места на област Пазарджик.

Целта на преброяването е да бъде събрана информация за местонахождението и броя на гнездата, причините за незаетите или пострадали гнезда, вида на обезопасяването им, броя на обитаващите ги екземпляри, тяхното поколение и др. Събраните данни се вписват в полеви формуляр за белия щъркел съгласно Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е голяма птица, с дълга бяла шия и дълъг яркочервен клюн. Краката й също са дълги и яркочервени. Бялата перушина по главата, шията и тялото контрастира с черните пера по крилата, които на слънчева светлина придобиват зеленикави оттенъци. Малки черни петна ограждат кафявите им очи.

Щъркелът е една от най-познатите и обичани птици, символ на семейството, плодородието и щастието. Той е единствената едра птица, която обитава основно населените места и живее редом с човека. Затова той е един от най-чувствителните индикатори за състоянието на средата, която обитаваме и ние хората.
 

РИОСВ се самосезира за горящи на пазарджишкото сметище отпадъци. Извършената на място проверка установи, че в най-високата част на депото са запалени купчини отпадъци, съдържащи пластмаса, димни газове с наситено сив цвят и неголяма интензивност. На мястото е имало и водоноска на оператора, с която са правели опити за овладяване на пожара.

Експертите коментират, че огънят може да е причинен от самозапалил се биогаз, или от умишлено запалване от външни хора в работната зона на сметището. На оператора е дадено предписание за ефективна организация на работа – 24-часово дежурство на шофьорите на водоноски за недопускане на умишлени запалвания и за овладяване на случаите на самозапалване.

Веднага след проверката, директорът на РИОСВ настоя областният управител на Пазарджик да свика спешна среща с институциите, които стопанисват, регламентират и контролират работата на съоръжението и оператора на депото. Срещата е насрочена за 17 юни. На нея трябва да се набележат мерки за недопускане на външни лица в работната зона на депото. „Ако този проблем не намери категорично и трайно решение, никакви проверки, актове и санкции няма да решат проблемите с експлоатацията на общинското депо за отпадъци”, категорични са директорът и експертите на РИОСВ-Пазарджик.
 

Експерти на РИОСВ, БД-Пловдив и Регионална лаборатория към ИАОС в Пазарджик извършиха проверка на сигнал, че река Луда Яна между селата Цар Асен и Росен е бяла и в нея има умряла риба. Сигналът е подаден на тел. 112 в 8.45 ч. тази сутрин. Директорът на РИОСВ е разпоредил и участва в проверката. Огледът на посочения участък, започнал в 9.40 ч. и извършен в присъствието на гражданина, подал сигнала констатира замътняване на водата, пяна и сиво-бяла утайка по левия бряг, но не и наличие на измряла риба. В землището на с. Цар Асен е проверена инсталацията за производство на катодна мед и цинков сулфат, собственост на „Панагюрска медна компания” ЕООД. Установени са следи от нерегламентирано заустване на отпадъчни води от площадката на обекта в нарушение на разпоредбите на Закона за водите. На оператора ще бъде съставен акт за административно нарушение.

Експертите взеха две водни проби. На място са измерени активна реакция pH, разтворен кислород, наситеност на кислород и електропроводимост. Не са установени отклонения от нормите.

Взети са водни проби и за изследване в лабораторни условия в РЛ-Пазарджик и РЛ-Пловдив. Резултатите ще бъдат предоставени за анализ на БД- Пловдив.
 

Eкспертите на РИОСВ извършиха през май проверки в 89 предприятия и фирми на територията на област Пазарджик. За отстраняване на допуснати нарушения са издадени 73 предписания. Три от тях съдържат мерки за преустановяване на прахово и шумово замърсяване от дейността на новоизграждащ се цех за пелети. След проверка на сигнал за нерегламентирано сметище в землището на село Овчеполци, предписанието на РИОСВ за почистването му е изпълнено в срок

През май са подадени пет сигнала за бедстващи защитени птици - щъркел, горски ушати сови, чухал и керкенез (обикновена ветрушка). Две горски ушати сови и керкенез са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, а други две птици от вида ушата сова са пуснати на свобода в подходящ район. Подаден е и сигнал за умрял щъркел в село Боримечково, който се оказа неоснователен.

За административни нарушения на Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух са съставени четири акта. Издадени са четири наказателни постановления на обща стойност 7200 лева. С тях са санкционирани кметове, допуснали замърсявания на речни легла и прилежащи територии.
 

прочетете по-старите новини