РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Уважаеми съграждани,

с настъпването на отоплителния сезон, в по-големите населени места ежегодно се наблюдава увеличаване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ). ....../към пълния текст/

Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик обявява конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Контрол на околната среда”

РИОСВ-Пазарджик въведе ПОС терминално заплащане на такси за административни услуги

МОСВ подкрепя националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, обявен от Министерство на здравеопазването

Важно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 61 от 28.07.2017) : Чл. 33 (5) Собственикът или ползвателят на обекта уведомява писмено директора на съответната РИОСВ за датата на провеждането на собствените периодични измервания по ал. 4 в срок не по-малък от един месец преди провеждането им.

Важно: 31 май 2018 г. е крайният срок за извършване на регистрация на химични вещества, които се произвеждат или внасят в ЕС в количества, достигащи 1 тон или повече на година.

Важно: Годишно докладване по Регламент (ЕС) № 517/2014

Важно: Въвеждат се банкови гаранции и за площадките за събиране на излезли от  употреба моторни превозни средства и електронно оборудване

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Важно: За операторите на предприятия/съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Изменение и допълнение на Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик


На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

1. За назначаване на държавен служител на длъжността: главен експерт – 1 бр.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Минимални изисквания:
- образование - висше,
- образователна степен - бакалавър;
- специалност - инженер-физик, инженер-химик, екология и опазване на околната среда;
- професионален опит – 2 години или ІV младши ранг;
- да отговаря на условията на чл.7 от ЗДСЛ;
2.2. Допълнителни изисквания:
- познаване на нормативните актове, в областта на околната среда и административната дейност: ЗДСл, ЗАНН, ЗООС, ЗЧАВ и др.;
- умения за работа с MS Office и Internet;
3. Информация за длъжността:
- осъществява превантивна дейност, регламентирана от:Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, Закон за защита на шума, излъчван в околната среда /ЗЗШОС/ и Закон за опазване на околната среда /ЗООС/;
- осъществява контролна и административно-наказателна дейност, регламентирана от Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/;
- извършва мониторинг на емисиите на замърсители на атмосферния въздух и на нивата на промишления шум, излъчван в околната среда;
- извършва дейности за които е оправомощен със заповед на Директора на РИОСВ.

4. Основната заплата за посочената длъжност е – 800.00 лева.

5. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю с издържалите теста.

6. Необходими документи за участие в конкурса, място и срок за подаването им:

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец -Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС. Към заявлението се прилагат:
- Декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/;
- копия на документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- автобиографична справка;
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Срок на подаване на документи: 10 дни след датата на публикуване на обявата.
Място на подаване на документите: в сградата на РИОСВ, гр.Пазарджик, ул.Гурко № 3, ет.4, ст. 21 - звено"Административно обслужване" всеки работен ден от 14,00 до 17,00 часа.

7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата: http//www.riewpz.org. и информационното табло на входа на РИОСВ-Пазарджик, ул. Ген.Гурко №3, ет.4.

Готови образци за попълване:

Заявление за участие в конкурс

Дeкларация чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор РИОСВ
 

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик извършиха през октомври 121 проверки на 101 обекта. Дадени са 30 предписания. За установени административни нарушения са съставени пет акта. На физически лица са съставени актове по Закона за защитените територии, за незаконна сеч в резерват „Купена” и за неизпълнение на предписание по Закона за управление на отпадъците. За неизпълнение на условия от комплексно разрешително, на юридическо лице е съставен акт по Закона за опазване на околната среда. Към административна отговорност е привлечено юридическо лице по Закона за водите - за заустване в градската канализация на Пазарджик на отпадъчни води с наднормено съдържание на неразтворени вещества.

По предписания на инспекцията, през октомври са почистени от отпадъци замърсен участък в регулацията на град Пазарджик, в речните легла на р. Каркария в землището на с. Црънча, по брега на р. Стара река, в м.“Цигов чарк“, по брега на яз. “Батак“ и в териториалния обхват на ТП ДЛС „Чепино“.

През октомври в екоинспекцията са постъпили пет сигнала и една жалба. След проверки е установено, че три от сигналите и жалбата са неоснователни, един е препратен по компетентност, по един предстои проверка. 

РИОСВ – Пазарджик въведе на гише „Административно обслужване” и ПОС терминално заплащане на дължими такси и административни услуги, извършвани от инспекцията. При този вид заплащане не се дължат допълнителни такси и комисионни и задължително се представя документ за самоличност.

Чрез ПОС терминалните устройства могат да се заплащат такси и цени на услуги с карти, носещи логата на VISA Europe, MasterCard Worldwid, Maestr, Diners Club Imternational и JCB Imternational.

Ползвателите на почивна база - яз. „Батак“, м. Дъното могат да заплатят стойността на нощувките и чрез ПОС терминално устройство на място, в базата.
 

Експертна комисия, назначена от директора на РИОСВ – Пазарджик одобри на 10 октомври предложението на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН за обявяване на защитена местност „Храстовиден очиболец” за опазване на растителния вид храстовиден очиболец (Potentilla fruticosa) в землището на Батак. Защитената територия ще опазва единственото находище на вида в България.

В състава на комисията участваха експерти от РИОСВ – Пазарджик и представители на Областната служба „Земеделие“, Регионалната дирекция на горите, Държавното горско стопанство „Родопи” в община Батак, на Областна администрация и на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.

Комисията разгледа предложенията за обща площ, граници на защитената местност с включени в нея номера на имоти от картата на възстановената собственост, режимите на проектната защитена местност и излезе със становище да бъде предложена за обявяване.

Предложената защитена местност „Храстовиден очиболец” покрива изисквания та на Закона за защитените територии (ЗЗТ) да е местообитание на застрашен и рядък растителен вид. Площта й, съгласно предложението ще бъде 344, 574 дка. Следва проекто-заповедта за обявяването й да бъде подписана от министъра на околната среда и водите, след което РИОСВ – Пазарджик ще предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в кадастралната карта на град Батак.
 

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 октомври 2017 г. – 15 декември 2017 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2018 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2018 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда.

Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана тук, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.
 

прочетете по-старите новини