РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.


Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, бенефициент по проект № DIR 5113325-16-114, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3, процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”съобщава, че проекта приключи.

Осъществен е публичен достъп до информационната система за процедурите по ОВОС и ЕО 

Нови образци на заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци и извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Обн. ДВ, бр. 53 от 13. 07. 2012г.

Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

Експерти от РИОСВ-Пазарджик извършиха проверки на 15 обекта по заповед на заместник-министъра на околната среда и водите Красимир Живков за пуснати на пазара полимерни торбички. Целта е повишаване на контрола за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Проверени са търговски обекти на общинските пазари, павилиони, малки търговски обекти за дребни вносни стоки, хранителни стоки, плодови и зеленчуци, стоки за дома и самостоятелни обекти за бързо хранене в Пазарджик. Дадени са предписания на 10 от проверените обекти за представяне на документи, липсващи по време на проверката, които са представени в срок. Установено е, че всички собственици и управителите на проверените търговски обекти притежават фактури, както и сертификати и/или декларации от производителя за съответствие и качество на полимерните торбички. В документа изрично е упоменато, че дебелината им следва да бъде над 25 микрона, а размерът над 390мм/490мм.

Лицата, които пускат на пазара в страната полимерни торбички, неотговарящи на тези изисквания, заплащат продуктова такса в размер 0,55 лв. за брой.
 

На заседание в РИОСВ, 14-членна междуведомствена комисия разгледа и обсъди документацията по предложение, направено от кмета на община Брацигово за намаляване площта на ЗМ„Атолука” в землището на с. Равногор, община Брацигово, област Пазарджик. Комисията излезе с предложение до министър Василева за издаване на заповед за намаляване площта на ЗМ„Атолука” с изключване на имоти с площ 194 дка.

Предложението се мотивира с това, че още при обявяването й за защитена територия, в ЗМ„Атолука” е включено летовище „Васил Петлешков” с над 400 съществуващи вилни сгради, два хотела и прилежащи към тях заведения за хранене и инфраструктура – алеи и асфалтирани улици, което по същество представлява урбанизирана територия без консервационна значимост. След влизането й в сила РИОСВ – Пазарджик ще предприеме необходимите действия за отразяване на промените в картата на възстановената собственост в землището на село Равногор, както и с ясно и трайно видими знаци на терен.


Летовище „Атолука” (Васил Петлешков) е съществувало преди обявяването на защитената територия (категория: историческо място). Впоследствие е включено в границите ѝ, съгласно Заповед №1990/1969г. на министъра на горите и горската промишленост. По-късно, със Заповед №10/1985 г. на председателя на КОПС при МС е увеличена територията й. Към момента, летовището представлява урбанизирана територия без консервационна значимост, поради липсата на предмет на защита /естествени природни местообитания - вековна иглолистна гора/, дали фактическо основание за разширяване на резервата през 1969г.
 

Проверки на РИОСВ – Пазарджик, извършени в периода 1 юни – 15 септември установиха нови нерегламентирани замърсявания с отпадъци на речни корита и в прилежащи територии. В изпълнение на заповедта на министър Ивелина Василева за системен контрол с цел намаляване на риска от разливи на реките, експертите извършиха 25 проверки в 10 общини. Бяха инспектирани поречията на реките Марица, Пишманка и Крива река в община Пазарджик, р. Меченска на територията на община Панагюрище, както и Умишка, Розовска, Стара река, Чепинска, Яденица, Еленка, Луковица, Новомахаленска, Луда, Доспат и Мътница.

Общините Батак и Белово са почистили замърсени с отпадъци терени в коритата на реките Стара, Новомахаленска, Марица и Яденица, констатирани при проверките в периода април – май. Нарушения бяха установени и на територията на община Сърница, но контролът показа, че администрацията й не е решила този проблем. По поречието на р. Доспат, от с. Медени поляни, през с. Побит камък, до вливането й в язовир „Доспат“ при Сърница, е констатирано нерегламентирано сметище от битови отпадъци, вкл. излезли от употреба гуми по брега и коритото на реката, в землището на с. Медени поляни, зад крайпътна чешма, както от двете страни на моста на реката при с. Побит камък. Съставени са актове за административно нарушение на Закона за управление на отпадъците на кметовете на община Сърница, с. Медени поляни и с. Побит камък. Даденото предписание за почистване и предприемане на мерки за недопускане на нови замърсявания е изпълнено. На кмета на с. Бяга, община Брацигово е съставен акт за това, че не е създал необходимата организация за предотвратяване образуването на незаконни сметища по брега на р. Стара река и не е предприел ефективни мерки за прекратяване изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани места.

С цел трайно и устойчиво изпълнение на задълженията на общинските власти и спазване на екологичното законодателство, за констатирани други несъответствия са издадени 14 предписания, 6 от които вече са изпълнени, а за други 5 предстои последващ контрол след изтичане на сроковете за изпълнение. В общините Батак, Ракитово, Панагюрище, Пазарджик, Септември, Белово и Пещера не са констатирани замърсявания. За подобряване на състоянието на речните легла, почистването им от отпадъци и намаляването на риска от разливи на реките, РИОСВ – Пазарджик ще упражнява и през следващите месеци системен и последващ контрол на тези обекти.
 

Директорът на РИОСВ-Пазарджик, Костадин Гешев дари днес последното издание на Червената книга на Р България (2015) на историческия музей в гр. Панагюрище. Печатното издание ще бъде експонирано в природонаучната му секция. Трите тома /“Растения и гъби”, “Животни” и “Природни местообитания”/ са на български и английски език, придружени от електронна версия на български език.

„Червена книга на Република България” е съвместно издание на Българската академия на науките и Министерството на околната среда и водите. България е шестата държава в света, събрала в Червена книга застрашените от изчезване растения и животни. В новото издание на книгата степента на застрашеност на видовете е определена съгласно международно приети критерии и стандарти за природозащита. Върху изданието работиха от 2002г. до сега над 200 учени, специалисти и природозащитници от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН, Националния природонаучен музей при БАН, Софийския, Пловдивския и Лесотехническия университет, неправителствени организации и дружества. Представени са 808 вида застрашени растения и гъби, 287 застрашени животни и 166 природни местообитания. Интересуващите се граждани могат да се запознаят с електронният вариант на Червената книга на България на сайта на РИОСВ-Пазарджик. На територията на екоинспекцията с комплекти от трите тома на български и английски език ще разполагат още и Плиоценски парк - с. Дорково, община Ракитово и зоологическата градина в Пазарджик.
 

Екипът на РИОСВ-Пазарджик се включи в кампанията Европейска седмица на мобилността с инициативата „Предай нататък”. Днес директорът и голяма част от експертите се придвижиха до работните си места с велосипеди. Най-ентусиазираните участници в инициативата пристигнаха на ролери, а най-доказаните пешеходци от екипа оставиха под чистачките на десетки паркирани автомобили листовки с апел „Бъди зелен, слез от колата си поне за ден”.

 

 Тазгодишната тема на кампанията „Избери. Промени. Комбинирай” приканва хората да комбинират различни начини за придвижване, които често водят до по-бързо и по-приятно пътуване.

На 17 и 18 септември експерти от РИОСВ-Пазарджик ще вземат участие във вело-състезание, арт-ателие, открити уроци, ще се включат в реденето на електронни пъзели, в състезанието „Алтернативна мобилност” на ОУ”Марин Дринов”, гр. Панагюрище и ще поощрят с много награди активното включване на училището в кампанията.

До този момент 17 български града са регистрирани на официалната интернет страница на Европейската комисия за участие в Европейска седмица на мобилността 2015г. Сред тях са и Пазарджик, Панагюрище, Пещера и Брацигово. С десетки свои инициативи тези общини се присъединяват към европейската политика за намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта и подобряване на качеството на живот на гражданите. Регистрацията все още не е приключила.

Европейската седмица на мобилността е годишна кампания за устойчива градска мобилност. Провежда се от 16 до 22 септември всяка година, за да провокира местните власти в Европа да въведат и насърчат устойчивата градска мобилност, както и хората, за да използват други алтернативи за придвижване, а не автомобилите си. Седмицата завършва с „Ден без автомобили – 22 септември“, в който малките и големите градове определят за целия ден една или няколко зони само за пешеходци, велосипедисти и градски транспорт.


Галерия
 

прочетете по-старите новини