РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.


Световен ден на околната среда - 5 юни 2015 

Стартира регистрацията за участие в Европейска седмица на устойчивото развитие (30 май – 5 юни)

Международен ден на биологичното разнообразие (IDB) 22 май 2015 г. - "Биоразнообразие за устойчиво развитие"

Съобщение за обществени обсъждания на планове за управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”

 Европейска седмица на устойчивото развитие - 30 май – 5 юни 2015г. 

Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

 Експерти на РИОСВ извършват проверки, разпоредени от МОСВ, за наличие на отпадъци по републиканските и общински пътища в област Пазарджик. Инспекцията уведоми кметовете на всички общини и Областното пътно управление в Пазарджик да извършат проверки за нерегламентирани сметища или замърсявания с отпадъци по републиканските, общинските пътища и в прилежащите територии. Законът за управление на отпадъците вменява на собствениците на пътища задължения за почистването им. При наличие на нередности, отговорните лица трябваше да организират чистене до средата на месец май. Задължение на кметовете е почистването, осигуряването на съдове за събиране на отпадъци и извозването им.

РИОСВ – Пазарджик предписа на кметовете на населени места да вземат мерки за организация и контрол на дейностите с отпадъци по начин, който да предотврати образуването на нерегламентирани сметища край общинската пътна мрежа или повторно замърсяване на вече почистени терени. Проверките, които се провеждат всяка година, ще продължат до края на месец май. При констатирано неизпълнение на дадените предписания ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Приключиха проверките на РИОСВ за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци в речните легла и прилежащите им територии в 12-те общини на област Пазарджик. В изпълнение на заповедта на министъра на околната среда и водите от 12 февруари 2015 г., инспекцията уведоми кметовете на всички общини да предприемат мерки за недопускане на зъмърсявания с отпадъци, включително на речните легла и прилежащи им територии, както и мерки за почистване, в срок до края на март.

14 екипа от експерти на РИОСВ извършиха 31 проверки по поречията на реките Марица, Пишмишка, Крива река, Тополница, Луда Яна и притоците й Елшишка, Панагюрска Луда Яна, Мареш и Банска Луда Яна, на реките Умишка, Розовска, Стара река, Чепинска, Яденица, Фотинска, Новомахаленска, Луда, Доспатска, Мътница и на отводнителни канали в 12-те общини и 19 кметства. За констатирани замърсявания са дадени 31 предписания, 30 от които са изпълнени.
От растителни и битови отпадъци са почистени речните корита на Елшишка и Панагюрска Луда Яна, коритото и бермата на р. Марица при селата Синитово и Говедаре, десният бряг на р. Мареш в Панагюрище и ската на р. Умишка в Брацигово. Общините Велинград и Ракитово почистиха замърсени с отпадъци терени в коритата на реките Чепинска и Мътница, а община Сърница разчисти брега на р. Доспатска от битови отпадъци.

На кметовете на Звъничево, Огняново и Черногорово са съставени актове и издадени наказателни постановления, с които са наложени глоби в размер на 1400 лв. Акт за административно нарушение и наказателно постановление за глоба в размер на 3000 лв. са съставени на кмета на Пазарджик. На Тодор Попов е съставен и акт за неизпълнено предписание за почистване от отпадъци на замърсени терени в леглата и прилежащи територии на Марица и Тополница, в землището на областния град. Предстои издаване на наказателно постановление.

Добри са резултатите от почистването в общините Лесичово, Панагюрище, Пещера и Стрелча. По предписания на РИОСВ, освен замърсявания с отпадъци, от речните легла и прилежащите им територии е отстранена дървесна и храстова растителност за осигуряване на оптимална проводимост на речните корита.
 

В РИОСВ – Пазарджик постъпиха 6 уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви през 2015г. Такива ще функционират в селата Априлци, Виноградец, Главиница, Говедаре, Злокучене и Попинци.

Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително. Съгласно заповед от 9 април 2004 г. на министъра на околната среда и водите, пунктовете трябва да бъдат оборудвани с хладилно помещение, калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм, какъвто е минималният размер на събираните и изкупувани охлюви, и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране. Отговорниците на пунктовете са задължени да връщат незабавно в природата предадените маломерни екземпляри.

В срок до 25 април на текущата година, отглеждащите охлюви във ферми, са длъжни да декларират наличните количества в РИОСВ. В срок до 5 юли износителите са длъжни да декларират писмено в екоинспекцията всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени в периода 10 май - 30 юни и мястото на съхранението им.

Експерти на РИОСВ – Пазарджик ще извършат проверки дали не се събират и изкупуват маломерни охлюви, както и дали изкупвателните пунктове отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие. При установяване на нарушения, съгласно чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие, физическите лица ще се наказват с глоби от 100 до 1000 лв., а юридическите - от 200 до 5000 лв.
 

В резултат на установени нарушения на екологичното законодателство в предишни периоди, през март 2015г. директорът на РИОСВ Пазарджик издаде 11 наказателни постановления на обща стойност 42 400 лв.

Извършен емисионен контрол на отпадъчните води на „Биовет“АД, гр. Пещера е основание за наложената на дружеството текуща месечна санкция от 586 лв. по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда. На три физически лица от Пещера са ноложени глоби от 1000 лв. за незаконна сеч в резерват «Купена», а на кмета на общината глоба от 2 000 лв. за неизпълнено предписание за почистване на замърсени с отпадъци терени. На собственика на «Мавел Прим»ЕООД- площадка за третиране на опасни и неопасни отпадъци в гр. Панагюрище са наложени две санкции по Закона за управление на отпадъците : 7 000 лв., за смесване на опасни с неопасни отпадъци на площадката и още 2000 лв., за невярно водена отчетност на количествата приети отпадъци. На «Панагюрска медна компания»ООД също са наложени две санкции по Закона за опазване на околната среда : 2000 лв., за неизпълнено предписание и 10 000 лв., за неизпълнение на условия в издаденото комплексно разрешително на обекта. За същото нарушение сакция от 10 000 лв. е наложена и на «Дуропак Тракия»АД. За нерегламентирано изгаряне на отпадъци от моторни превозни средства, на ЕТ„Иван Тончев- Аквамарин ИТ“, сушилня за дървен материал в с. Бяга е наложена финансова санкция от 1 400 лв. по Закона за управление на отпадъците, а за заустване на отпадъчни води без разрешително, санкция от 5 000 лв. по Закона за водите на „Еко Медет”ЕООД – еднолично търговско дружество за преструктуриране на рудодобива и закриване на неефективни производствени мощности в гр. Панагюрище.

През последния месец експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 102 проверки в 81 обекта. За отстраняване на констатирани несъответствия са издадени 47 предписания.
 

 От 23.03.2015г. РИОСВ-Пазарджик въвежда комплексно административно обслужване (КАО) в дейността си. Отпада необходимостта заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани от извършващия административната услуга.

В случаите, когато искането се отнася за КАО, то може да бъде подадено пред всеки административен орган, който участва в него, като административният орган, пред който е подадено искането, следва да образува производството за КАО.

В заявлението за прилагане на КАО (по образец) се посочва точното наименование на административната услуга, чието производство следва да се образува, както и органът компетентен да издаде административния акт.

Заявлението може да бъде подадено в деловодството на РИОСВ – Пазарджик или по пощата. В случаите, в които заявлението се подава на място, същото може да бъде подадено лично от лицето или от упълномощено лице. В заявлението задължително следва да е отбелязан начинът на получаване на индивидуалния административен акт, както и да бъдат приложени допълнителни документи и документ за платена такса, ако се изискват такива от компетентния орган за извършване на услугата. Срокът за произнасяне от компетентния орган започва да тече от датата на получаването на преписката от административния орган, образувал производството за КАО (пред когото е подадено заявлението за КАО).

прочетете по-старите новини