РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Важно: Европейската комисия ще съфинансира проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуоросъдържащите парникови газове

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Две неправителствени организации са допуснати да участват  с техни представители в заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград,област Пазарджик

Процедура за избор  на представители на неправителствени организации  (НПО) за участие в заседание на Експертен екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик

Важно: От 01.07.2016г. таксите за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими се заплащат по банков път на ИАОС

Важно: За операторите на предприятия/съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Изменение и допълнение на Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

Пет вещества са добавени в списъка с кандидат-вещества за възможно включване в приложение XIV на Регламент REACH

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, бенефициент по проект № DIR 5113325-16-114, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3, процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”съобщава, че проектът приключи.

Осъществен е публичен достъп до информационната система за процедурите по ОВОС и ЕО 

Нови образци на заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци и извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Обн. ДВ, бр. 53 от 13. 07. 2012г.

Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

Пред учениците от ОУ „Отец Паисий” в с. Гелеменово РИОСВ – Пазарджик представи биоразнообразието на Пазарджишка област. Експерти от дирекция „Превантивна дейност” говориха в три открити урока пред деца от началния и средния курс по въпросите за „Опазване на сухоземната костенурка в България” и „Защитени растения и животни в област Пазарджик”. Учениците се запознаха със защитените видове в региона и с правилните реакции в ситуации, когато животните са беззащитни, бедстват, или по различни причини са попаднали извън естествените си местообитания.

 

Защитените сухоземни костенурки, растителните и животинските видове, обект на опазване на територията, контролирана от РИОСВ-Пазарджик бяха основна тема в презентациите. Екоинспекцията предостави на училището в с. Гелеменово информационни и образователни материали за защитените растения, земноводни и влечуги и за биосферните резервати в териториалния обхват на инспекцията.
 

Сезонното маловодие и понижения самопречистващ ефект на водното тяло са причинили измирането на рибата в р. Марица при с. Огняново на 1 октомври.

Такива са изводите на експертите на РИОСВ-Пазарджик след обстойно обследване на съществуващи точкови източници на отпадъчни води в локализирания участък по течението на р. Марица и след анализ на взетите водни проби. Измерените на 2 октомври моментни показатели на водата в р. Марица при с. Огняново : рН-7.61, разтворен кислород – 7.8 мг/л и електропроводимост 407 µS/sm са в границите на допустимите стойности. Те не сочат промишлено замърсяване. Показателите от двете водни проби от изхода на ГПСОВ-Пазарджик и от преливните води към байпас на входа на станцията, отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно разрешителното за заустване на ВиК ЕООД в ликвидация, Пазарджик. Няма данни за химическо замърсяване. 

Експертите на РИОСВ – Пазарджик извършиха през септември 114 проверки на 101 промишлени и търговски обекти. За констатирани несъответствия са издадени 65 предписания, а за нарушения на секторните закони са съставени 3 акта. За неизпълнено предписание от физическо лице – зам.- директор на „Завод за хартия – Белово”АД, е съставен акт по Закона за опазване на околната среда. По Закона за водите е съставен акт на „ПМБ Индъстрис”ООД, Пазарджик за неподдържане в експлоатационна изправност на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, в резултат на което те са постъпили в градския колектор без пречистване. Акт е съставен и по Закона за управление на отпадъците на „Фани Комерс 2012” ЕООД, Пазарджик, за липса на отчетна книга с хронологична информация за количеството, естеството и произхода на отпадъците, приемани на площадката. Издадено е наказателно постановление за налагане на глоба от 500 лв. по Закона за водите на физическо лице, за допуснато изтичане на отпадъчна торова течност в р. Умишка.

Против замърсяването на почвите с нитрати са проверките за правилно съхранение и употреба на торовите маси от дейността на животновъдни ферми. През последния месец бяха инспектирани кравеферми в с. Менекьово, община Белово, с. Бошуля, община Пазарджик и във Велинград. Нарушения не са констатирани.

Приоритетни за контрол през септември бяха и предприятия за производство на мебели, автосервизи, сервизи за хладилна и климатична техника и защитените територии в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик. Извършен е последващ контрол на дадени предписания на общините Белово и Лесичово за почистване на замърсени с отпадъци терени и на предписания, свързани със състоянието на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Предписанията на РИОСВ са изпълнени.

При проверките през месеца са отстранени пропуски, свързани с воденето на отчетност по отпадъците, със съхранението на отпадъци, с поддържането на компютърни информационни системи за налични и изходящи количества компоненти и материали, образувани от разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства. В следствие на извършения текущ и последващ контрол, дадените предписания и предприетите действия от страна на операторите, са подобрени техническите характеристики на пречиствателни съоръжения на промишлени обекти.
 

В късния следобед на 01.10.2016г. РИОСВ-Пазарджик извърши незабавна проверка по сигнал за мъртва риба в р. Марица, под моста на с. Огняново.

Директорът на РИОСВ - Костадин Гешев и на Дирекция"Контрол на околната среда" - инж. Панайот Далакчиев констатираха на място, че сигналът е основателен и разпоредиха щателно обследване на района за следи от източници на замърсяване. Поради напредналия час, експертите на РИОСВ-Пазарджик и на Регионалната лаборатория при Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверката днес, рано сутринта.

При направения оглед по течението на р. Марица - от моста на "Елхим Искра"АД, гр. Пазарджик до моста на реката при с. Огняново са открити единични, на места до 10 екземпляра мъртва риба. Взети са водни проби от реката под двата моста. Моментните показатели на водата не индикират замърсяване. Отчетени са: pH – 7.6, съдържание на разтворен кислород на повърхността - 7.8 мг/л и електропроводимост - 407 микросименса на сантиметър.  Показателите са в границите на допустимите стойности. Експертите инспектираха и Градската пречиствателна станция за отпадъчни води на Пазарджик. При огледа на съоръженията се установи изтичане на непречистени отпадъчни води през преливника на байпаса в реката. По предписание на инспекцията е разпоредено незабавно преустановяване на изтичането. След отваряне на савака на вход механично стъпало, изтичането е преустановено. Като причина за инцидента е посочен планов ремонт и ревизия на помпите за плаващи примеси в пясъкозадържател №2.

Утре, РИОСВ-Пазарджик ще продължи обследването на съществуващите точкови източници на отпадъчни води в локализирания участък. Като възможна причина за измирането на риба в този участък на р. Марица експертите посочват и малкия отток и маловодието на реката.

Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Пазарджик е отличена с почетна грамота на Програма Достъп до информация в категорията "Институция, организирала най-добре предоставянето на информация за граждани“. Екипът на екоинспекцията получи отличието на церемония по връчване на годишните награди на Програмата в клуб „Перото“в столицата.

РИОСВ-Пазарджик е номинирана за постигнато високо ниво на активна прозрачност, за бързи и пълни отговори на устни запитвания и на заявления по Закона за достъп до обществена информация, както и за подпомагане на гражданите при търсенето на информация.
 

Галерия

прочетете по-старите новини