РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

През месец юни експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 100 проверки в 98 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са съставени два акта и издадени 71 предписания. За нарушения на Закона за управление на отпадъците e съставен акт на фирма, извършвала дейности по третиране на отпадъци (съхраняване на различни по вид отпадъци) на площадка в гр. Панагюрище без издадено разрешение. За неизпълнение на условия в комплексното разрешително, на „Свиком”АД, свинекомплекс в с. Априлци е съставен акт по Закона за опазване на околната среда.

През последния месец приоритетни бяха проверките за почистване на нерегламентирани замърсявания и за изпълнение на дадени предписания.

Проверките на закрити депа за битови отпадъци в с. Юндола, с. Исперихово и с. Жребичко не констатираха нарушения по изпълнение на дадените условия при закриването. Състоянието на възстановените терени е много добро.

Проверки на общинските депа в Стрелча и Батак не констатираха нарушения по приемане и обезвреждане на неопасните отпадъци. Няма замърсявания с отпадъци на съседни на депата терени, както и процеси на самозапалване. Води се отчетност, съобразена с нормативните изисквания.

При проверки за чистотата на населените места в кметство Драгиново, община Велинград е дадено предписание за почистване на райони по брега на р. Чепинска и ликвидиране на нерегламентирани сметища край ромския квартал, а на община Панагюрище - за почистване на райони в м.“Света Петка“ от изхвърлени строителни отпадъци и излезли от употреба гуми. Предписание на община Пещера за почистване на замърсен терен край общинското депо в м. “Грамадите“ е изпълнено. Предприети са мерки за недопускане на нови замърсявания.

Почистени са и нерегламентирано сметище и три нерегламентирани замърсявания с битови отпадъци в землището на община Велинград.  

РИОСВ - Пазарджик започна информационната кампания „Разделното събиране- първа стъпка в зеленото ежедневие” сред администрациите в областта с предоставените вчера 100 контейнера за разделно събиране на община Панагюрище. Контейнерите са изработени от рециклирана хартия и дарени за кампанията от „Дуропак Тракия”АД. Ще бъдат раздадени на служителите в община Панагюрище и осемте й кметства. Целта на кампанията е повторното оползотворяване на отпадъчната хартия и опаковки от стъкло и пластмаса, генерирани в работния процес на администрациите. Инициативата цели администрацията да бъде пример на бизнеса и гражданите, от които изисква подобни практики. Очакван ефект е финансовият ресурс, който ще се акумулира от средствата, получени от предадените отпадъци да послужи за закупуване на канцеларски материали за администрациите.

Утре, заявените контейнери за участие в кампанията ще получат общинските администрации в Пещера / 100 / и Брацигово / 80 /.

 Двадесет и пет проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Пазарджик са одобрени за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ в рамките на традиционната Национална кампания на МОСВ „За чиста околна среда”. Както всяка година, проектите на общините и кметствата са на стойност 10 хиляди лева. От област Пазарджик финансиране ще получат проектите на община Велинград и на девет кметства – Елщица, Капитан Димитриево, Црънча, Радилово, Панагюрски колони, Пашови, Габровица, Нова Махала и Калугерово. Проектите предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих, естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място.

За проектите на детските градини и училищата сумата е 5 хиляди лева, като не се финансират разходи за поддръжка на сградите и училищните дворове, а е въведен задължителен критерий, предвидените в тях дейности да обслужват пряко образователния процес и да бъдат насочени към повишаване на екологичната култура и знанията за опазване на околната среда. Сред финансираните проекти на училища са тези на НУ”Паисий Хилендарски”, гр. Стрелча, СОУ”Св.св Кирил и Методий”, гр.Сърница, ПГХВТ”Атанас Ченгелев”, гр. Пещера, СОУ”Христо Смирненески”, с. Света Петка, СОУ”Васил Левски”, гр. Велинград, СОУ”Св.св Кирил и Методий”, с. Нова Махала, ПГГС”Христо Ботев”, гр. Велинград, ОУ”Иван Вазов”, с. Пашови и ОУ”Св.св Кирил и Методий”, с. Ковачево, а детските градини от региона, чиито проекти отговарят на критериите за финансиране са ОДЗ”Слънчице”, гр. Велинград, ЦДГ”Надежда”, с. Бъта, ЦДГ, гр. Ветрен, ОДЗ”Д-р Стайко Стайков”, гр. Стрелча, ЦДГ”Пролет”, с. Драгиново и ЦДГ ”3-ти март”, с. Дорково.

Изпълнението на финансираните от ПУДООС проекти в областта ще бъде проследено от РИОСВ-Пазарджик. След проверка и протоколиране на заложените и изпълнените дейности, директорът на РИОСВ одобрява пред ПУДООС коректната им реализация.

 Предписания за почистване на нерегламентирани сметища в землищата на Пазарджик и на велинградското село Света Петка дадоха при проверки през последния месец експертите на РИОСВ. Констатираните замърсявания са на изхода на Пазарджик, в близост до свинекомплекса на бошулско шосе и на изхода на с. Света Петка, община Велинград. Законът за управление на отпадъците задължава кметовете на населени места да ги почистят в едномесечен срок. Ако повторната проверка не констатира изпълнение на предписанието, следват санкции.

По време на тазгодишната кампания „Да изчистим България за един ден”, в края на април в област Пазарджик бяха почистени 22 нерегламентирани сметища на територията на общините Брацигово /7/, Пазарджик /4/, Панагюрище /4/, Стрелча/3/, Велинград /3/, Ракитово/1/, както и над 30 замърсени участъци по крайбрежието на язовир Батак и в землището на курорта, 8 замърсени локации в община Лесичово, 6 в община Белово, 11 в община Септември, крайпътни участъци на територията на общините Пещера и Панагюрище.

РИОСВ Пазарджик продължава системния контрол на републиканската пътна мрежа и населените места за образувани замърсявания с отпадъци.

 Световният ден на околната среда- 5 юни се отбелязва всяка година под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда. Честването на този ден е свързан с насърчаване на осведомеността и с дейности за опазването на околната среда в световен мащаб. Отбелязването на Световния ден на околната среда играе ролята на глобална платформа за работа с обществеността. На този ден в над 100 държави, хората обединяват усилията си и правят нещо положително за околната среда и за планетата.

Мотото на Световния ден на околната среда през 2014 г. е "Надигни гласа си, не нивото на морето". Призивът тази година е да се признае, че всички сме изправени пред едни и същи предизвикателства и сме обединени от една обща цел за устойчив живот и благоденствие на тази планета. 2014 година е обявена от ООН за Международна година на малките островни развиващи се страни. Отбелязването тази година призовава хората да надигнат глас в знак на солидарност към гражданите на малките островни държави, тъй като в резултат на климатичните промени и нарастващото ниво на световния океан стават по-уязвими и поставени пред много рискове. Световният ден на околната среда се отбелязва от 1973 г. по решение на ООН.
Всяко действие е от значение! Какво ще направите за околната среда тази година, за да бъде чут вашия глас? Дали ще организирате кампании за почистване, инициативи за намаляване на хранителни отпадъци, специални дни за ходене на работа пеша, забрани за използване на пластмаса, художествени изложби, инициативи за засаждане на дървета, концерти, танцови събития, въвеждане на устройства за рециклиране, кампании в социалните медии и различни конкурси – всяко действие ще бъде от значение.

Инициативи с участието на РИОСВ-Пазарджик

• 31 май - открит урок в СОУ „Народни Будители”, гр. Брацигово на тема: ”Какво знаем за биоразнообразието? ” и награждаване на най-добрите есета, рисунки и фотографии от конкурса „Капчица любов”.
• 3 юни – открит урок в СОУ„Нешо Бончев” – гр. Панагюрище с участието на експерти от РИОСВ-Пазарджик и БДЗП – гр. Пловдив. Тема : „Защитени животни - обект на опазване в ЗЗ”Средна гора”.
• 5 юни – Пресконференция за отчитане на резултатите от кампанията за решаване на проблема с неправилното депониране и оползотворяване на старите автомобилни гуми и даване ход на информационната кампания на РИОСВ-Пазарджик «Разделното събиране – първа стъпка в зеленото ежедневие».
• 5 юни – „Парад на домашните любимци”, конкурс „Най-красива икебана” и рисунка на асфалт в СОУ „Нешо Бончев” – гр. Панагюрище. Експертите на РИОСВ ще журират събитията. Наградите са осигурени от РИОСВ-Пазарджик.
• 5 юни – Хепанинг и „Траш-арт-работилница” в Обединен детски комплекс – гр. Панагюрище. РИОСВ-Пазарджик ще връчи награди на най-креативните участници.


Галерия

 

прочетете по-старите новини