РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Конкурс за видео и снимка на тема споделено пътуване с автомобил „Сподели града, сподели света!“ приема кандидатури до 5 декември

Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

РИОСВ кани представители на Държавните ловни и горски стопанства в областта и на  Ловно-Рибарското Дружество в Пазарджик на обществено обсъждане на  „План за действие за вълка в България”.

Работната среща ще се проведе в Информационния кабинет на РИОСВ-Пазарджик – ул.„Гурко”№3, ет.3, стая 6 на 28 ноември /петък/ от 15:00 часа.

Планът за действие за вълка в България все още е в работен вариант. Изготвен е въз основа на Закона за биологичното разнообразие и Наредба №5 към него. Цели разбиране и ангажираност към съществуването на вида в България и редуциране на  конфликта вълк-човек, грижа за вида на популационно ниво, (т. е. не само в границите на страната ни, а и за популациите, които споделяме със съседните страни), като всичко това е съобразено с Директивата за местообитанията  (92/43) на ЕС.

При проведена акция за ограничаване на незаконната сеч в защитени територии през изминалата седмица, служители на РИОСВ-Пазарджик, РУ на МВР - Пещера и на специалните полицейски сили (жандармерия) от гр. Пловдив се натъкнаха на нарушители в местността „Гирето ливадата”, резерват „Купена”. В устроената засада са заловени трима от забелязаните седем нарушители. На място са унищожени осем самара, две моторни резачки са конфискувани и предадени за съхранение в РИОСВ. След установяване на самоличността на нарушителите са съставени три акта на физически лица от гр. Пещера.
За това нарушение предвидените глоби в Закона за защитените територии за физически лица са от 500 до 5 000 лева, а в Наказателния Кодекс на Р България е предвидено наказание лишаване от свобода до 2 години.

След получен сигнал на „Зеления телефон” на екоинспекцията за наличие на мъртва риба в река Банска Луда Яна, на 11.11.2014г. експерти на РИОСВ, съвместно с експерти на РЛ към ИАОС извършиха незабавна проверка. Не се установи наличие на умряла риба.

Бяха проверени хидротехническите съоръжения, експлоатирани от „Асарел Медет”АД, гр. Панагюрище. Взета е водна проба от „Пречиствателна станция за битово-фекални води”. Не са констатирани отклонения в технологичния й режим. Водната проба от пункта за мониторинг в момента на проверката е с рН – 7,46, без цвят и мирис, не индикира замърсяване и е в границите на стойност на допуск.

Проверена е пречиствателната станция за руднични води /ПСРВ/ на „Асарел Медет”АД. Не са констатирани отклонения в технологичния режим на станцията и извършвания собствен мониторинг. Взета е водна проба за анализ от изход ПСРВ с рН 7.69 – отговаря на условията в комплексното разрешително на обекта.

На площадката «Асарел Медет»АД не е констатирано нерегламентирано изтичане на отпадъчни води.

Дадено е предписание да се предоставят на РИОСВ-Пазарджик данните от собствения мониторинг на реките : Асарелска, Панова, Люляковица, Банска Луда Яна и от Изход ПСОВ от последната седмица.
 

Днес директорът на РИОСВ-Пазарджик Костадин Гешев, разпореди незабавна проверка на качеството на водата в река Банска Луда Яна и в разстоянието „Асарел Медет“АД - гр. Панагюрище. Повод за това е получен късно снощи сигнал на „Зеления телефон” на екоинспекцията за наличие на мъртва риба в реката. Експерти на РИОСВ, съвместно с екип на Регионалната лаборатория към ИАОС, вече извършват пробонабиране от точковите източници на „Асарел Медет“АД.

За случая е уведомен и директора на Басейнова дирекция - Пловдив, който съгласно чл. 155, ал.1, т.4, буква”Б”от Закона за водите, е компетентен орган да обобщава и анализира данните за химичното и екологично състояние на водите.
 

Експерти на РИОСВ-Пазарджик съставиха днес акт за административно нарушение на управителя на дружеството „Еко Медет” ЕООД за изтичане на кисели води в река Луда Яна. За допусната „престъпна небрежност” и неуведомяване на РИОСВ за инцидента, на отговорните лица е съставен акт по Закона за водите. Финансовата санкция е в размер от 1000 лева до 5000 лева. На „Еко Медет” ЕООД е предписано изграждане на тръбопровод от кота 400 на окисния отвал към котлована на рудник „Цар Асен” и изпомпване на дренажните води до кота дъно на водоема.

Сигнал за замърсяването, подаден от тел. 112 в събота – 8 ноември предизвика незабавна проверка на екоинспекцията и Регионалната Лаборатория към ИАОС. На нея присъства и директорът на РИОСВ Костадин Гешев. Проверката констатира, че от водоем за „богати разтвори”, разположен под отвалите на рудник „Цар Асен І”, стопанисван от „Еко Медет”АД преливат дренажни води към р. Луда Яна. С цел неутрализация на киселите води е доставена хидратна вар за корекция на рН. Изграден е предпазен борд от чували с пясък за повишаване височината на приливната стена. Повдигната е предпазната дига на водоема. Изпомпването на дренажните води продължава и към момента.

Няма опасност за живота и здравето на хората в населените места по поречието на р. Луда Яна, за което свидетелстват данните от проверката на РЗИ.

Експертна група от РИОСВ- Пазарджик осъществява постоянен контрол за изпълнение на дадените предписания.
 

прочетете по-старите новини