РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.


Осъществен е публичен достъп до информационната система за процедурите по ОВОС и ЕО 

Нови образци на заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци и извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Обн. ДВ, бр. 53 от 13. 07. 2012г.

Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

Общо седемнадесет проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Пазарджик ще получат финансиране в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда 2015 г." и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема "Обичам природата и аз участвам".

До 10 000 лв. ще получат две общини и седем кметства на територията на областта. Това са местните управи на общините Пещера и Сърница и на кметства: с. Левски, с. Добровница, с. Исперихово, с. Карабунар, с. Побит камък, с. Семчиново и Виноградец. В кампанията са подадени 1012 проекта от общини и кметства, от които са одобрени за финансиране 234 за цялата страна.

Финансиране ще получат и пет училища от региона - ОУ "Проф. Марин Дринов" и ОУ „20-ти април”, гр. Панагюрище, НУ”Отец Паисий”, гр. Пазарджик, СОУ”Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велинград и СОУ”Св. Климент Охридски”, гр. Ракитово. Подадените проектни предложения от училища и обединени детски комплекси от страната са 1 098. Със средства в размер до 5 000 лв. ще бъдат финансирани 122 проекта.

До 5 000 лева ще получат и три детски градини в област Пазарджик - ОДЗ”Здравец”, гр. Пазарджик, ОДЗ”Щурче”, гр. Белово и ЦДГ”Здравец”, с. Радилово.Общо постъпилите проекти на детски градини от страната са 773, а одобрените - 121.
 

Регистрацията за участие в Европейската седмица на мобилността е отворена.

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт. Тази година кампанията се провежда под мотото „Избери. Промени. Комбинирай.“ Общините, които желаят да се включат в кампанията е необходимо да регистрират даденото населено място на следната интернет страница: http://registration.mobilityweek.eu/login.php. Регистрацията може да се направи както на български, така и на английски език. След одобрение на формулярите за участие от страна на националните координатори, в страницата на ЕСМ ще бъде публикувано участието на населеното място- кандидат.

Вижте: Тематични указания, Информация за Европейската седмица на мобилността и Харта за 2015 г., която следва да бъде попълнена (в случаите, когато градът участва за наградата на ЕСМ) и изпратена сканирана по електронен път или в оригинал, по официална поща до Министерство на околната среда и водите на адрес: София 1000, бул. "Мария Луиза"№ 22.

Информация за ЕСМ може да намерите и на интернет страницата на МОСВ на адрес: http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=63

РИОСВ- Пазарджик приканва всички общини, населени места, учебни заведения и др. на територията на област Пазарджик да се включат с подходящи иницитиви в Европейската седмица на мобилността!
 

Осъществен е достъп до новата информационна система за поддържане на публични регистри с данни за провеждане на процедури по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Достъпът е осигурен чрез интернет страниците на МОСВ и РИОСВ. Лицата, желаещи да намерят данни могат да използват различни филтри и търсят информация по компетентен орган, населеномясто, възложител, инвестиционно предложение, както и за етапа на процедурите.

Базата данни съдържа информация за приключили и текущи процедури. Това дава възможност на заинтересованата общественост да се запознае с отделните етапи от процедурите и хода на вземане на решения, свързани с околната среда.
 

До късно в петък продължиха замерванията на въздуха в зесегнатите населени места след пожара на общинското сметище, разгорял се в обедните часове на 7 август.

По разпореждане на директора Костадин Гешев експерти на РИОСВ-Пазарджик и Регионалната лаборатория към ИАОС извършиха замервания на атмосферния въздух в селата Алеко Константиново, Дебращица, Црънча и Капитан Димитриево.

С мобилна апаратура (газанализатор, Gasmet DX 4040) са измерени показателите на 27 химични вещества, сред които въглероден диоксид, циановодород, фуран, диметиламин, серовъглерод и др.

Анализът на резултатите сочи, че няма превишения на среднодневните пределнодопустими концентрации на изброените химични съединения.
Няма опасност за живота и здравето на населението.
 

През юли експертите на РИОСВ упражниха контрол върху дейността на 78 промишлени обекта в област Пазарджик. Извършени са 88 проверки и издадени 81 предписания за отстраняване на допуснати несъответствия с изискванията на екологичното законодателство. Съставен е акт на кмета на община Белово за неизпълнение на предписание да почисти образувано нерегламентирано сметище от битови и строителни отпадъци като отговорно лице по Закона за управление на отпадъците. Акт е съставен и на кмета на с. Огняново, община Пазарджик, за неупражнен контрол на дейностите с отпадъци, довело до образуване на нерегламентирано сметище.

През последния месец експертите от направление "Екологична оценка и оценка на въздействието на околната среда" изготвиха в най-кратки срокове 31 становища за допустимост на инвестиционни намерения на земеделски производители, подадени за финансиране по Програмата за развитие на селските райони.

На Зеления телефон са приети 6 сигнала, 4 от които за бедстващи щъркели.
 

прочетете по-старите новини