РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

 

  Европейска седмица на устойчивото развитие - 30 май – 5 юни 2015г. 

  Наближава крайният срок за представяне на годишни отчети за отпадъци 

Младежки фотоконкурс за влажни зони – стартира на 2 февруари 2015 година

Конкурс за видео и снимка на тема споделено пътуване с автомобил „Сподели града, сподели света!“ приема кандидатури до 5 декември

Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

До края на месец март обектите, които заустват отпадъчните си води в повърхностни водни обекти, трябва да подадат годишни отчети в РИОСВ. В териториалния обхват на инспекцията в Пазарджик те са 36. До края на този месец управителите им трябва да представят в инспекцията годишен отчет за изпълнение на условията, поставени в разрешителните за заустване на обекта или в издадени комплексни разрешителни. Отчетите съдържат данни и за производствените характеристики на обекта, за количеството на взетите и използвани водни маси и за пречистването им. Предоставената информация ще бъде въведена в единна национална информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Предприятията от региона заустват отпадъчните води от дейността си в поречията на реките Марица, Тополница, Луда Яна, Стара река и Чепинска.
 

Между едно юридическо и едно физическо лице бяха разпределени днес квотите за събиране на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в област Пазарджик през 2015г. В комисията взеха участие експерти на РИОСВ, РДГ-Пазарджик, ДГС-Пазарджик и еколозите на общините Пазарджик и Септември.

За област Пазарджик отпуснатите квоти (кг. сухо тегло) са за следните видове лечебни растения : 100 кг. кори от Елшовиден Зърнастец, 100 кг. Иглика /цвят/, 100 кг. Иглика /корен/, 200 кг. плод от Кисел трън, 100 кг. стрък от Лазаркиня, 500кг. стрък от Лудо биле, 800 кг. корен от Лудо биле, 200 кг. стрък от Ранилист - лечебен, 100 кг. корен от Ранилист - лечебен, 100 кг. корен от Решетка, 100 кг. стрък Катраника и 200 кг. стрък Шапиче. Тези максимално допустими количества за събиране на лечебните растения от естествени находища бяха разпределени между СД “Шарков и сие”, с пунктове в гр. Пазарджик и с. Драгор и Георги Мартинов с пункт в с. Варвара.

Отпуснатите квоти са поименни и без право на преотстъпване. За неспазването им се налагат финансови санкции до 3 000 лева и се губи правото за участие в разпределението през следващата календарна година.

В 15-дневен срок в РИОСВ-Пазарджик трябва да бъде представена информация за находищата, адресите на пунктовете и списък на билкосъбирачите, уполномощени да извършват тази дейност. Преди осъществяването й е необходимо да бъде издадено позволително от съответната община или Държавно лесничейство.
 

Между едно юридическо и едно физическо лице ще бъдат разпределени тазгодишните квоти за изкупуване на лечебни растения под ограничителен режим на ползване. Заповед на министъра на околната среда и водите от 13 февруари определи квотите за за събиране на билки от естествени находища извън територията на националните паркове през 2015г.

За област Пазарджик отпуснатите квоти (кг. сухо тегло) са за следните видове лечебни растения : 100 кг. кори от елшовиден Зърнастец, 100 кг. Иглика /цвят/, 100 кг. Иглика /корен/, 200 кг. плод от Кисел трън, 100 кг. стрък от Лазаркиня, 500кг. стрък от Лудо биле, 800 кг. корен от Лудо биле, 200 кг. стрък от Ранилист - лечебен, 100 кг. корен от Ранилист - лечебен, 100 кг. корен от Решетка, 100 кг. стрък Катраника и 200 кг. стрък Шапиче. Отпуснатите квоти са поименни и без право на преотстъпване. За неспазването им се налагат финансови санкции до 3 000 лева и се губи правото за участие в разпределението през следващата календарна година.
 

Продължават съвместните акции на РИОСВ-Пазарджик и на специалните полицейски сили (жандармерия) от гр. Пловдив за предотвратяване на незаконна сеч в защитени територии. През февруари служителите проведоха три съвместни акции.

При акциите на 10 и 24 февруари са констатирани нови нарушения – отсечени дървета в местността „Гирето ливадата” - резерват „Купена” край гр. Пещера. При двете акции забелязаните нарушители - група от 5-6 души с 10 коня са избягали. Конфискувани са 12 самара, 3 брадви и 3 моторни триона.

От есента на 2014г. до момента са проведени 6 съвместни акции за ограничаване на незаконната сеч в резерватите на територията, контролирана от РИОСВ-Пазарджик. За незаконна сеч, нарушение на режима на резерват „Купена”, са съставени 3 акта на физически лица от гр. Пещера и са конфискувани 20 самара, брадви и моторни триони.
 

 По разпореждане на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, директорът на РИОСВ-Пазарджик изиска с писмo от кметовете на общини в срок до 22 март 2015 г. да извършат проверки на речните легла и прилежащите територии на реките в териториалния им обхват за нерегламентирани замърсявания (сметища) и при наличие да организират почистването им.

РИОСВ предписа на кметовете да предприемат мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци във всяко населено място така, че да не се допуска нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и образуване на сметища, както и повторно замърсяване на вече почистени терени.

Експертите на РИОСВ-Пазарджик изготвиха график за проверки на място на тези предписания след изтичане на дадения срок. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети предвидените в Закона за управление на отпадъците административно-наказателни мерки. По разпореждане на министъра на околната среда и водите съставянето на актове за установяване на административно нарушение и издаването на наказателни постановления ще се извършва във възможно най-кратък срок, в случай че бъдат установени нередности.

прочетете по-старите новини