РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

 През месец септември експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 71 проверки в 59 обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 61 предписания. Издадени са 4 наказателни постановления на стойност 23 100 лв. На физическо лице от с. Дорково е наложена глоба от 100 лв. по Закона за лечебните растения за това, че суши лечебни растения под специален режим без разрешена квота за тази дейност. Имуществена санкция от 3 000 лв. по Закона за опазване на околната среда е наложена на „Биовет”АД, гр. Пещера за неизпълнено предписание за класифициране на отпадъци от композитни опаковки. Имуществени санкции от 10 000 лева са наложени на „Свиком”АД, свинекомплекс, с. Априлци и на „Промишлени системи”ООД, гр. Пазарджик за неизпълнени условия в издадените им комплексни разрешителни.

През септември са съставени 3 акта по Закона за водите – 2 за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения – на „Пако“АД, гр. Пазарджик и на „БДЖ“ЕООД-ППП-Пловдив, Локомотивно депо гр. Септември, а на „Елмет“ЕООД гр. Панагюрище - за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без разрешително. Съставен е акт и на физическо лице, за нарушение на Закона за управление на отпадъците - нерегламентирано третиране на отпадъци в землището на с. Симеоновец, община Септември. .

От началото на годината са извършени 662 проверки на 597 обекта. Дадени са 518 предписания, съставени са 22 акта и издадени 30 наказателни постановления.

С този апел РИОСВ отправя послание към жителите на област Пазарджик поне за ден да сменят автомобила с друг начин на придвижване / тролей, велосипед, ходене пеша/ за да се включат в седмицата на мобилността, чиято кулминация е Денят без автомобили – 22 септември.

 На 16 и 19 септември експерти на РИОСВ взеха участие в открити уроци в ОУ”Марин Дринов”, гр. Панагюрище и СОУ”Александър Иванов Чапай”, гр. Белово като разясниха на учениците как гражданите могат да подобрят качеството на живот в града, в който живеят и как може да бъде подобрено качеството на въздуха.

Тази година инициативите в кампанията се провеждат под надслов : "Нашите улици, нашият избор“. РИОСВ подари светлоотразители на 200 първокласници в областния град за да спомогне безопасното им придвижване като пешеходци.

До този момент 26 български града са регистрирани на официалната интернет страница на Европейската комисия за участие в Европейска седмица на мобилността 2014 г. Сред тях са и Пазарджик, Пещера, Ракитово, Белово, Брацигово и Лесичово. Регистрацията все още не е приключила.

 

Галерия

  Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

 
СЪОБЩЕНИЕ
 
за участниците в проведен конкурс за длъжността „Младши експерт масово разпространени отпадъци” в дирекция „Контрол на околната среда” на РИОСВ-Пазарджик
 
 
Уважаеми участници,
 
Уведомяваме Ви, че бихте могли  да получите извлечение от протокола отразяващ окончателните резултати от проведения конкурс в сградата на РИОСВ-Пазарджик, ул. „Гурко” № 3, етаж 4, стая № 19 от главен  специалист „Човешки ресурси и финансова дейност”- Наталия Дичева от 9,30 ч. на 19.09.2014 г. до 17,30 ч. на 24.09.2014 г.
 
 
Комисия:
 
Председател:             /п/
/инж. Панайот Далакчиев/
                                                
Членове:
 
1.         /п/
/Гергана Чапразова/
                                                              
2.                  /п/
/инж. Сърма Атанасова/
 
3.                  /п/
/инж. Наталия Дичева/
 
 
18.09.2014 г.
гр. Пазарджик

 

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

 
Списък с окончателните резултати от проведен конкурс с кандидатите за длъжността „Младши експерт масово разпространени отпадъци” в дирекция „Контрол на околната среда” на РИОСВ-Пазарджик
 
В резултат на проведената конкурсна процедура комисия, назначена със Заповед №  РД-08-171/15.08.2014 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандидати:
 
1.      Петя Василева Кърпелова – 177,50 точки;
2.      Надежда Иванова Атанасова – 166,00 точки;
3.      Живка Романова Киприна – 164,75 точки
 
Комисия:
 
Председател:             /п/
/инж. Панайот Далакчиев/
                                                
Членове:
 
1.         /п/
/Гергана Чапразова/
                                              
2.                  /п/
/инж. Сърма Атанасова/
 
3.                  /п/
/инж. Наталия Дичева/
 
 
17.09.2014 г.
гр. Пазарджик

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

 
Списък с резултати от проведен тест в конкурс за длъжността „Младши експерт масово разпространени отпадъци” в дирекция „Контрол на околната среда” на РИОСВ-Пазарджик
 
 
1.      Резултатите от проведения тест са следните:
 
Име, презиме, фамилия
Брой верни отговори
1
Петя Василева Кърпелова
10
2
Надежда Иванова Атанасова
7
3
Живка Романова Киприна
7
 
 
2.      Кандидати допуснати до интервю:
  
Име, презиме, фамилия
Брой верни отговори
1
Петя Василева Кърпелова
10
2
Надежда Иванова Атанасова
7
3
Живка Романова Киприна
7
 
Окончателния резултат се формира от сбора на резултата от теста умножен по коефициент 3 и резултата от интервюто умножен по коефициент 5.
 
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 17.09.2014 г. в сградата на РИОСВ-Пазарджик, ул. „Гурко” № 3, етаж 4, стая № 11.
 
Комисия:     
 
Председател:             /п/
                      /инж. Панайот Далакчиев/
                                               
Членове:
1.                  /п/
            /Гергана Чапразова/
                                              
 2.        /п/
            /инж. Сърма Атанасова/
 
            3.         /п/

            /инж. Наталия Дичева/ 

 
 
17.09.2014 г.
гр. Пазарджик
 

 

прочетете по-старите новини