РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Важно: Национален доверителен екофонд, Фондация „Екологичен форум плюс” и Национален парк „Рила“ ОБЯВЯВАТ Национална награда за природозащита "Мими Праматарова 2017" за КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИ УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ ПО ТЕМАТА ЗА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Важно: 31 май 2018 г. е крайният срок за извършване на регистрация на химични вещества, които се произвеждат или внасят в ЕС в количества количества, достигащи 1 тон или повече на година.

Важно: Годишно докладване по Регламент (ЕС) № 517/2014   

Важно: Въвеждат се банкови гаранции и за площадките за събиране на излезли от  употреба моторни превозни средства и електронно оборудване

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Две неправителствени организации са допуснати да участват  с техни представители в заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград,област Пазарджик

Процедура за избор  на представители на неправителствени организации  (НПО) за участие в заседание на Експертен екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик

Важно: За операторите на предприятия/съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Изменение и допълнение на Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

По повод Международния ден на биологичното разнообразие, експерти на РИОСВ-Пазарджик изнесоха два открити урока пред ученици начален и среден курс от ОУ„Св.Св. Кирил и Методий” в гр. Ветрен. Презентацията на тема: ”Защитени територии, животни и растения в област Пазарджик” беше посрешната с интерес и породи въпроси за определени растителни и животински видове,

за които децата не знаеха, че са защитени и трябва да бъдат опазвани – лалугер, костенурка, царски орел, петнист пор и др.

Интерес предизвика и темата за природното богатство на Бесапарските ридове. Учениците и учителите получиха магнити с петте най-ценни и атрактивни защитени растения в региона, а експертите на РИОСВ покана за нови срещи в училището на гр. Ветрен. 

Приключиха проверките на РИОСВ за нерегламентирани замърсявания с отпадъци в речни легла и прилежащи територии в област Пазарджик. В периода 31 март – 5 май 2017г. експертите извършиха 59 проверки на поречията на реките в 61 населени места на 12-те общини. За наличие на нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите територии са дадени 30 предписания. В резултат на изпълнението им са почистени 117 замърсени с отпадъци участъци на речните легла и прилежащи терени.

По предписания на РИОСВ кметовете на 12-те общини са предприели необходимите действия за почистване на установени замърсявания и мерки за недопускане на нови. В определения срок - 27 март, общините Батак, Стрелча, Пещера и Брацигово са извършили проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите терени и са организирали почистването им. При последващия контрол не се констатираха замърсявания в тези общини. На територията на общините Панагюрище и Сърница са установени малки количества отпадъци в речни корита. Почистени са от администрациите след предписания на РИОСВ. При останалите общини - Белово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Ракитово и Септември проверките установиха повече замърсени участъци. Дадените предписания за почистване са изпълнени в рамките на определения срок.

В сравнение с 2016г. РИОСВ-Пазарджик извърши повече проверки, но са установени по-малко случаи на нови замърсявания на вече почистени участъци на речните легла. През последната година се забелязва значително по-добра работа от страна на общините за опазване от замърсявания и почистване на реките на тяхна територия. На много от местата със замърсявания през 2015г. и 2016г., тази година такива не са регистрирани. Мерките, предприети от общините за опазване чистотата на речните легла и прилежащи територии, дават добри и трайни резултати.
 

Тридест и един проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Пазарджик ще получат финансиране в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда 2017г." и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема "Обичам природата и аз участвам".

До 10 000 лв. ще получат 17 проектни предложения на общини и кметства на територията на областта.Одобрени са проекти на общините Брацигово, Панагюрище/2/, Септември/2/ и Сърница и на кметства: с. Костандово, с. Гелеменово, с. Попинци, с. Главиница, с. Смилец, гр. Ветрен, с. Капитан Димитриево, с. Боримечково, с. Света Петка, с. Голямо Белово и с. Габровица.

Финансиране от 5000 лева ще получат и седем училища от региона - ОУ "Никола Вапцаров", с. Побит камък, община Сърница, НУ „Васил Друмев”, гр. Пазарджик, СУ”Христо Смирненски”, с. Света Петка, община Велинград, Помощно училище”Драган Манчов”, гр. Велинград, ОУ”Христо Ботев”, гр. Ракитово, ПГ по строителство и архитектура, гр. Пазарджик и ОУ”Патриарх Евтимий”, гр. Пещера.

До 5 000 лева ще получат и седем детски градини в област Пазарджик – ЦДГ”Мир”, гр. Сърница, детската градина в с. Црънча, община Пазарджик, ДГ”Слънчице”, гр. Велинград, ДГ”Деница”, гр. Пещера, ДГ”Райна Княгиня”, гр. Панагюрище, ДГ”Слънчице”, с. Калугерово, община Лесичово и ДГ”Пъстро хвърчило”, с. Бяга, община Брацигово.

Изпълнението на финансираните от ПУДООС проекти ще бъде проследено от РИОСВ-Пазарджик. След проверка и протоколиране на заложените и изпълнените дейности, директорът на РИОСВ одобрява пред ПУДООС коректната им реализация.
 

Експерти на РИОСВ-Пазарджик, Басейнова дирекция-Пловдив и Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда в Пазарджик извършват проверка след сигнал от тел. 112 за разсипани опасни отпадъци на автомагистрала „Тракия”. Инцидентът е станал край с. Калугерово, където е катастрофирал ТИР.

При произшествието превозваният цинков прах се е разсипал по пътното платно и в сухата част на коритото на река Тополница. На превозвача е разпоредено незабавно да събере и извози отпадъка на обезопасена площадка или до крайната точка – КЦМ-Пловдив.

Инспекторите са взели водни проби от р. Тополница преди шосейния мост на автомагистрала „Тракия” и на 150 метра след моста. Измерените моментни показатели на рН, разтворен кислород и електропроводимост не индикират замърсяване на водите.

По предписание на РИОСВ-Пазарджик е намален превантивно притокът на вода в реката от язовир „Тополница”. В момента се почиства пътното платно и се организира извозването на материала. Очаква се в късния следобед той да бъде събран и извозен от коритото на реката.
 

За поредна година експертите на РИОСВ-Пазарджик инициираха и участваха в разнообразни прояви по повод Международния ден на Земята - 22 април.

РИОСВ журира и награди авторите на пет есета на тема „До хората в деня на Земята”. Конкурсът, проведен в СУ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велинград беше част от инициативите, с които училището се включи в отбелязването на този нерелигиозен празник. /текстът на есетата можете да видите тук /. Награда от РИОСВ получи и Михаил Мишев от 10”б” клас, автор на фотографска изложба с уникални пейзажи от Велинград и близки природни забележителности. Много поощрителни награди получиха ученици от начален курс като автори на стихчета, „Лап бук”, рисунки и уникален макет на „еко ферма”.

Днес РИОСВ се включи в инициативите за Деня на Земята на СУ”Александър Иванов-Чапай”, гр. Белово. Модното ревю от рециклирани материали предизвика много усмивки и аплодисменти. „Цветя от живата планета” – под този наслов премина конкурсът за най-добре аранжиран букет. Учениците бяха подготвили изложба на предмети от рециклирани материали и презентация на членовете на ученическия воден парламент. Експерт на РИОСВ представи видеоурок на тема „Опазване на въздуха”. Учениците засадиха храсти и цветя в градинката пред входа на училището. С цветя и храсти ще бъде облагороден и дворът на училището в гр. Ветрен. 


Галерия
 

прочетете по-старите новини