РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Европейска седмица на мобилността (16-22 септември 2017г.) 
Регистрацията за участие в Европейската седмица на мобилността за 2017г. е отворена!

Важно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 61 от 28.07.2017) : Чл. 33 (5) Собственикът или ползвателят на обекта уведомява писмено директора на съответната РИОСВ за датата на провеждането на собствените периодични измервания по ал. 4 в срок не по-малък от един месец преди провеждането им.

Важно: 31 май 2018 г. е крайният срок за извършване на регистрация на химични вещества, които се произвеждат или внасят в ЕС в количества количества, достигащи 1 тон или повече на година.

Важно: Годишно докладване по Регламент (ЕС) № 517/2014

Важно: Въвеждат се банкови гаранции и за площадките за събиране на излезли от  употреба моторни превозни средства и електронно оборудване

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Две неправителствени организации са допуснати да участват  с техни представители в заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград,област Пазарджик

Процедура за избор  на представители на неправителствени организации  (НПО) за участие в заседание на Експертен екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик

Важно: За операторите на предприятия/съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Изменение и допълнение на Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

Европейска седмица на мобилността (ЕСМ) 16-22 септември 2017г. ще бъде на тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“ под мотото „Заедно стигаме по-далеч“. Всяка година Европейска седмица на мобилността се фокусира върху определена тема, свързана с устойчивата мобилност. От местните власти се изисква да организират дейности за своите граждани на базата на тази тема. Постоянните мерки, инициирани през годината, също е добре да подкрепят темата.
 
Споделеното ползване на автомобили е най-разпространената форма на споделена мобилност. Чрез използването на общи средства за придвижване можем да намалим разходите си и въглеродния отпечатък. Най-доброто от всичко е, че можем да срещнем нови хора и да направим пътуването по-разнообразно. Интелигентните технологии, като мобилни приложения и онлайн платформи, спомагат за повишаване на ефикасността на мобилността, спестяване на пари и подпомагане на околната среда. Новите приложения направиха по-лесно от всякога да управляваме заедно мобилността си.
 
За участие в инициативата е необходимо да се направи регистрация до 16.09.2017г. на официалния сайт на кампанията http://www.mobilityweek.eu/ Регистрацията е възможна на български език чрез българския сайт на кампанията https://www.mobilityweekbg.com/, който препраща регистрационната форма и съдържа подробни указания и информация за кампанията.
 
Всеки град може да се включи в инициативата чрез организиране на дейности по всички три критерии или по един от следните:
 
1. Организиране на седмица с дейности, отчитащи тазгодишната тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“: събития и игри на открито, велопоходи, беседи, лекции и др., насърчаващи обществения транспорт, колоезденето и ходенето.
2. Изпълнение на поне една нова постоянна мярка за осигуряване на разумното придвижване и споделяне на пространството в града: по-широки тротоари, нови ленти за велосипеди и автобуси, нова схема за намаляване на трафика и др. Постоянните мерки мотивират хората да сменят личния си автомобил с екосъобразни начини на придвижване. Тези мерки не е нужно да са скъпи, целта е да се покажем ангажимента на града за устойчива градска мобилност.
3. Организиране на Ден без автомобили (по възможност на 22 септември): необходимо е да се затворят едно или няколко пространства, запазени за пешеходци, велосипедисти и обществен транспорт за един ден.
 
Само официалните местни власти могат да регистрират града за ЕСМ! Повече информация за трите критерия, включително предложения за тяхното прилагане, може да бъде намерена в Наръчника за 2017г.
 
След провеждане на ЕСМ, градовете организирали дейности по трите критерия се считат за "Златни участници" и ще могат да кандидатстват за Наградата на ЕСМ. От 22 септември до края на октомври "златните" участници, следва да изпратят подписана Харта и да подадат заявление (формуляр) за участие в церемонията по награждаването. Информация за формата на заявлението ще бъде публикувана на следния е-адрес: http://www.mobilityweek.eu/emw-award Десетте града финалисти ще бъдат определени от избрано от Европейската комисия жури.
 
Как да се включите и регистрирате за участие в ЕСМ?
Информация за общини, училища, НПО, фирми, вижте Тук!
Регистрация на общини: Тук.
Регистрация на училища, НПО, фирми и др: Тук. 
 

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Пазарджик извършиха през юли 123 проверки на 110 обекта. За отстраняване на констатирани несъответствия са дадени 33 предписания. Издадени са 3 наказателни постановления на обща стойност 2600 лева. С тях са наложени две глоби по 500 лв. на физически лица от гр. Велинград и с. Семчиново за нерегламентирани дейности с отпадъци. Имуществена санкция от 2000 лева е наложена по Закона за опазване на околната среда, на „ФАИ-БГ“ЕООД, гр. Пазарджик, за неизпълнено предписание.

За нарушения на екологичното законодателство са съставени седем акта, три от които по Закона за водите. Първият е на „Еко Ф“ЕАД, мандра в с. Карабунар, за това, че зауства отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения, съгласно разрешителното за заустване. Вторият акт е съставен на „Еко Медет“ЕООД, Панагюрище - собственик и оператор на окисен отвал и водоем за богати разтвори, за неупражнен контрол и допуснато замърсяване на река Луда Яна. Третият акт е за „Алман”ООД, задължена с договор да изпомпва и предотвратява изтичане на кисели води в р. Луда Яна.

За неизпълнение на условие от издадено комплексно разрешително, е съставен акт по Закона за опазване на околната среда на „Панагюрска медна компания“ООД.

При проверка в частен имот на физическо лице от гр. Стрелча е съставен акт по Закона за управление на отпадъците за нерегламентирана дейност - съхраняване на метални отпадъци и на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства без разрешително. От нарушителя е изискано да почисти имота от отпадъци, да ги предаде на лица, които притежават разрешително за дейността, и да представи в РИОСВ документи за предадените отпадъци.

Актове са съставени и за нарушения на Закона за биологичното разнообразие. На физическо лице от с. Памидово е съставен акт за нерегламентирано отглеждане и притежаване на препарирани екземпляри от защитени видове, а на „Напоителни системи“ЕАД, клон Тополница - за извършени земно-изкопни работи на участък от речното корито на река Марица (в землищата на селата Синитово и Огняново) без проведена процедура по оценка на съвместимост.

През юли експертите на РИОСВ-Пазарджик предприеха действия по 17 сигнала и 3 жалби.
 

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик изпрати за лечение в Спасителен център за диви животни в Стара Загора пет щъркела, сокол орко и две сови през последния месец. Белият щъркел (Ciconia ciconia), соколът (Falco peregrinus) и совата (Asio otus) са защитени видове, включени в Приложение №3 към чл.37 на Закона за биологичното разнообразие. Граждани са намерили птиците в безпомощно състояние, в населени места на област Пазарджик. Екземплярите са млади птици, които в момента се учат да летят, с наранявания на крилата и краката. При един от сигналите за щъркел, оплетен в електрически кабел, инспекцията получи съдействие от служители на „ЕР Юг” ЕАД.

 РИОСВ – Пазарджик предупреждава, че младите щъркели извършват първите си опити за летене в началото на август, на къси разстояния между покривите на къщите и поради неопитност често кацат на неподходящи, нетипични места (улици, дворове и т.н.) Ако при тези първи опити птицата падне, но няма наранявания, не е необходима човешка намеса. В тези случаи РИОСВ препоръчва 24-часово наблюдение. Ако и след този период птицата не прави опити и/или не успява да полети, тогава трябва да се потърсят институциите за експертна помощ.

Съгласно § 1, т.16 а от Допълнителните разпоредби към Закон за биологичното разнообразие „екземпляр в безпомощно състояние“ е жив екземпляр от животински вид, ранен, физически слаб или обездвижен, вследствие на продължително гладуване или опаразитяване.
 

По предложение на Асоциацията на млекопреработвателите в Р България  екоинспекцията в Пазарджик проведе работна среща днес с В и К оператори и млекопреработватели в област Пазарджик. В нея участваха и експерти от областна дирекция по безопасност на храните.

 Експерти на РИОСВ-Пазарджик разясниха правата и задълженията, произтичащи от изискванията на Наредба 7/2000 г. към Закона за водите, която определя реда и начина за заустване на отпадъчни води в канализационни системи.

 Директорът на инспекцията, Костадин Гешев фокусира вниманието на млекопререботвателите върху правилното използване на суроватката и поясни, че като страничен животински продукт тя не може да се третира като отпадъчни води и съответно да се зауства в канализационни системи.

 Коментирани бяха и разпоредби на Закона за управление на отпадъците с фокус, класификация на всички отпадъци от дейността на такива оператори. Обект на разяснения бяха утайките от пречиствателните съоръжения за отпадъчни води и третирането им от лица, имащи право за това, съгласно Закона за управление на отпадъците.

 

 Три акта за административни нарушения на Закон за опазване на околната среда /ЗООС/ и Закон за водите на фирмите, допуснали замърсяването на р. Луда Яна преди седмица  състави  РИОСВ-Пазарджик.

На „Панагюрска медна компания”ООД, оператор на инсталация за производство на електролитна мед в землището на с. Цар Асен, е съставен акт по Закон за опазване на околната среда за неизпълнено условие от комплексното разрешително  на обекта. Предвидената в ЗООС санкция за това нарушение е от 10 000 до 100 000 лева. На дружеството „Еко Медет”ЕООД , собственик и оператор на окисния отвал и водоема за богати разтвори, е съставен акт по Закон за водите за неупражнен контрол и допуснато замърсяване на р. Луда Яна. Санкцията е в размер от 500 лева до 2000 лева.

Акт по Закон за водите е съставен и на дружеството „Алман”ООД, задължено с договор да изпомпва и предотвратява изтичането на кисели води в р. Луда Яна. За това административно нарушение санкцията е от 2000 до 10 000 лева. На фирмите са предписани превантивни мерки за недопускане на подобни инциденти.  Разпоредено е инсталирането на две високонапорни помпи за работа в паралел, ревизия и тампониране на стената на водоема в зоната на дрениране. Изискано е  непрекъснато наблюдение на състоянието и нивото на водоема за богати разтвори, както и осигуряване на тръбна връзка между окисния отвал и открития котлован на рудник „Цар Асен” за отвеждане на дебалансовите дренажни води.

РИОСВ-Пазарджик ще продължи контрола за изпълнение на предписаните мерки.

 Сигналът за замърсяването, подаден от тел. 112 преди седмица предизвика незабавна проверка на екоинспекцията, БДИБР и Регионалната Лаборатория към ИАОС. Проверката констатира, че от водоем за „богати разтвори”, разположен под отвалите на рудник „Цар Асен ”, стопанисван от „Еко Медет”ЕООД дренират кисели води към р. Луда Яна. Изграден е предпазен борд от чували с пясък за повишаване височината на приливната стена. Изтичането на дренажни води в река Луда Яна е преустановено.  

прочетете по-старите новини