РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Министерство на околната среда и водите е основен партньор на кампанията на bТV „Да изчистим България за един ден“

 

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

 През месец март експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 81 проверки в 69 обекта. Дадени са 82 предписания за отстраняване на констатираните нарушения.

Приоритетни бяха проверките на съоръжения за приемане и обезвреждане на неопасни отпадъци. При депонирането им на общинските депа в Септември, Лесичово и Панагюрище не са констатирани нарушения. Проверка на общинското депо в Пещера констатира замърсяване с леки фракции на терени, съседни на депото, на крайпътни зони от обслужващ общински път и на терени от пътната мрежа на общината. Дадени са предписания за почистване на тези замърсявания. Кметът на с. Смилец, община Стрелча е изпълнил предписание на РИОСВ да почисти от отпадъци замърсени райони около закритото селско депо. Няма нови замърсявания.

Съставен е акт на физическо лице от гр. Септември за неизпълнено предписание, относно плащане на продуктова такса за внос на 75 употребявани автомобилни гуми, с което са нарушени разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Проверките по сигнали през март са за изхвърлени лекарства с изтекъл срок на ул. „Кочо Честименски”№20 в Пазарджик и за силно наклонено щъркелово гнездо върху електрически стълб в с. Алеко Константиново. Сигналите са основателни. РИОСВ се обърна към ЕVN – КЕЦ – Пазарджик с молба, дружеството да постави изкуствена платформа на този електрически стълб, а лекарствата с изтекъл срок са събрани и предадени за обезвреждане.

Със заповед на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова е обявена нова защитена местност „Немска жълтуга”, намираща се в землището на град Батак, област Пазарджик с площ 16,718 дка.

Целта е опазване на растителния вид Немска жълтуга (Genista germanica) и неговото местообитание.

Предложението за новата защитена местност е в рамките на проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове растенията в България по модела на растителните микрорезервати”, изпълняван от Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН в сътрудничество с МОСВ, финансиран по LIFE+.

РИОСВ–Пазарджик ще предприеме необходимите действия за отразяване на защитената местност в кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик. Защитената местност ще бъде вписана в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите.

„Немска жълтуга”(Genista germanica) е вписан в Червената книга на България и е защитен от Закона за биологичното разнообразие той е един от най-редките видове в българската флора, с природозащитен статус „критично застрашен вид”. Отнася се към сем. Бобови. Общото му разпространение в Европа е от Югозападна Франция до Централна Русия и от Швеция до Централна Италия, а в България – между язовир Тошков чарк и язовир Широка поляна, община Батак , област Пазарджик.

Галерия 

 РИОСВ-Пазарджик награди Валентина Златанова, ученичка в 10-ти клас на СОУ”Александър Иванов - Чапай” в гр. Белово. Тя спечели първо място за презентация на провелото се в Бургас национално състезание „Водата-извор на живот” на 21 и 22 март. Състезанието се организира от ОДК-Бургас и се провежда ежегодно.

Презентацията на Валентина Златанова, озаглавена „Чиста вода за здравословен свят” е фокусирана върху богатството на водни ресурси в област Пазарджик и в активното включване на СОУ”Александър Иванов – Чапай” в различни дейности, с цел опознаването и опазването им. / презентацията можете да видите ТУК /.

Поощрителна награда, за призово класиране в раздел рисунка, получи деветокласникът Михаил Йорданов

Галерия

Публична покана /ID в АОП - 9027463/ с предмет: "Благоустрояване и обезопасяване на пътеките за посетители: поставяне на мостчета, парапети, стъпала, попълване на дупки по трасето, разчистване от паднали по пътеката стволове (възстановяване на нормалната проходимост на пътеките) в резерватите "Купена", "Мантарица", "Беглика" и "Дупката" в рамките на териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик", по проект „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

26.03.2014 Пакет с документи

14.04.2014 Съобщение

 До 31 март 2014 г. титулярите на разрешителни за заустване на отпадъчни води трябва да представят в съответната РИОСВ и Басейнова дирекция доклади за изпълнение на условията в издадените им разрешителни за предходната 2013 година. В териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик такива обекти - градски и локални пречиствателни станции, канализационни системи на населени места и промишлени обекти са 35.

При планов контрол, от началото на 2014г. експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха пробовземане от осем такива обекта. Резултатите не показват превишения на индивидуалните емисионни ограничения в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води.

Наложени са две имуществени санкции по 1 000 лева - на консервна фабрика в Пазарджик и на "Биовет" АД, гр.Пещера за констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения по показатели ХПК, общ азот, общ фосфор и "неразтворени вещества" в отпадъчните води на обектите в края на 2013г.

прочетете по-старите новини