РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'


Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Две неправителствени организации са допуснати да участват  с техни представители в заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград,област Пазарджик

Процедура за избор  на представители на неправителствени организации  (НПО) за участие в заседание на Експертен екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик

Важно: За операторите на предприятия/съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

РИОСВ-Пазарджик обявява конкурс „Аз съм дърво с история – защити ме”

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Изменение и допълнение на Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

Пет вещества са добавени в списъка с кандидат-вещества за възможно включване в приложение XIV на Регламент REACH

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, бенефициент по проект № DIR 5113325-16-114, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3, процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”съобщава, че проектът приключи.

Осъществен е публичен достъп до информационната система за процедурите по ОВОС и ЕО 

Нови образци на заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци и извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Обн. ДВ, бр. 53 от 13. 07. 2012г.

Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

РИОСВ-Пазарджик предостави на пчелари от Велинград и с. Нова махала три електропастира, които ще охраняват пчелните семейства от набези на защитения вид кафява мечка. Така МОСВ обезщетява собствениците за нанесени щети – разрушени пчелни кошери, констатирани от комисия след подадени сигнали.

През 2015 г. Министерството на околната среда и водите предостави на РИОСВ – Пазарджик шест електропастира за безвъзмездно ползване от собственици на пчелини с цел защита на имуществото им при нападения от кафява мечка. Комисия разгледа постъпилите заявления и на базата на представената документация одобри три за сключване на договори.

Днес бяха раздадени първите три електрически огради – две, на собственици на пчелини от Велинград и една на пчелар от с. Нова махала, община Батак.

Експертите от РИОСВ–Пазарджик извършиха 114 проверки на 103 обекта. Дадени са 46 предписания за отстраняване на нарушения и предприемане на превантивни мерки.

В резултат от извършената контролна дейност е прекратено изтичане на отпадъчни води от свинекомплекса в с. Априлци към р. Елшишка. Почистени са нерегламентирани сметища и десетки замърсени с отпадъци терени, прекратено е нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци от рехабилитацията на железопътно трасе, преустановена е нерегламентирана дейност с отпадъци от черни и цветни метали от дружество в с. Говедаре. Спасени са четири бедстващи защитени птици - щъркел и три горски ушати сови.

За констатирани административни нарушения са съставени два акта по Закона за водите – на собствениците на мандра в с. Карабунар, община Септември - за лоша поддръжка на пречиствателните съоръжения и на собствениците на рибарник във Велинград - за неизпълнение на предписание и заустване на отпадъчни води без разрешително. Акт е съставен и по Закона за опазване на околната среда, на собствениците на обект за производство на млечни продукти в гр. Стрелча, заради неизпълнение на предписание на РИОСВ.

През м. май експерти на РИОСВ извършиха проверки за наличие на отпадъци по републиканските и общински пътища в област Пазарджик. Проверките са разпоредени от МОСВ с цел защита на околната среда и човешкото здраве.

Законът за управление на отпадъците вменява на собствениците на пътища задължения за почистването им. В тази връзка през април РИОСВ уведоми кметовете на всички общини и Областното пътно управление в Пазарджик да извършат проверки за наличие на нерегламентирани сметища или замърсявания с отпадъци по репуб- канските, общинските пътища и в прилежащите територии и ако има такива, да организират почистването им. До края на месец май Областно пътно управление – Пазарджик извърши почистване на земното платно, пътните съоръжения и крайпътните площадки за отдих на общо 100 км. републикански пътища в региона. На АМ „Тракия“ се извършва почистване всеки петък на два паркинга и е поставен контейнер за отпадъци. По пътя София – Пловдив са разположени 11 контейнера за отпадъци, които се почистват при напълване.

Експертите на РИОСВ извършиха през м. май 26 проверки на общинската и републиканска пътни мрежи на територията на 12-те общини. Не са констатирани замърсявания в проверените участъци, както и нерегламентирани сметища в съседни на пътната мрежа терени в общините Пещера, Септември, Стрелча, Сърница, Ракитово и Лесичово. В останалите общини кметовете изпълниха в указания срок 11 предписанията на РИОСВ за почистване на установени замърсявания. В резултат на контролната дейност са ликвидирани четири нерегламентирани сметища и замърсявания със строителни, битови и отпадъци от опаковки на територията на общините Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Панагюрище и Пазарджик. Отпадъците са извозени на общинските депа.
 

Служители от РИОСВ-Пазарджик, някои от тях с децата си, се включиха в инициативата за почистване на защитена местност „Св. Марина” край с. Варвара на 4 юни 2016г. Те събраха 26 чувала с около 300 кг. битови отпадъци.

Обобщените данни на РИОСВ за събрани и депонирани отпадъци и почистени места от инициативата до 10.30 часа на 5 юни са следните: на общинските депа са извозени общо 443 тона отпадъци. В резултат от участието на близо 4000 доброволци в акцията са почистени 157 локални замърсявания и 19 нерегламентирани сметища.

Почистени са бреговите ивици на язовирите „Батак”, „Широка поляна”, „Малък Беглик”, „Голям Беглик”, „Тошков Чарк” - община Батак, зони в защитените местности „Бекови скали”, „Червената скала” и в летовищата „Атолука”, „Куртлуджа” и „Св. Константин” в общините Брацигово и Пещера, четири екопътеки на територията на община Стрелча, местностите „Вельова чешма”, „Воденицата” и „Чолаков чучур” в община Велинград, района около манастир „Св. Никола”, с. Калугерово и местността „Герена”, с. Динката, община Лесичово. По-чисти след доброволческата акция са посещавани туристически обекти в региона - парк „Клептуза” във Велинград, крепостта „Цепина” и Плиоценски парк - община Ракитово. Акции по почистване се проведоха и в паркове, градинки и междублокови пространства в населените места.

За извозването на отпадъците на общините бяха осигурени безплатни ваучери за гориво от Предприятието за управление на дейности по околна среда към МОСВ. Личните транспортни средства на доброволците също имаха свободен достъп до общинските и регионалните депа.

 

Галерия  

Служителите на РИОСВ-Пазарджик ще се включат в инициативата „Да изчистим България заедно” с почистване на местността „Св. Марина” в землището на с. Варвара.

На 4 юни от 9 до 17 ч. експерт от РИОСВ-Пазарджик, координатор на кампанията, ще отговаря на телефон: 0886 / 000 748.

РИОСВ прикаканва всички общински администрации, институциите, училищата и граждани на територията на област Пазарджик да се включат в инициативата „Да изчистим България заедно” на 4 юни!

Допълнителна информация за „Да изчистим България заедно”:

Подробности за организираните акции и местата, които имат нужда от почистване, доброволците могат да намерят на сайта на инициативата.

Всички, които ще вземат участие в почистването, могат да маркират почистените от тях места на картата на сайта.

В секцията „Ти участваш” на сайта доброволците могат да публикуват и снимки от любимите си моменти, свързани с инициативата.

прочетете по-старите новини