РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 12 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Кампания за Деня на Земята 2019 г. - „Защитете биологичните видове“

ВАЖНО: За операторите докладващи по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ)

ВАЖНО: За операторите, притежатели  на разрешително за заустване

В изпълнение на чл. 15 а, ал. 3 от Закона за достъп на информацията и на основание  Вътрешните правила за предоставянето на достъп до обществена информация от обществения сектор в РИОСВ-Пазарджик

На основание чл.70, ал.3 от Закона за управление на отпадъците, ЗУО, е осигурен обществен достъп за период от един месец до заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по съвместно изгаряне на отпадъци на „Оранжерии Крумово” ЕООД, гр.София, площадка гр.Сърница

Важно: За операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

Важно: За операторите, използващи флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества!

Важно: Относно използването на Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО). Годишните отчети по отпадъци  за отчетните 2018 и 2019 г. се предоставят до 10 март на текущата година

Важно: За операторите на средни горивни инсталации.

65 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в поредното издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2018/2019 г.

Министерство на здравеопазването обявява националния ученически конкурс  „Посланици на здравето” 2018-2019 г.

Достъпен е публичният регистър за подаване на онлайн информация по ЗОПОЕЩ

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

 

„В природата нищо не съществува само“
- Рейчъл Карсън
[1], 1962

 

Нашата планета има в дар от природата милионите биологични видове, които познаваме и обичаме, и много други, които предстои да бъдат открити. За съжаление, хората безвъзвратно нарушават баланса на природата и в резултат на това светът е изправен пред заплаха от изчезване на видове, съизмерима със загубата на динозаврите преди повече от 60 милиона години. Но за разлика от съдбата на динозаврите, бързото изчезване на видове в днешния свят е резултат от човешката дейност.

Безпрецедентното глобално унищожение и бързото намаляване на популациите на растения и диви животни са пряко предизвикани от натиска на човешката дейност: изменение на климата, обезлесяване, загуба на местообитания, бракониерство, неустойчиво земеделие, замърсяване с пестициди са само част от причините, които могат да бъдат назовани. Влиянието на тези действия се простира още по-далеч.

Бозайници, птици, влечуги, земноводни, насекоми и паякообразни, риби, ракообразни, корали и други животни и растения значително са намалели. Човешката цивилизация има отрицателно въздействие върху повечето биологични видове, а всеки от тях има незаменима стойност и уникална роля в сложната мрежа на живота.

Унищожаването на местообитанията, експлоатацията на природни ресурси и изменението на климата водят до загуба на половината диви животни в света: популацията на насекомите застрашително намалява и това е много тревожно, защото 80% от дивите растения разчитат на пчели и други насекоми за опрашване, а 60% от видовете птици разчитат на насекоми за храна; близо 60% от световните 504 вида примати са застрашени от изчезване, а повече от 650 000 морски бозайници годишно биват уловени или сериозно наранени от риболовни съоръжения.

Унищожаването на местообитанията, експлоатацията на природни ресурси и изменението на климата, водят до загуба на половината диви животни в света: популацията на насекомите застрашително намалява и това е много тревожно, защото 80% от дивите растения разчитат на пчели и други насекоми за опрашване, а 60% от видовете птици разчитат на насекоми за храна; близо 60% от световните 504 вида примати са застрашени от изчезване, а повече от 650 000 морски бозайници годишно биват уловени или сериозно наранени от риболовни дейности.

Ако не действаме сега, изчезването на видовете може да бъде най-трайното наследство на човечеството. Учените изчисляват, че ако се запазят сегашните темпове, в световен мащаб ще изчезват между 1 и 5 вида годишно, а много видове ще изчезнат, преди дори да научим за тях или за ползите, които те носят за планетата.

Добрата новина е, че тези темпове на изчезване все още могат да бъдат забавени и популацията на много намаляващи и застрашени видове все още може да бъде възстановена, ако действаме сега и работим заедно, за да изградим едно общо глобално движение на поддръжници – потребители, педагози, религиозни лидери и учени, които да изискат незабавни действия в защита на биологичното разнообразие в световен мащаб.

Информационната мрежа за Деня на Земята приканва хората да се присъединят към кампанията за защита на биологичните видове, чиито цели са:

·         Обучение и повишаване на осведомеността за ускоряващия се темп на изчезване на милиони видове и причините и последствията от това явление.

·         Намиране на политически решения за защита на видове и техните местообитания.

·         Създаване на дейно глобално движение, което обхваща грижа за природата и нейните ценности.

·         Насърчаване на индивидуални действия като избор на хранителен режим и спиране на употребата на пестициди и хербициди.


[1] Рейчъл Карсън (1907 – 1964) е американка, морски биолог, екоактивист, основоположник на зеленото движение.

 

Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите в Пазарджик засилва контрола по опазване на резерватите Купена, Дупката, Беглика и Мантарица от пожари. За предотвратяването им, в границите на защитените територии е организирано специализирано наблюдение по утвърден график. В случай на пожар в резерватите или в районите около тях, са изготвени схеми за оповестяване на бедствието и оперативен план за опазване от пожари през 2019 г. За борба с огъня в границите на резерватите са създадени и се поддържат противопожарни депа, оборудвани със средства и материали за противопожарна защита /лопати, пожарогасители, пръскачки и др. /

Периодът от 1 април до 31 октомври е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост със заповед на министъра на околната среда и водите. Заповедта цели вземането на мерки за недопускане възникването на пожари и ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии. Описани са и задълженията на кметовете на съответните общини, в обхвата на които попадат защитените територии. В случай на пожар те трябва да организират доброволчески групи от местното население. На нарушителите на заповедта ще се налагат глоби - от 500 до 5000 лв. на физически лица и от 1000 до 10 000 лв. на юридическите. 

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пазарджик извършиха през март 136 проверки в 108 промишлени обекта. Дадени са 39 предписания за отстраняване на констатирани нарушения или несъответствия.  

По предписания на РИОСВ, през март са почистени замърсявания с отпадъци, в близост до СУ”Димитър Гачев” в гр. Пазарджик и в землищата на гр. Пещера, с. Лесичово и с. Церово.  Собственикът на автосервиз във Велинград  предприе действия за правилно управление на формираните производствени отпадъци. На площадката са поставени съдове за разделно събиране на отпадъците от дейността.

Упражнен е контрол върху дейността на физически и юридически лица, относно търговията с биоресурси (растителни и животински видове). Извършени са проверки на общински пазари и зоомагазини. Не се установи незаконна търговия със защитени видове растения и животни, в нарушение на Закона за биологичното разнообразие.

Извършен е планов контрол на три склада за препарати за растителна защита и на четири животновъдни ферми в региона. Собствениците им спазват разпоредбите на Закона за опазване на почвите.     

По сигнал за палене на треви, храсти и нискостеблена растителност по пътя между гр. Пазарджик и с. Юнаците, при което се унищожават хумуса и почвената структура, е извършена незабавна проверка. На кмета на село Юнаците е дадено предписание за недопускане изгарянето на стърнища и други растителни остатъци при следващи почиствания в землището на селото.

 

За пореден път, на 30 март тази година, глобалната инициатива за действия срещу климатичните промени ще обиколи света. Милиони хора ще загасят светлините от 20:30 до 21:30 часа, за да привлекат вниманието към спешни мерки за спасяване на планетата Земя. Мотото на кампанията и тази година е "Свържи се с природата“.

РИОСВ–Пазарджик приканва общините, държавните администрации, културните институции и гражданите да се присъединят към най-голямата природозащитна инициатива в света - "Часът на Земята“, като загасят за час осветлението в домовете     и в знакови сгради. Така всички заедно отправяме призив за по-устойчиво бъдеще, демонстрирайки какво влияние могат да имат малките постъпки върху голямата планета.

 

РИОСВ-Пазарджик проведе открити уроци в две училища на тема „Вода за всички! Всеки е важен!“ по повод Световния ден на водата – 22 март.

Под наслов „Водата е човешко право. Да я опазим - наше задължение!” премина дискусията с ученици 11-и клас в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - град Сърница. От експерти на РИОСВ те научиха интересни подробности за язовир „Доспат”, за водосбора и поречието на р. Доспатска  и за хидроенергийната каскада язовир „Батак” – язовир „Въча”. Провокирани от темата на кампанията, учениците показаха свой клип за съхраняване чистотата на водите.

Природолюбители от V, VI и VII клас на СУ „Христо Ботев“ – град Септември изслушаха „писмо от бъдещето“ и бяха развълнувани, че замърсяването на водата днес води до негативни последици за природата и човешкото здраве за поколения напред. Учениците с ентусиазъм споделиха начини, по които опазват околната среда чиста, и обещаха, че ще продължават да дават на приятелите си пример за подражание. Като доказателство те предадоха на експертите на РИОСВ събраните до момента 10 кг негодни батерии от домакинствата с молба чрез екоинспекцията да стигнат по-бързо до рециклиращата компания. 

Световният ден на водата е обявен от Общото събрание на ООН през 1992 г. От 1993 г. се отбелязва с инициативи по целия свят. Темата на кампанията тази година „Вода за всички! Всеки е важен!“ е в унисон с основния ангажимент, поет от страните в Програмата на ООН за устойчиво развитие и включва осигуряване на достъп до питейна вода и устойчиво управление на водните ресурси до 2030 г.

 

 

Галерия

 

прочетете по-старите новини