РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

 
 16-22 септември 2014 г. – Европейска седмица на мобилността

 Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

 
Списък с резултати от проведен тест в конкурс за длъжността „Младши експерт масово разпространени отпадъци” в дирекция „Контрол на околната среда” на РИОСВ-Пазарджик
 
 
1.      Резултатите от проведения тест са следните:
 
Име, презиме, фамилия
Брой верни отговори
1
Петя Василева Кърпелова
10
2
Надежда Иванова Атанасова
7
3
Живка Романова Киприна
7
 
 
2.      Кандидати допуснати до интервю:
  
Име, презиме, фамилия
Брой верни отговори
1
Петя Василева Кърпелова
10
2
Надежда Иванова Атанасова
7
3
Живка Романова Киприна
7
 
Окончателния резултат се формира от сбора на резултата от теста умножен по коефициент 3 и резултата от интервюто умножен по коефициент 5.
 
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 17.09.2014 г. в сградата на РИОСВ-Пазарджик, ул. „Гурко” № 3, етаж 4, стая № 11.
 
Комисия:     
 
Председател:             /п/
                      /инж. Панайот Далакчиев/
                                               
Членове:
1.                  /п/
            /Гергана Чапразова/
                                              
 2.        /п/
            /инж. Сърма Атанасова/
 
            3.         /п/

            /инж. Наталия Дичева/ 

 
 
17.09.2014 г.
гр. Пазарджик
 

 

 РИОСВ приканва кметовете на 11-те общини в област Пазарджик да се включат в Европейската седмица на мобилността, която ще се проведе от 16 до 22 септември. Кулминация на инициативата е Европейският ден без автомобили 22 септември. Водеща тема на тазгодишната кампания, определена от Европейската комисия е „Нашите улици, нашият избор”.

Включването на градовете може да стане по два начина - като участват или като поддържат седмицата на мобилността. За целта те трябва да регистрират участието на общината в официалния сайт на Европейската комисия за Европейската седмица на мобилността и Деня без автомобили 22 септември - http://registration.mobilityweek.eu/.

Всяка кампания „Европейска седмица на мобилността” фокусира вниманието върху практична тема, свързана с устойчивата мобилност. От местните власти се изисква да организират инициативи за гражданите, свързани с темата. През 2014 г. тя е „Нашите улици, нашият избор”. Набляга на това как да направим градовете годни за живот с пространства за хората. Целта на кампанията е да окуражи местните власти да въвеждат и популяризират все повече мерки за устойчив транспорт и да поканят гражданите да се възползват от всички алтернативи на автомобила. Кулминацията на седмицата е събитието „В града без моята кола!”, в което участващите градове определят няколко района, предназначени само за пешеходци, колоездачи и публичния транспорт през целия ден 22 септември, обявен за „Ден без автомобили”.

През август експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 68 проверки в 60 обекта. За отстраняване на констатирани несъответствия са дадени 57 предписания. За установени нарушения на екологичното законодателство експертите съставиха три акта - на кметовете на община Пещера и на с. Радилово, за констатирано бездействие и неизпълнени задължения по Закона за управление на отпадъците и на фирма, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в землището на с. Лозен, община Септември.

През август директорът на РИОСВ издаде две наказателни постановления. За изпускане на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване е наложена санкция от 2 000 лв. по Закона за водите на „Биовет”АД, гр. Пещера. На физическо лице от гр. Велинград е наложена глоба от 1400 лв. по Закона за управление на отпадъците, за нерегламентирано предаване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства / черни и цветни метали, които нямат битов характер/.
 

На 04.09.2014 г. в РИОСВ-Пазарджик е получен сигнал по зеления телефон за умряла риба в района на с. Бъта, общ. Панагюрище. РИОСВ-Пазрджик незабавно сформира екип от двама главни експерти по опазване чистотата на водите и един лаборант от Регионална лаборатория – Пазарджик. Уведомени бяха Община Панагюрище и Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив. Ще се вземат водни проби от р. Банска Луда Яна, р. Люляковица, р. Асарелска и р. Панова, които ще се анализиран в Регионални лаборатори –Пазарджик и Пловдив. Моментните показатели на водата (pH, електропроводимост и разтворен кислород) в пунктовете на р. Банска Луда Яна – „при с. Бъта” и „над с. Бъта”, както и нейните притоци - р. Люляковица, р. Асарелска и р. Панова са в рамките на допустимите стойности. Едновременно с отбирането на пробите се извършва проверка на двете пречиствателни станции на „Асарел-Медет” АД, хвостохранилище и хидротехническите съоръжения (основно баражите за твърд отток). На този етап не съществува опасност за живота и здравето на хората по течението на р. Банска Луда Яна.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

 
Списъци  с допуснати и недопуснати кандидати
за длъжносттаМладши експерт масово разпространени отпадъци”
в дирекция „Контрол на околната среда” на РИОСВ-Пазарджик
 
                  I.      Допуснати до конкурса кандидати:
 
1.       Петя Василева Кърпелова
2.       Надежда Иванова Атанасова
3.      Слави Тошков Хаджийски
4.      Живка Романова Киприна
 
 Часът на започване, датата и мястото за провеждане на тест -  от 10,00 ч. на 17.09.2014 г., сградата на РИОСВ-Пазарджик, ул. „Гурко” № 3, етаж 3, информационен кабинет № 6.
 
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.
 
Резултатите от теста  и списък с допуснатите до интервю кандидати ще бъдат оповестени в 12,30 ч. на 17.09.2014 г. на информационното табло и интернет-страницата на РИОСВ-Пазарджик.
 
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 17.09.2014 г. от 14,00 ч. в сградата на РИОСВ-Пазарджик, етаж 4, стая № 11.
 
ІІ.  Не допуснати до конкурса кандидати:
 
Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане
1
Треперина Георгиева Чилова
Чл. 20, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители-Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността.
2
Теодора Николаева Куленска
Чл. 20, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността.
3
Марияна Василева Мишева-Вечева
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността.
4
Лилия Михайлова Кацарова
Чл. 20, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността.
 
 
 
Председател на комисия:  /п/
                        /инж. Панайот Далакчиев/
 
22.08.2014 г.
гр. Пазарджик

 

прочетете по-старите новини