РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'


Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Две неправителствени организации са допуснати да участват  с техни представители в заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград,област Пазарджик

Процедура за избор  на представители на неправителствени организации  (НПО) за участие в заседание на Експертен екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик

Важно: За операторите на предприятия/съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

РИОСВ-Пазарджик обявява конкурс „Аз съм дърво с история – защити ме”

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Изменение и допълнение на Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

Пет вещества са добавени в списъка с кандидат-вещества за възможно включване в приложение XIV на Регламент REACH

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, бенефициент по проект № DIR 5113325-16-114, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3, процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”съобщава, че проектът приключи.

Осъществен е публичен достъп до информационната система за процедурите по ОВОС и ЕО 

Нови образци на заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци и извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Обн. ДВ, бр. 53 от 13. 07. 2012г.

Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

РИОСВ-Пазарджик изпрати две горски ушати сови за доотглеждане в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора. Защитените птици са паднали от дърво в центъра на Пазарджик. Служител на „Паркинги и охрана” информира РИОСВ за случая и приюти птиците до транспортирането им.

РИОСВ напомня, че не винаги, когато намерите млада птица извън гнездото й означава, че тя е бедстваща. След излюпване на пиленцата започва продължителен период на отглеждането им. При врановите птици /Гарван, Сокерица, Сива врана, Сврака, Чавка/ и при совите / Горска ушата сова, Чухал, Бухал, Забулена сова/, малките рано напускат гнездото, а възрастните ги хранят на и от клоните на дървото. Затова, когато става въпрос за спасяване на бебета - птици, трябва да се има предвид, че не всеки случай касае бедстващ вид. Позвънете на съответния компетентен орган за съвет, преди да предприемете каквото и да било, освен ако не се изисква спешна реакция.

Повече информация за действията при намиране на бедстващ вид, вижте на този линк: http://new.riewpz.org/upload/signali_zashtiteni_jivotni-pz.pdf

От началото на годината експертите на РИОСВ-Пазарджик оказаха съдействие за спасяването, лечението и рехабилитацията на осем ранени или бедстващи птици. В Спасителния център в гр. Стара Загора са изпратени два ранени мишелова, четири горски ушати сови, щъркел със счупено крило и ударен от ток керкенез.
 


 По повод Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май, РИОСВ-Пазарджик срещна с Флупи учениците от начален курс на ОУ„Кочо Честименски” в с. Динката. От преживяванията на странното животинче Флупи, което плува като риба и лети като птица, те разбраха нещо много важно – когато боледува природата, боледува всичко живо. А тя боледува, когато я замърсяваме. Караме коли, които отделят мръсен дим и вредни газове, често изхвърляме отпадъци не където трябва, или изгаряме пластмаси и гуми, използваме въглища, за да топлим домовете си, строим фабрики, в които произвеждаме какво ли не. Тези фабрики също отделят мръсен дим и газове. А когато въздухът е замърсен, животните, дърветата и хората боледуват.

„Защо въздухът е толкова замърсен”, попита Флупи учениците. Получи много отговори, но и въпрос „Какво можем да направим ние”. Учениците разбраха, че могат да променят някои свои навици, за да помогнат на природата и на себе си - да ходят повече пеш, да карат колело, да пестят вода, да не оставят лампите да светят, когато излизат от стаята, защото производството на електричество също замърсява въздуха.
Освен срещата с Флупи, учениците от ОУ„Кочо Честименски” в с. Динката подредиха изложба от свои рисунки, посветени на природата и пробуждането й, за което получиха поощрителни награди от РИОСВ-Пазарджик. А учителите - помагалото „Нарисувай сто животни” и магнити с пет от най-ценните и атрактивни защитени растения в област Пазарджик – Върболистен тъжник, Маймунски салеп, Алпийско сграбиче, Атинска мерендера и Маришко подрумиче.

 

Галерия 


 РИОСВ-Пазарджик провери сигнал за намерен върху електрически стълб труп на мечка в района на язовир „Тошков чарк”, в землището на община Батак, получен по електронната поща от ЕVN България. Спазвайки резпоредбите на чл. 39, ал. 2, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие, екоинспекцията уведоми Регионалния природонаучен музей в Пловдив за възможността мъртвият екземпляр да бъде предоставен за изследване и попълване на сбирката в раздел „Гръбначни животни”.

Приключиха проверките на РИОСВ за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци в речните легла и прилежащи територии в област Пазарджик.

В изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите от 4 февруари 2016г., РИОСВ уведоми кметовете на всички общини да предприемат мерки за недопускане на зъмърсявания с отпадъци, вкл. на речните легла и прилежащи територии, както и мерки за почистване, ако такива са допуснати до края на месец март.

В периода 29 март – 5 май, екипи от експерти на РИОСВ-Пазарджик извършиха 33 проверки на поречията на реките Марица, Пишмишка, Крива река, Тополница, Луда Яна и притоците й – Елшишка, Панагюрска Луда Яна, Мареш и Банска Луда Яна, на реките Равногорска, Умишка, Розовска, Стара река, Чепинска, река Еленка, Яденица, Бяла, Новомахаленска, Луда, Доспатска, Пиздица и Мътница. За почистване на установени замърсявания са дадени 19 предписания.

В определения срок, края на м. март 2016 год., общините Батак, Стрелча, Ракитово, Пещера, Панагюрище, Сърница и Брацигово са извършили проверки за наличие на нерегламентирани сметища или замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите територии на реките и са организирали почистването им. Постигнати са добри резултати и не са констатирани замърсявания в общините Стрелча, Пещера, Брацигово и Ракитово, а при останалите – Пазарджик, Батак, Панагюрище и Сърница има малки пропуски. За неизпълнено предписание, да организира почистването на нерегламентирани замърсявания в териториалния обхват на община Лесичово, на кмета на общината ще бъде съставен акт за установено административно нарушение на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.

В сравнение с 2015 год. са извършени повече проверки, но са констатирани по-малко нарушения и по-малко неизпълнени предписания за почистване на речните легла. В периода от една година между двете кампании се забелязва значително по-добра работа от страна на общините в опазването и почистването на реките на тяхна територия. Констатирани са трайни резултати - недопускане на нови замърсявания на вече почистени през миналата година терени. На много от местата със замърсявания през 2015г., тази година такива не са установени. Мерките, предприети от общините, дават добри и трайни резултати.
 

Заседанието на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ-Пазарджик за разглеждане на инвестиционно предложение на „РЕСУРС-1”АД „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център” се отлага поне до м. юли 2016г.

След запознаване с постъпили мотивирани писмени мнения и възражения във връзка с реализацията на това инвестиционно предложение, Регионалната здравна инспекция в Пазарджик, като член на Експертния съвет, изиска становища от „Националния център по обществено здраве и анализи“, Басейнова дирекция Източнобеломорски район Пловдив, Басейнова дирекция Западнобеломорски район Благоевград и „ВКТВ“ ЕООД гр. Велинград.

Датата за провеждане на заседанието на Експертния екологичен съвет ще бъде насрочена след предоставянето им в РИОСВ-Пазарджик.

прочетете по-старите новини