РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.


Стартира седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците - ЕСНО 2015. Регистрирайте своята идея за  дейности преди 6 ноември 2015 г.

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява Национален конкурс на тема „Централен Балкан – с очите на младостта“ 2015

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, бенефициент по проект № DIR 5113325-16-114, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3, процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”съобщава, че проектът приключи.

Осъществен е публичен достъп до информационната система за процедурите по ОВОС и ЕО 

Нови образци на заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци и извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Обн. ДВ, бр. 53 от 13. 07. 2012г.

Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

През октомври експертите на РИОСВ провериха 73 промишлени обекта в област Пазарджик. Проверките са 96, а дадените предписания 44.

Приоритетни бяха проверките за установяване на незаконни автоморги, както и на лица, които търгуват с авточасти – втора употреба. За констатирано нерегламентирано разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства на площадка в гр. Пазарджик, на “Латорре Авто”ЕООД е съставен акт по Закона за управление на отпадъците. В резултат на извършен емисионен контрол и установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения са съставени актове по Закона за водите на „Биовет“АД, гр. Пещера и „Марица Екофроуз“ЕАД, гр. Пазарджик. На „Интермашинекс”ООД, гр. София, стопанисваща вилно селище „Ива” в землището на гр. Сърница е съставен акт за заустване на отпадъчни води без разрешително в язовир Доспат.

През октомври на «зелен телефон» и по електронната поща в РИОСВ постъпиха 11 сигнала. След бърза реакция и предписания на „Напоителни системи”ЕАД беше възстановено нормалното водоподаване в канала на улица „Тинтява” в Пазарджик. След намеса на екоинспекцията е преустановено нерегламентирано изсипване на изкопни маси от ремонт на водопровод на закрито сметище в м. „Чифлика”, землище на с. Сестримо.

Проверките и констатациите определиха шест от подадените сигнали за неоснователни, два са препратени за предприемане на действия от администрациите на община Велинград и ОД”Земеделие”- гр. Пазарджик, а по един проверката предстои.

Специалисти на РИОСВ–Пазарджик се включиха в екипите за мониторинг на кафявата мечка /Ursusarctos/ в началото на ноември в Западни Родопи. Наблюдението на защитения вид е част от Националната система за биологичното разнообразие, която се координира от Изпълнителна агенция по околната среда.

При наблюденията са установени следи и екскременти от кафяви мечки по три от предварително определените маршрути в териториалния обхват на ДГС Батак и Пещера. Данните за следите, GPS координати и др. обстоятелства са въведени в електронен формуляр чрез специално GPS устройство. Обобщените данни от преброяването на кафявата мечка ще уточнят числеността и динамиката на популацията на вида в региона и страната.

Кафявата мечка /Ursusarctos/ е най-големият хищник у нас. Видът е индикатор за първична дива природа. Обитава Рила, Пирин, Родопите, Стара планина и Витоша. Мечката е застрашен вид, включен е в Червената книга на България. Защитена е от Закона за биологичното разнообразие. Обект на защита е от Бернската конвенция, Директивата за местообитанията, CITES.

Експерти по биоразнообразие от РИОСВ-Пазарджик участват в тазгодишния мониторинг на кафявата мечка на територията на България, който се провежда от 3 до 6 ноември т.г.

Мониторингът се провежда съгласно Методиката към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, чийто координатор е ИАОС и е част от прилагането на Плана за действие на кафявата мечка. Целта е да се установи числеността на популацията и да се регистрират териториите, които се обитават от нея в Родопи планина.

По време на наблюдението ще бъде приложен маршрутният метод, който съчетава комплекс от техники - визуални наблюдения в природата и регистрация на следи от жизнената дейност на вида. Също установяване на пол, размери и възраст, както и идентифициране на отделни индивиди чрез използване на генетични методи. Обобщените данни от преброяването на кафявата мечка ще уточнят числеността и динамиката на популацията на вида в региона и страната.

В преброяването участват експерти на ИАОС, ИАГ, МОСВ и Регионалните екоинспекции в Пазарджик, Смолян, Пловдив, Благоевград и Хасково. Пазарджишките експерти са включени в маршрути в района на ДГС Батак и Пещера.
 

  

 

   Европейска седмица за намаляване на

           отпадъците – ЕСНО 2015 

 

 

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични органи, частни компании, гражданското общество, както и отделните граждани, да се включат и допринесат за осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с намаляването на отпадъците.

 

Първото издание на ЕСНО през 2009 г. стартира благодарение на Програма LIFE+ на Европейския съюз. Всички досегашни издания, включително и тазгодишното седмо издание на ЕСНО, се провеждат под патронажа на Европейската комисия. Национален координатор на ЕСНО за България е Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ).

 

Седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците - ЕСНО 2015, ще стартира след по-малко от месец! Вече можете да направите регистрацията на вашите дейности.

Участвайте в ЕСНО 2015, за да помогнете да се увеличи осведомеността за намаляването на отпадъците! Регистрирайте своята идея за  дейности на сайта за регистрация преди 6 ноември 2015 г.: 

http://bamee.org/ewwr/registration/ewwr-registration.html 

Както и през изминалите години, ЕСНО обхваща горещите теми на трите „R”:

- Намаляване на отпадъци (reduce)

- Повторна употреба на продукти (reuse)

- Рециклиране на материали (recycle)

През 2015 г. специален акцент ще бъде поставен върху темата за дематериализацията. Повече информация, ръководства, разнообразие от инструменти за комуникация, информационни бюлетини за всяка от темите и други можете да намерите на страницата на ЕСНО – www.ewwr.eu . Aко все още нямате предвид някакви дейности за ЕСНО 2015, можете да се вдъхновите от секцията "Идеите за действия".

 

Характеристика на ЕСНО дейностите

 

Управлението на отпадъците в Европа е повлияно от редица европейски регламенти, основаващи се на йерархия за управление на отпадъците, която дава приоритет на предотвратяването ("Най-добрият отпадък е този, който не се произвежда"). В съответствие с това, в Европейската седмица за намаляване на отпадъците се поставя акцент върху най-високите нива на йерархията на отпадъците.

За да бъдат утвърдени, предложените действия в ЕСНО трябва да се фокусират върху една или повече от следните теми:

1.      Стриктно избягване и намаляване при източника: действия, които имат за цел да се повиши информираността за неотложността от намаляване на количеството на отпадъците, които произвеждаме, и съвети за това, как да се избегне или намали генерирането на отпадъците при източника (например чрез насърчаване на домашно компостиране или стикер анти-реклама за пощенската кутия, избиране на чешмяна вода и т.н.), както и действия, които да накарат потребителя да помисли за околната среда при всяка покупка и при избора на продукти, които имат малко или са без опаковки; продукти, които носят екомаркировка (намаляване на вредното съдържание на продукта); купуване в по-големи количества, правене на безналични подаръци и т.н.

2.      Повторна употреба и подготовка за повторна употреба: действия, които имат за цел да се напомни на обществеността, че продуктите могат да имат втори живот; действия, които насърчават отлагане на покупката на нов продукт, като вместо това се предпочитат ремонтирани продукти или такива за повторна употреба; насърчаване на донорството на продукти, които не са вече необходими; действия, които имат за цел да повишат информираността на потребителите - като изборът на продукти за многократна употреба, наемане на предмети вместо купуване и т.н.

3.      Сортиране на отпадъците и рециклиране: действия, които имат за цел да помогнат хората да подобрят своето поведение за сортиране на отпадъци - как да се затвори цикълът на материалните ресурси; насърчаване на хората да занасят отпадъците на правилното място; организиране на посещения на центрове за сортиране и съоръжения за рециклиране и т.н.

4.      Европейски ден за почистване: действия, насочени към привличане вниманието на хората и медиите към проблема с количеството на отпадъците, които незаконно се изхвърлят в природата - в горите, по плажовете, по речните брегове и т.н. Тези действия следва, доколкото е възможно, да включват съобщение за устойчиво управление на отпадъците и отговорността на хората за управлението на  отпадъците и потреблението, по-специално чрез насърчаване предотвратяването на отпадъците, предоставяне на съвети за това, как да се избегне замърсяването и т.н.

 

Всяка година се предлага форма на поредица от действия, насочени към конкретни теми, свързани с предотвратяване на образуването на отпадъците:

2013: Повторна употреба

2014: Спиране на хранителните отпадъци!

2015: Дематериализация - да правим повече с по-малко!

2016 *: Превенция на опасни отпадъци!

* За 2016 г. предложената тема предстои да бъде потвърдена въз основа на приоритетите на равнище Европейски съюз.

 

Всяко постъпило от участниците в кампанията предложение за действие, което е фокусирано  изцяло върху тема, различна от посочените по-горе, ще бъде отхвърлено (например дейности, основани на изгаряне или други методи за оползотворяване на "отпадъци с използване на енергия" ще бъдат отказани).

Общи въпроси, свързани с управлението на отпадъците и на въздействието на отпадъците, могат да бъдат разгледани като част от действия за ЕСНО, но дължимото внимание следва да се обърне на приоритета за предотвратяването на отпадъците в йерархията за управление на отпадъците.

 

Дати на провеждане на дейностите

 

Дейностите на ЕСНО трябва да се извършат единствено по време на Европейската седмица за намаляване на отпадъците 2015 г. - между 21 и 29 ноември 2015.

В допълнение може също да покажете дейности, които са били извършени или са резултат от действия по трите R, или са дни за почистване, които са се случили преди това, до датите на ЕСНО 2015.

 

Харта за участие в ЕСНО за Организатори

 

Характеристика на Организатора - Организаторът следва да бъде класифициран съгласно следните категории:

·         Администрация/Публична институция

·         Асоциация/НПО

·         Бизнес фирма/Индустриално предприятие   

·         Образователна институция

·         Индивидуален гражданин

·         Друго  (например болница, старчески дом, културна институция и т.н.)

            Предложението за действие ще бъде валидирано от национален, регионален или местен EWWR координатор, отговарящ за съответната област.

 

Декларация за ангажимент на Организатора

 

Организаторът на ЕСНО дейности трябва да е лесно и ясно разпознаваем:

·         Да бъде юридическо лице или физическо лице;

·         Всяко действие трябва да бъде регистрирано и официално потвърдено от (национален, регионален или местен) ЕСНО координатор, който обхваща областта, в която действието ще се проведе. Регистрациите ще бъдат извършени чрез инструмента за регистрация на www.ewwr.eu или чрез инструмента за регистрация на уебсайтове на координаторите;

·         Действие в ЕСНО ще се извършва съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на страната, в която се осъществява дейността, и ще получи разрешенията, необходими за правилното му провеждане;

·         Действието ще се стреми да популяризира и насърчава положителни навици и поведение;

·         Действието ще се осъществява в дух на откритост и сътрудничество, а не по агресивен или недостоен  начин;

·         Действията няма да се използват или да служат на политически или религиозни цели и няма да бъдат в нарушение на добрите нрави;

·         При никакви обстоятелства една валидирана ЕСНО дейност не трябва да се фокусира върху марка или фирмен бранд;

·         Организаторът се задължава да използва логата на Европейската седмица за намаляване на отпадъците и програма LIFE само в рамките на регистрираните ЕСНО действия. Правата за използване на тези емблеми са ограничени единствено до това действие;

·         Организаторът се задължава да направи оценка на проведените дейности след тяхното приключване (количествена и качествена оценка);

----------------------------------

За повече информация се свържете с АСЕКОБ - национален координатор за България.

Контакти: тел. 0878 577 973, e-mail: bamee@bamee.org

Николай Сиджимов, изпълнителен директор на АСЕКОБ.

Резултатите от проект „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” бяха представени днес. РИОСВ – Пазарджик е бенефициент по този проект, а целта на включените дейности е опазване, популяризиране и устойчиво управление на резерватите в териториалния обхват на екоинспекцията.

Разработени бяха четири плана за осигуряване на устойчиво и дългосрочно управление на резерватите „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”. РИОСВ получи обстойна информация за състава и състоянието на горите, на флората и фауната в резерватите, установи процесите, които се развиват в екосистемите, проучи възможностите за развитие на туризъм с оценка на рисковете. При теренните проучвания в резерват „Мантарица” бяха регистрирани редките видове трипръст кълвач и пернатонога кукумявка. И двата вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие и са с ограничено разпространение, а пернатоногата кукумявка е включена в Червената книга на България с категория „уязвим”. И двата вида са представители на бореалната фауна, разпространени в България високо в планините и то с единични находища. Обитават стари иглоистни гори, предпочитайки смърча. Установяването им е доказателство, че те все още се срещат на територията на резерват „Мантарица”, макар и с ниска численост.

Благодарение на проекта са благоустроени и обезопасени четири пътеки за посетители, което предизвика по-голям интерес към резерватите. Изготвени бяха информационни материали, популяризиращи защитените територии в Пазарджишка област. Създаден е сайт на проекта http://rezervati.riewpz.org/, който разкрива потенциала на екосистемите и биологичните видове в четирите резервата в териториалния обхват на РИОСВ – Пазарджик.

Проектът е одобрен за финансиране по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007г. – 2013г.” Общата му стойност е 415 000 лв.
 

прочетете по-старите новини