РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 12 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, обявява свободно работно място за длъжност изпълнител – домакин

Европейска седмица на устойчивото развитие - 30 май - 5 юни 2018 г.

102 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в поредното издание на  националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2017/2018 г.

Важно: 31 май 2018 г. е крайният срок за извършване на регистрация на химични вещества, които се произвеждат или внасят в ЕС в количества, достигащи 1 тон или повече на година.

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Децата от група „Звънче”, в детска градина „Радост”, вече знаят много за обитателите на пустинята, саваната, джунглата, фермата, океаните, моретата и разпознават звуците на дивата природа. Тези знания са резултат от интерактивен урок, проведен на Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май в детския отдел на регионалната бибилиотека в Пазарджик.

РИОСВ-Пазарджик подпомогна образователната инициатива  като предостави възможност

децата да чуят истински звуци от дивата природа и интересни факти за обитателите й. Ръмжене, виене и рев от гората, джунглата и океана раздвижиха емоциите на децата, родителите и гостите на инициативата. Група „Звънче” се справи отлично и подреди правилно обитатели в изработените макети на пустиня, джунгла, ферма, морско дъно и зоологическа градина. Децата посветиха песен на крокодила и стихове на планетата Земя.

РИОСВ-Пазарджик подари на ДГ”Радост” интерактивната книжка „Звуци от дивата природа”, а на децата и родителите магнити и информационна брошура за защитени земноводни и влечуги.


Галерия 

 

Осмокласници от СУ „Нешо Бончев” в гр. Панагюрище създадоха своята първа електронна книга за туристи - http://www.ourboox.com/?p=455508.

РИОСВ-Пазарджик подпомогна този образователен проект, като предостави на учениците Червената книга на РБългария на английски език. Със сериозен личен принос за информационното и графично оформление на книгата са Стефи Навущанова, Донка Бояджиева, Данаил Раков и Стоян Иванов, мотивирани от преподавателката си по английски език Силвия Бобекова. Всички данни в електронното издание са на английски език, като то включва популярна информация както за защитени и застрашени видове в България, така и от цял свят. Всяка статия е илюстрирана със снимка, някои – и с видео. Между страниците може да се види и интересна игра с въпроси за подрастващите. При правилен отговор се чуват ръкопляскания.

Книгата е направена на достъпен за масовия читател стил, а друго нейно голямо предимство е, че може да се разпространява безплатно навсякъде в интернет и да достигне до по-широка аудитория.
 

 

РИОСВ – Пазарджик изиска от кметовете на общини, на чиято територия попадат резерватите – „Купена”, „Мантарица”, „Дупката” и „Беглика”, да организират доброволни формирования за гасене на пожари, в случай на нужда. Както и да предприемат мерки за предотвратяване на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви и да призовават населението, да спазва мерките за пожарна безопасност в резерватите. От кметовете са изискани и списъци на групите от доброволци за гасене и оперативни планове за контрол и реагиране при обстановка на пожар.

За предотвратяването на пожари, РИОСВ – Пазарджик организира специализирано наблюдение в резерватите. На нарушителите на заповедта ще се налагат глоби от 500 до 5000 лв. на физически лица и от 1000 до 10 000 лв. на юридическите.

Периодът от 1 април до 31 октомври 2018 г. е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост (резервати и поддържани резервати) със заповед на министъра на околната среда и водите. Заповедта цели предприемане на мерки за недопускане възникването на пожари и ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии.
 

Експерти от РИОСВ, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория към ИАОС в Пазарджик провериха вчера сигнал за мъртва риба в Стара река, в центъра на с. Исперихово. За това алармира кметът на селото в сигнал до РИОСВ – Пазарджик. Проверката установи, че под пешеходен мост в с. Исперихово има единични екземпляри мъртва риба с различна големина, без замътване на водата в реката. Взетата водна проба е анализирана на място по показателите рН, температура, електропроводимост, разтворен и наситен кислород. Полевите резултати са в норма. На тази водна проба БДИБР ще направи химичен анализ и за наличие на пестициди.

Взети са водни проби за анализ и от отпадъчните води на двата точкови източника, разположени по течението на Стара река. Едната проба е от пречиствателната станция за производствени отпадъчни води на „Биовет” АД, втората – от Градската пречиствателна станция за отпадъчни води на Пещера. Ако се установи превишение на индивидуалните емисионни ограничения, на нарушителите, ще бъдат съставени актове за административни нарушения.

Възможна причина за наличието на мъртва риба в Стара река може да е залпово замърсяване от изпуснати отпадъчни води, както и замърсяване с пестициди или химикали от земеделска дейност. Резултатите от мониторинга на водите ще бъдат оповестени на сайта на БДИБР.
 

 Експерти на РИОСВ – Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория на ИАОС проверяват поречието на Стара река след сигнал за забелязана мъртва риба близо до с. Исперихово. Сигналът е подаден преди час на „зеления“ телефон на РИОСВ – Пазарджик от кмета на селото.

Експертите обхождат поречието на Стара река, за да установят има ли замърсяване и какви са причините. Ще бъдат взети водни проби за анализ. За резултатите от проверката РИОСВ – Пазарджик ще информира допълнително.

прочетете по-старите новини