РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Списък с окончателните резултати от проведения конкурс с кандидатите за длъжността главен експерт в дирекция "Контрол на околната среда" на РИОСВ-Пазарджик

Списък с резултати от проведен тест в конкурс за длъжността главен експерт в дирекция "Контрол на околната среда" на РИОСВ-Пазарджик

Списък за допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-09-303/06.11.2017 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик за заемане на длъжността главен експерт в дирекция „Контрол на околната среда” на РИОСВ-Пазарджик

Уважаеми съграждани,

с настъпването на отоплителния сезон, в по-големите населени места ежегодно се наблюдава увеличаване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ). ....../към пълния текст/

Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик обявява конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Контрол на околната среда”

РИОСВ-Пазарджик въведе ПОС терминално заплащане на такси за административни услуги

МОСВ подкрепя националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, обявен от Министерство на здравеопазването

Важно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 61 от 28.07.2017) : Чл. 33 (5) Собственикът или ползвателят на обекта уведомява писмено директора на съответната РИОСВ за датата на провеждането на собствените периодични измервания по ал. 4 в срок не по-малък от един месец преди провеждането им.

Важно: 31 май 2018 г. е крайният срок за извършване на регистрация на химични вещества, които се произвеждат или внасят в ЕС в количества, достигащи 1 тон или повече на година.

Важно: Годишно докладване по Регламент (ЕС) № 517/2014

Важно: Въвеждат се банкови гаранции и за площадките за събиране на излезли от  употреба моторни превозни средства и електронно оборудване

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Важно: За операторите на предприятия/съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Изменение и допълнение на Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

РИОСВ–Пазарджик предприе проверки на здравни заведения и на обекти, които генерират текстилни отпадъци от дейността си. В рамките на кампанията през ноември са проверени 14 предприятия в Пазарджик, Панагюрище, Брацигово, Костандово и с. Драгиново, 3 площадки за третиране на текстилни отпадъци, 19 лечебни и здравни заведения и съоръжение за третиране на болнични отпадъци.

Експертите проверяваха съответствието на дейностите по събиране и третиране на отпадъци от здравните и лечебни заведения и на дейностите по събиране, повторно използване, рециклиране и оползотворяване на текстилните отпадъци, съобразно изискванията на екологичното законодателство.

Констатирано е, че в проверените здравни заведения е организирано безопасно съхранение до предаването на образуваните отпадъци въз основа на договори с лица, притежаващи документ и право на подобна дейност.

Седем от генераторите на големи количества отпадъци от текстилни материали също спазват разпоредбите. За правилното управление на формираните производствени отпадъци от текстилни материали са дадени предписания. След изпълнението им и другите седем проверени предприятия вече работят по изискванията на Закона за управление на отпадъците.
 

РИОСВ-Пазарджик издаде през ноември единадесет наказателни постановления за налагане на имуществени санкции в размер на 134 600 лева. На „Екотроника”ЕООД са наложени шест административни наказания за 126 000 лв. и са издадени шест наказателни постановления. Четири от тях са за нарушения на Закона за управление на отпадъците - неизпълнение на предписание, липса на отчетност, третиране на отпадъци без разрешително, неизпълнение на условие от разрешително за дейности с отпадъци. За неизпълнение на предписание по Закона за опазване на околната среда и за съвместно съхранение на опасни отпадъци в нарушение разпоредбите на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси също са наложени санкции и издадени наказателни постановления.

На физическо лице от гр. Стрелча е наложена глоба от 1400 лв. по Закона за управление на отпадъците, за нерегламентирано третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства.

За изпускане на производствени отпадъчни води, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните за заустване, са наложени имуществени санкции от 1000 лева на „Кумруян” ЕООД и „Еко Ф” ЕАД. С 5000 лева е санкционирана „Алман” ООД, за заустване на отпадъчни води без разрешително.

С наказателно постановление е наложено административно наказание в размер на 200лв. по Закона за биологичното разнообразие на „Напоителни системи” ЕАД, за извършване на земно-изкопни работи без проведена процедура по оценка за съвместимост.

През ноември експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 123 проверки на 114 обекта. Дадени са 62 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони са съставени шест акта. Предприети са действия по четири сигнала.

 

Намалено потребление на полимерни торбички от крайните клиенти отчетоха проверки на РИОСВ – Пазарджик в 60 търговски обекта през последните няколко месеца.

В периода август-ноември бяха проверени магазини за хранителни, стоки за дома и на търговци на плодове и зеленчуци, дали предлаганите полимерни торбички са с размер над 39/49 см, дебелина над 25 микрона и с платена продуктова такса.

Проверката установи, че обектите предлагат отговарящи на изискванията торбички. На местата, където липсваха фактури за закупуването им, РИОСВ изиска това с предписания, които бяха изпълнени и документите – представени в срок.

В почти всички проверени обекти полимерните торбички се предлагат срещу заплащане, с изключение на няколко, които бяха информирани за изискването тънките пластмасови торбички за пазаруване без пликчетата да се предлагат на потребителите само срещу заплащане.

Проверките установиха, че значително е намаляло потреблението на полимерни торбички от крайните клиенти. Една от причините е, че търговците ги продават, а не ги предоставят безплатно на клиентите.
 

Ученици от СУ”Д-р Петър Берон” и НУ ”Васил Друмев” и служители на РИОСВ-Пазарджик, проведоха акция за събиране и предаване за рециклиране на батерии от домакинствата. С тази кампания те се включиха в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ECHO) 2017г.

Събраните 227 килограма батерии ще бъдат предадени на рециклиращата компания „Норд Елрециклинг”. Тя предостави на екоинспекцията и училищата контейнери за събиране на отпадъците и презентира ползите от рециклирането - спестява природни ресурси, енергия, вредни въздействия върху въздуха и водите. Учениците бяха поощрени с награди за проявеното зелено мислене.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците. 

Галерия

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик извършиха през октомври 121 проверки на 101 обекта. Дадени са 30 предписания. За установени административни нарушения са съставени пет акта. На физически лица са съставени актове по Закона за защитените територии, за незаконна сеч в резерват „Купена” и за неизпълнение на предписание по Закона за управление на отпадъците. За неизпълнение на условия от комплексно разрешително, на юридическо лице е съставен акт по Закона за опазване на околната среда. Към административна отговорност е привлечено юридическо лице по Закона за водите - за заустване в градската канализация на Пазарджик на отпадъчни води с наднормено съдържание на неразтворени вещества.

По предписания на инспекцията, през октомври са почистени от отпадъци замърсен участък в регулацията на град Пазарджик, в речните легла на р. Каркария в землището на с. Црънча, по брега на р. Стара река, в м.“Цигов чарк“, по брега на яз. “Батак“ и в териториалния обхват на ТП ДЛС „Чепино“.

През октомври в екоинспекцията са постъпили пет сигнала и една жалба. След проверки е установено, че три от сигналите и жалбата са неоснователни, един е препратен по компетентност, по един предстои проверка. 

прочетете по-старите новини