РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Важно: Европейската комисия ще съфинансира проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуоросъдържащите парникови газове

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Две неправителствени организации са допуснати да участват  с техни представители в заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград,област Пазарджик

Процедура за избор  на представители на неправителствени организации  (НПО) за участие в заседание на Експертен екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик

Важно: От 01.07.2016г. таксите за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими се заплащат по банков път на ИАОС

Важно: За операторите на предприятия/съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Изменение и допълнение на Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

Пет вещества са добавени в списъка с кандидат-вещества за възможно включване в приложение XIV на Регламент REACH

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, бенефициент по проект № DIR 5113325-16-114, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3, процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”съобщава, че проектът приключи.

Осъществен е публичен достъп до информационната система за процедурите по ОВОС и ЕО 

Нови образци на заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци и извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Обн. ДВ, бр. 53 от 13. 07. 2012г.

Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

За предотвратяване на незаконна сеч в резерват „Купена” през ноември РИОСВ-Пазарджик възобнови съвместните акции за охрана.

При проведена съвместна проверка, в която се включиха служители на Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) – Пловдив, МВР и Районно управление Полиция – Пещера, в м. „Гирето ливадата” е заловен нарушител в момент на незаконна сеч. На лицето е съставен акт по Закон за защитените територии (ЗЗТ).

През последния месец е увеличена честотата на проверките в местности на резервата. При ежедневните обходи въоръжената охрана е заловила шест коня, натоварени с отсечени дърва. Самарите са унищожени на място.

Поставена е нова и подновена стара маркировка, указваща границите на резерват „Купена“ по поречието на р. Стара река (пътя Пещера-Батак). Монтирана е указателна табела и в местността „Стоилък“. След проучване е разработен нов, пасивен метод за противодействие на незаконната сеч в резервата. Съвместните акции на РИОСВ-Пазарджик и органите на МВР продължават.

Проверките в резерватите „Мантарица“, „Беглика“ и „Дупката“ не установиха нарушения.
 

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик извършиха през ноември 102 проверки на 90 обекта. В рамките на контролa са дадени 37 предписания. За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони в областта на опазването на околната среда са съставени три акта. Издадени са пет наказателни постановления, с които са наложени една глоба и четири имуществени санкции в общ размер – 46 000 лв. С имуществена санкция от 2000 лева е наказано дружеството „Интерес 3000”ООД за неизпълнено предписание по Закона за опазване на околната среда. По същия закон и за същото нарушение с 2000 лева е глобено физическо лице. За неизпълнение на условия от комплексното разрешително, на „Свиком“АД е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. За установено превишение по някои показатели на индивидуалните емисионни ограничения на „Биовет“АД е наложена имуществена санкция от 2000 лв. по Закона за водите. „Елинор-металс“ЕООД е наказано с 30 000 лв. по Закона за управление на отпадъците за третиране на отпадъци от черни и цветни метали без разрешително.  

РИОСВ-Пазарджик се включи в отбелязване на Европейската седмица за намаляване на отпадъците заедно с учениците от СУ„Народни будители“, гр. Брацигово, ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик, СУ„Нешо Бончев”, гр. Панагюрище и ОУ”Отец Паисий” в с. Попинци.

„Колко знаете за рециклирането?” Това разбраха учениците от проведен тест в училищата. А от видеоурока на младия изпълнител Ангел Ковачев – любимец на тийнейджърите, как могат да запазят природата чиста.

Особено внимание по време на уроците и дискусиите беше обърнато на ползите от рециклирането на негодни за употреба батерии и акумулатори от домакинствата – спестявят се природни ресурси, енергия, място на сметището и се предотвратяват вредни въздействия върху въздуха и водите. От тематична презентация учениците разбраха какво се случва с негодните батерии в рециклиращите предприятия. РИОСВ предостави на училищата специални контейнери за събиране на негодни батерии и информационни материали.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците.


Галерия
 

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите извършиха през октомври 123 проверки на 103 обекта. В рамките на контролa са дадени 41 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За нарушения на екологичното законодателство са съставени три акта. На собственика на площадка за третиране на неопасни отпадъци в с. Алеко Константиново е съставен акт по Закона за управление на отпадъците, за водене на невярна отчетност. На птицецеферма в Пазарджик е съставен акт по Закона за водите, за заустване на отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения. Акт е съставен и на директора на Ловно стопанство ”Борово” за нарушение на Закона за биологичното разнообразие.

През октомври директорът на РИОСВ-Пазарджик е издал три наказателни постановления, с които са наложени санкции за 4500 лв. Собственикът на пастървово стопанство във Велинград е санкциониран с 2000 лв., за заустване на отпадъчни води без разрешително. Санкция от 500 лв. е наложена на собственика на мандра в с. Карабунар за неподдържане в техническа изправност на пречиствателното съоръжение на обекта. На кмета на община Лесичово е наложена глоба от 2000 лв. за неизпълнено предписание за почистване на замърсени с отпадъци терени.

На „зеления“ телефон и по електронна поща са постъпили девет сигнала. Два от тях са за нерегламентирана търговия с животински видове. Един за ранен екземпляр от защитен вид патица /червен ангъч/, изпратена за лечение в спасителен център. След сигнал за обява за продажба на зелена морска котка, публикувана в сайта olx.bg, РИОСВ поиска съдействие от Областна дирекция на МВР. РУ Полиция е установила самоличността на притежателя на публикувания телефонен номер. В дадено писмено обяснение лицето е заявило, че няма връзка с тази обява.

В РИОСВ постъпи сигнал и за продажба в olx.bg на диви свине, за които в инспекцията няма регистрация по реда на Закона за защита на животните (ЗЗЖ). Установена е самоличността на нарушителя. Предстоят действия, предвидени в ЗЗЖ и Закона за административните нарушения и наказания.
 

Преди дни започна мониторинга на кафявата мечка в Родопите, част от националното преброяване на защитения вид.

РИОСВ-Пазарджик подпомогна процеса чрез участие в наблюдението на свои специалисти и експерти.

Мониторингът се провежда съгласно Методиката към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, чийто координатор е ИАОС и е част от прилагането на Плана за действие на кафявата мечка. Целта е да се установи числеността на популацията и да се регистрират териториите, които се обитават от нея в Родопите. По време на наблюдението е приложен маршрутният метод, който съчетава комплекс от техники - визуални наблюдения в природата и регистрация на следи от жизнената дейност на вида. Също установяване на пол, размери и възраст, както и идентифициране на отделни индивиди чрез използване на генетични методи. Обобщените данни от преброяването на кафявата мечка ще уточнят числеността и динамиката на популацията на вида в региона и страната. В преброяването участват експерти на ИАОС, ИАГ, МОСВ и Регионална инспекция по околна среда и водите в Смолян, Пазарджик и техни колеги от страната.
 

прочетете по-старите новини