РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

 
 16-22 септември 2014 г. – Европейска седмица на мобилността

 Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

 
Списъци  с допуснати и недопуснати кандидати
за длъжносттаМладши експерт масово разпространени отпадъци”
в дирекция „Контрол на околната среда” на РИОСВ-Пазарджик
 
                  I.      Допуснати до конкурса кандидати:
 
1.       Петя Василева Кърпелова
2.       Надежда Иванова Атанасова
3.      Слави Тошков Хаджийски
4.      Живка Романова Киприна
 
 Часът на започване, датата и мястото за провеждане на тест -  от 10,00 ч. на 17.09.2014 г., сградата на РИОСВ-Пазарджик, ул. „Гурко” № 3, етаж 3, информационен кабинет № 6.
 
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.
 
Резултатите от теста  и списък с допуснатите до интервю кандидати ще бъдат оповестени в 12,30 ч. на 17.09.2014 г. на информационното табло и интернет-страницата на РИОСВ-Пазарджик.
 
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 17.09.2014 г. от 14,00 ч. в сградата на РИОСВ-Пазарджик, етаж 4, стая № 11.
 
ІІ.  Не допуснати до конкурса кандидати:
 
Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане
1
Треперина Георгиева Чилова
Чл. 20, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители-Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността.
2
Теодора Николаева Куленска
Чл. 20, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността.
3
Марияна Василева Мишева-Вечева
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители- Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността.
4
Лилия Михайлова Кацарова
Чл. 20, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - Представените документи не отговарят на поставените изисквания към специалността.
 
 
 
Председател на комисия:  /п/
                        /инж. Панайот Далакчиев/
 
22.08.2014 г.
гр. Пазарджик

 

 РИОСВ се самосезира по писмо до „Па медия” за пропуски в обезопасяването на клетката на тигъра в парк - остров „Свобода” и извърши проверка на зоологическата градина.

На 18 август експерти на МОСВ и РИОСВ инспектираха състоянието на изградените нови съоръжения за тигъра и скалния орел, с което са изпълнени предписания от предишна проверка на екоинспекцията. В резултат на констатациите са издадени нови девет предписания с различни срокове за изпълнение. До 30 септември трябва да бъде осигурена допълнително рохка почва за водоплаващите, кокошевите птици и зеления гвенон /маймуна/, както и да бъде назначен специалист с професионална квалификация зооинженер или зоотехник, който да поеме ежедневните грижи за хранене, поене, почистване и дезинфекция на помещенията, в които са настанени животните. Най-късно до 30 ноември трябва да се обезопаси допълнително външната мрежа на клетката на тигъра, а до края на годината, да се обогати средата в двете отделения на клетката му чрез осигуряване на допълнителна лежанка във вътрешното помещение. Експертите предписаха до края на годината да се осигурят патньори за тигъра и скалния орел, с цел подобряване на социалната среда за общуване, да се обезопасят металните съоръжения за кацане в клетката на скалния орел и подобри средата за живот на лисицата.

До края на 2014г. трябва да приключи и оборудването с компютри, информационни табла и материали на изградения в зоологическата градина център за работа с деца и с обществеността, който да осигурява обществен достъп и информация за видовете.

 Проверките по постъпилите сигнали за защитени видове в безпомощно състояние (лястовица, бял щъркел, шипобедрена костенурка) установиха, че 2 са неоснователни, 3 - основателни /птиците са изпратени за лечение и възстановяване в спасителен център/ и 1, при който костенурка е пусната на свобода в подходящ район.

Проверки на билкозаготвителни пунктове за изкупуване на лечебни растения в община Стрелча (землища с. Блатница, с. Смилец и гр. Стрелча) не установиха нарушения. Експерт на РИОСВ взе участие в комисия за установяване на щета от кафява мечка върху пчелин в м. „Петрово бърдо”, землище на община Батак. Решението на комисията е, че няма основателна причина за изплащане на обезщетение на собственика на пчелина.

През юли експертите провериха състоянието на 4 вековни дървета от вида бук и черен бор на територията на ТП ДГС „Ракитово”. Дърветата са в добро физиологично състояние, без наранявания и заболявания.

Извършени са три проверки по сигнали за замърсяване с отпадъци - в кметства с. Злокучене, с. Паталеница и с. Величково. Дадени са две предписания на кметство, с. Паталеница за почистване и правилно третиране на строителни отпадъци. Неоснователен е сигналът за района на училището в с. Злокучене. В с. Величково кметът е предприел действия за почистване на терени, замърсени с отпадъци. Отпадъците са събрани, предстои извозването им. Не е констатирано бездействие от страна на кметовете и неизпълнение на задълженията им, произтичащи от разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

 През юли експертите на РИОСВ извършиха 119 проверки в 104 обекта. За установени нарушения на екологичното законодателство експертите съставиха два акта. На собственика на бензиностанция с автомивка на АМ „Тракия”e съставен акт по Закона за водите за превишение на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване на обекта по показатели : „неразтворeни вещества”, „химична потребност от кислород“ и „нефтопродукти”. За неизпълнение на условия в комплексното разрешително, установени по време на годишна комплексна проверка, на „Промишлени системи”ООД, гр. Пазарджик е съставен акт по Закона за опазване на околната среда.

За отстраняване на несъответствия с изискванията на екологичното законодателство са издадени 74 предписания.

През юли Директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде две наказателни постановления на стойност 2 150 лв. За невярно водена отчетност на „Стефани”ООД, гр. Велинград е наложена санкция от 2 000 лв. по Закона за управление на отпадъците, а за дейности в защитена зона без процедура по съгласуване, на Сдружение „ЛРД Марица 1999” е наложена санкция от 150 лв. по Закона за биологичното разнообразие.

ОДОБРЯВАМ:
Директор РИОСВ
КОСТАДИН ГЕШЕВ

ОБЯВЛЕНИЕ

Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик , бул.”Генерал Гурко”, № 3, ет.4, на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСЛ и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № РД-09-160/01.08.2014г. на директора на РИОСВ

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността Младши експерт МРО
в дирекция „Контрол на околната среда”, както следва:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността Младши експерт МРО са :
- образователна степен-професионален бакалавър по… ;
- висше образование: по специалност от професионални направления екология и
опазване на околната среда;
-професионален опит –не се изисква
- ранг - V младши;
-да отговаря на условията на чл.7 от ЗДСЛ;
2. Допълнителни изиксвания за длъжността са:
- компютърни умения- MS Office, Word, Excel, Internet на добро ниво;
3. Начин на провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю.
4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Декларации от лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност – чл.17,ал.2, т.1 от НПКДС;
- Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.
-Автобиографична справка;
5.Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Срок на подаване на документи: 10-дневен срок след публикуване на обявата в централен ежедневник или местния ежедневник и в регистъра по чл. 61,ал.1 от Закона за администрацията.
Място на подаване на документите: в сградата на РИОСВ, гр.Пазарджик, ул.Гурко № 3, ет.4, звено”Административно обслужване” всеки делничен ден от 13.30 до 17.30 часа.
6.Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на РИОСВ-Пазарджик, ул.Гурко №3, ет.4 и на електронната страницата на инспекцията: http//www.riеwpz.оrg.
7.Размер на основната работна заплата, определена за длъжността: 530 лева;
8. Кратко описание на длъжността:осъществяване контрол по прилагане на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки; контрол по прилагане на нормативните изисквания за управление на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от упатреба гуми, електронно и елекрическо оборудване и негодни за употреба аумулаторни батерии; координация и контрол по прилагане условията и реда за намаляване на замърсяванията с отпадъци от отработени масла и нефтопродукти.

Готови образци за попълване:

Заявление за участие в конкурс

Дeкларация чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор РИОСВ

прочетете по-старите новини