РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Световен ден на влажните зони - 2 февруари 2016г.

Пет вещества са добавени в списъка с кандидат-вещества за възможно включване в приложение XIV на Регламент REACH

Стартира седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците - ЕСНО 2015. Регистрирайте своята идея за  дейности преди 6 ноември 2015 г.

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ обявява Национален конкурс на тема „Централен Балкан – с очите на младостта“ 2015

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, бенефициент по проект № DIR 5113325-16-114, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3, процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”съобщава, че проектът приключи.

Осъществен е публичен достъп до информационната система за процедурите по ОВОС и ЕО 

Нови образци на заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци и извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Обн. ДВ, бр. 53 от 13. 07. 2012г.

Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари, за да се повиши информираността за значението на влажните зони за човечеството и планетата.
Всяка година за 2 февруари се избира тема, която акцентира върху определена жизненоважна функция на влажните зони.
Темата за 2016 г. е „Влажните зони и нашето бъдеще - устойчив поминък“.

Темата е избрана за да се акцентира на жизненоважната роля на влажните зони за настоящото и бъдещо благополучие на човечеството и да се насърчи разумното ползване на всички влажни зони.

Всички ние зависим от влажните зони за осигуряване на ежедневните ни нужди от вода, но повече от един милиард души на планетата зависят директно от влажните зони за осигуряване на техните приходи от дейности като: риболов, отглеждане на ориз, продажба на вода, транспорт, туризъм, медицина и др. За тях „здравите“ влажни зони са важни за прехраната им и от жизненоважно значение за тяхното благоденствие.
Все още загубата на крайбрежни, морски и вътрешни влажни зони продължава с високи темпове. За последните 40 години приблизително 40 % от влажните зони са деградирали и са с влошени екологични условия.
За отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година се насърчават следните дейности:
• Посети влажна зона
• Разбери защо влажните зони са изключително важни за поминъка
• Научи как да ползваме влажните зони „разумно“
• Участвай във фотоконкурс (за младежи между 15-24 г.)
 Направи снимка от влажна зона в периода 2 февруари - 2 март 2016 г., публикувай снимката на следния адрес: www.worldwetlandsday.org. Снимката следва да представя как влажната зона осигурява прехрана и устойчив поминък на местното население.

Публикувайте Вашите инициативи по повод отбелязването на Световния ден на влажните зони на интернет страницата на Рамсарската конвенция: http://www.worldwetlandsday.org/ на ниво EVENTS/Add your event!

Информация за влажните зони в България, включени в списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение, вижте Тук.
 

 

Над 800 водолюбиви птици от 19 вида зимуват в реки и водоеми на област Пазарджик, сочат обобщени данни на експерти от РИОСВ-Пазарджик, БДЗП и Зелени Балкани, които участваха в 40-ото им среднозимно преброяване през уикенда.

Мониторингът регистрира видове, включени в Червената книга на Р България в категориите: критично застрашен, застрашен и уязвим вид (голяма бяла чапла, кафявоглава потапница, белоока потапница, средна бекасина, поен лебед, малък корморан и черноврат гмурец). Голяма част от наблюдаваните видове са включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие като защитени видове.

Числеността им в яз. Тополница, по поречието на река Тополница, в рибарниците край селата Бошуля и Звъничево и във водоемите на ВЕЦ Алеко беше следната: голям корморан – около 250 екземпляра, зеленоглава патица – 126, лиски – 85, малък кормаран - 85, малък гмурец – 43, средна бекасина – 32, сива чапла – 30 екземпляра, 23 от вида бяла чапла, поен лебед - 12, голям горски водобегач – 12, зимно бърне – 11, фиш – 8, голям гмурец – 5, земеродни рибарчета – 4, ням лебед - 3, черноврат гмурец – 3, кафявоглава потапница – 1, клопач – 1 и 1 - белоока потапница.

Мониторингът установи и други видове птици: мишелов, голяма гарга, черешарки, чинки, гарван, бяла стърчиопашка, речна чайка, късокрака чайка, воден бик, жълтокрака чайка, блатар.

Среднозминото преброяване на водолюбивите птици е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и се извършва по определена методика. За терторията на Р България то се осъществява на 50 водоема, разположени в цялата страна, а не са само периферно по границите. Среднозимното преброяване се провежда в един и същ период от време, като целта е да се наблюдават птици от различни видове (не само защитени). Данните от него дават ценна информация относно числеността на водолюбивите птици и поведението им, състоянието на влажните зони, климатичните промени и др.

Галерия
 

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016г.“ на тема „Обичам природата– и аз участвам“. Обявата е публикувана на страниците на в.“Труд“ и в.“24 часа“ на 15.01.2016г.

Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура на гражданите и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, държавни и общински училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за училища, детски градини и обединени детски комплекси. При оценяване на предложените проекти ще се има предвид пълнотата на съдържанието им, оригиалността на идеите и цялостното им оформление.

Крайният срок за подаване на проектните предложения в ПУДООС е 15.02.2016г. за училища, ДГ и ОДК и до 26.02.2016г. за общини и кметства. Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 08.04.2016г. на интернет страниците на МОСВ и на ПУДООС. Крайната дата за реализация на дейностите по кампанията е 30.10.2016г. В класирането няма да бъдат включвани проекти, които са получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2014г. и 2015г.

За повече информация, вижте следните приложения:

 

Две текущи месечни санкции за замърсяване на водни тела от промишлена дейност наложи РИОСВ-Пазарджик през 2015г. Промишлените обекти имат пречиствателни станции, но са допуснали изпускане на отпадъчни води над ограниченията, посочени в разрешителните им за заустване.

През 2015г. експертите от направление „Опазване на водите” са извършили 177 проверки на обекти, ползващи и заустващи води при производствената си дейност. 77 от тях са превантивен контрол за работата на пречиствателните съоръжения, 22 са проверки по жалби и сигнали, а останалите са по предписания, тематични и по приоритетност, каквито бяха разпоредените от министъра на околната среда проверки за наличие на отпадъци в коритата на реките и крайбрежните територии.

Всяка година, до края на месец март обектите, които заустват отпадъчните си води в повърхностни водни тела, подават годишни отчети в РИОСВ. Управителите им предоставят годишен отчет за изпълнение на условията, поставени в разрешителните за заустване или в издадените комплексни разрешителни. Отчетите съдържат данни за производствените характеристики на обекта, за количеството на взетите и използвани водни маси и пречистването им. Те се въвеждат в единна национална информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите. На територията на РИОСВ Пазарджик има 38 такива обекта. Те заустват отпадъчните води от дейността си в поречията на реките Марица, Тополница, Луда Яна, Стара река и Чепинска.

През 2015г. експертите на РИОСВ са издали 139 предписания на контролираните промишлени оператори за провеждане на системен и ефективен собствен мониторинг и за сключаване на договори за заустване на производствени отпадъчни води с ВиК дружествата, там където все още няма такива. Най-честите нарушения, за които през 2015г. са съставени 11 акта по Закона за водите, са свързани с превишения на индивидуалните емисионни ограничения, аварийно и залпово изпускане на отпадъчни води и заустване без разрешително.
 

В периода 15-17 януари в България и в цяла Европа ще се проведе 40-ото юбилейно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици. За целта, през тези дни, експерти и доброволци ще обходят над 200 важни местообитания на водолюбивите птици в страната - реки, езера, язовири и Черноморското крайбрежие.

Най-значимите влажни зони в област Пазарджик са язовир “Тополница”, рибарниците край с. Звъничево и с. Бошуля, микроязовири и поречието на река Марица. Във водоемите, разположени в близост и северно от реката, в язовир „Тополница”, в микроязовири край селата Карабунар и Лесичово и във водоемите на ВЕЦ”Алеко” ще бъдат изброени зимуващите водолюбиви птици. В акцията ще участват експерти и специалисти от РИОСВ-Пазарджик, съвместно с екипи на СНЦ“Зелени Балкани” и Българско дружество за защита на птиците.

Резултатите ще установят разпространението, промените в числеността и състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за зимуващите птичи популации у нас.
Анализ на данните ще определи приоритетите за опазване на видовете и местата за зимуване.

От 1967г. тази инициатива следи миграционните процеси при птиците като знак за промените в климата на нашата планета.
 

прочетете по-старите новини