РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2007-2013 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2007-2013г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Добре дошли в новата страница на РИОСВ Пазарджик!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик е административно териториално звено, пряко подчинено на Министерството на околната среда и водите.

Районът, който контролира съвпада с границите на Пазарджишка област. Намира се в централната част на Южна България и граничи със Софийска, Благоевградска, Смолянска и Пловдивска област. Разпростира се на 4458 кв.км., представляващи 4% от общата територия на страната. Повече от половината от тази територия (56,07%) е заета от горски площи, а 36% са земеделски земи. В административно отношение се състои от 11 общини. Районът е привлекателен за инвеститори в туризма, земеделието, добивната и преработвателна промишленост. В този смисъл той е отворен за всички и има перспективи да се превърне в съвременен европейски регион.

Важно: Европейската комисия ще съфинансира проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуоросъдържащите парникови газове

РИОСВ спира административното производство по ОВОС на инвестиционното предложение за добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

Две неправителствени организации са допуснати да участват  с техни представители в заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград,област Пазарджик

Процедура за избор  на представители на неправителствени организации  (НПО) за участие в заседание на Експертен екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик

Важно: От 01.07.2016г. таксите за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими се заплащат по банков път на ИАОС

Важно: За операторите на предприятия/съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Относно реда за участие на неправителствена организация (НПО) в заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Пазарджик, на което ще се разглежда ИП „Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград, област Пазарджик с възложител: „РЕСУРС-1“ АД

Провежда се консултация с обществеността по реда на чл. 25 от Наредбата за ОС pа одобрения доклад по ОСВ за ИП „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, находящо се на територията на общ. Велинград

Изменение и допълнение на Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

Пет вещества са добавени в списъка с кандидат-вещества за възможно включване в приложение XIV на Регламент REACH

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, бенефициент по проект № DIR 5113325-16-114, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3, процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”съобщава, че проектът приключи.

Осъществен е публичен достъп до информационната система за процедурите по ОВОС и ЕО 

Нови образци на заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци и извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Обн. ДВ, бр. 53 от 13. 07. 2012г.

Важно! Нови образци на работни листове за класификация на отпадъците, във връзка с обнародваната в ДВ, бр.66 от 08.08.2014г. Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година (за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006)

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ И/ИЛИ ПУСКАТ НА ПАЗАРА  HCFC:

ВАЖНО ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ! Формат на дневника може да изтеглите от ТУК

 Нов ред и образци за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците и поддържаните публични регистри, на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Проект на заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002063 „Западни Родопи”, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите 

За операторите на инсталации с употреба на разтворители

Актуализирания списък на веществата, кандидати за разрешаване по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) е публикуван на страницата на МОСВ "Химични вещества": http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=252Списъка може да изтеглите от тук

Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в границите на населените места

От 1-ви март 2013г. се въвежда нов формат за регистрация на диви животни

Важно! Нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците, ДВ бр.53 от 13.07.2012г.

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл.33, ал.4 от ЗУО

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ; BIC код на БНБ: BNBG BGSD

Нови задължения на търговските обекти /в сила от 01.01.2013г./

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Указания по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС  

Мотото на кампанията тази година е „Умно придвижване.Силна икономика.” Целта е да бъдат провокирани местните власти в Европа да въведат и насърчат мерки за устойчив транспорт и да информират обществото какво е въздействието върху околната среда на различните начини на придвижване.

С тази цел, на 20 и 21 септември експерти от РИОСВ-Пазарджик партнираха на ОУ”Проф. Марин Дринов”, гр. Панагюрище и Община Пещера при провеждането на конкурси, вело-състезания, игри, арт-ателие за създаване на комикс „Пътешествие с...”, в реденето на електронни пъзели и поощриха с много награди активното включване в кампанията.

До този момент 28 български града са регистрирани на официалната интернет страница на Европейската комисия за участие в Европейска седмица на мобилността 2016г. Сред тях са и Панагюрище, Пещера и Ракитово. Със своите инициативи тези общини се присъединяват към европейската политика за намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта и подобряване качеството на живот на гражданите.

Европейската седмица на мобилността е годишна кампания за устойчива градска мобилност. Провежда се от 16 до 22 септември всяка година, за да провокира местните власти в Европа да въведат и насърчат устойчивата градска мобилност, както и хората, за да използват други алтернативи за придвижване, а не автомобилите си. Седмицата завършва с „Ден без автомобили – 22 септември“, в който малките и големите градове определят за целия ден една или няколко зони само за пешеходци, велосипедисти и градски транспорт.

 

Галерия

Проверките на РИОСВ–Пазарджик, извършени в периода 1 юли – 14 септември не установиха нерегламентирани сметища в речни корита и прилежащите им територии. В изпълнение на заповед на министър Ивелина Василева за системен контрол с цел намаляване на риска от разливи на реките, за периода, експертите извършиха 20 проверки в 53 населени места на област Пазарджик. Инспектирани са поречията на реките Марица, Тополница, Пишманка и Крива река в община Пазарджик, р. Луда Яна на територията на община Панагюрище, както и поречията на реките Стрелченска Луда Яна, Дюлевско дере, Умишка, Пиздица, Тепавишко дере, Яворица, Стара река, Чепинска, Яденица, Еленка, Луковица, Луда, Равногорска, Доспат и Мътница.

В резултат на осъществения контрол и дадените предписания от отпадъци са почистени 41 участъка, разположени край реки. В общините Батак, Брацигово, Пещера, Септември, Стрелча и Сърница не са констатирани замърсявания. Създаена е система за контрол на реките и при наличие на замърсявания се предприемат мерки за своевременно почистване. При останалите общини пропуските са по-големи, но замърсяванията са в малки количества и предписанията за почистването им са изпълнени в определения от РИОСВ срок. Изключение прави община Лесичово, поискала удължаване на срока за изпълнение на даденото предписание.

В сравнение с миналата година, през 2016-та са извършени повече проверки, но са констатирани по-малко нарушения и по-малко неизпълнени предписания. Забелязва се значително по-добра работа от страна на общините в опазването и почистването на реките на тяхна територия. Констатирани са трайни резултати за недопускане на нови замърсявания на почистени от отпадъци терени. Предприетите от общините мерки дават добри и трайни резултати.
 

През последния месец експертите на РИОСВ-Пазарджик обработиха 43 преписки на малки стопанства, които кандидатстват с проекти по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” на Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Съгласно изискванията на програмата, при депозиране на документации за кандидатстване за финансиране е необходимо да се представи документ от РИОСВ/МОСВ. Със становищата на компетентния орган се определя приложимостта на процедурите по екологична оценка на съответния бизнес план и процедурата по ОВОС за дейностите, предвидени в него. Същевременно се определя и дали намерението може да окаже въздействие върху защитени територии и защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Тази година експертите отчитат повишен интерес на земеделски стопани за кандидатстване за финансиране. Голяма част от уведомленията /14/ са за отглеждане на зеленчуци и за създаване и стопанисване на овощни градини /10/ в землищата на селата Черногорово, Звъничево, Мало Конаре, Алеко Константиново, Исперихово и Виноградец. За разширяване на съществуващи и създаване на нови животновъдни стопанства за отглеждане на млечни крави и телета, кози, овце и коне са подадени дванадесет бизнес плана на стопани от общините Сърница, Велинград, Батак и Стрелча. Други четири целят увеличаване на капацитета на съществуващи пчелини на територията на гр. Сърница, гр. Панагюрище и с. Освеполци, община Пазарджик. За отглеждане на маслодайна роза кандидатсват за еврофинансиране земеделски стопани от гр. Стрелча, гр. Панагюрище и с. Бяга, община Брацигово.

В следствие на предприети мерки и засиления контрол за спазване режимите в защитените територии, до момента, в четирите резервата в обхвата на РИОСВ-Пазарджик не са регистрирани горски пожари. През юли пътеките за посетители в резерватите бяха оборудвани с инструменти (тупалки) и предупредителни табели „Не пали огън!“. Плановите проверки в резерватите „Мантарица“, „Дупката“ и „Беглика” през юли не констатираха нарушения на забранителните режими в тях. При извънредна проверка в резерват „Купена“ - м. „Стоилък“ са забелязани нарушители, извършващи незаконна сеч на букови дървета. На място са унищожени три самара, използвани от нарушителите.

Експертите от направление „Биоразнообразие и защитени територии” провериха и състоянието на защитеното дърво от вида бук в на територията на ТП ДЛС „Ракитово“. Състоянието на дървото е добро, но има необходимост от нова табела за обозначаването му.
 

Опазването на ценни растителни, дървесни видове и защитени животни е сред приоритетите в превантивната и контролна дейност на РИОСВ-Пазарджик.

В последните месеци е осъществен контрол върху дейността на седем билкозаготвителни пункта в Ракитово и Пазарджик. Не са установени нарушения на Закона за лечебните растения.

Проверено е състоянието на осем защитени дървета на територията на ТП ДГС „Белово“ и ТП ДЛС „Ракитово“. Състоянието им е добро. След подаден сигнал е проверено състоянието на вековен дъб в местността „Ливадите“, землище на с. Дебращица. Установено е, че стволът му е осеян с ходове на бръмбар Голям сечко. Това е вид, който предпочита мъртва дървесина и не влияе върху съществуването на дървото.

На пчелари от Велинград и село Нова махала за безвъзмездно ползване са предоставени пет електрически огради. Те предпазват пчелините от набези на кафява мечка, като по този начин се намалява антропогенния натиск върху защитения вид.

В последните месеци в РИОСВ-Пазарджик са получени десет сигнала за бедстващи защитени видове - млади екземпляри на бял щъркел, горска ушата сова и домашна кукумявка. Осем от птиците са изпратени за лечение и отглеждане в спасителен център, а две са освободени в подходящи места. Последният случай е от 8 август, когато деца сигнализираха за малка сова в безпомощно състояние, намерена в двора на лятната им къща в с. Паталеница.

РИОСВ изказва специална благодарност на шест годишния Веселин Чавдаров и единадесетгодишната Евгения Арапова за положените грижи до транспортирането на птицата в спасителен център.
 

прочетете по-старите новини