РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

се ангажира да осигури достъп до:  уебсайта си

в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:   уебсайт

 

Адрес: https://new.riewpz.org

 

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: 

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

 

I.   Статус на съответствие
1. Частично съответства на изискванията на посочения стандарт- поради несъответствията и/или изключенията, посочени по-долу

 

II.  Недостъпно съдържание (ако е избрана възможност 2 или 3 от т. I.)

 

Описание и посочване на несъответствието:

Възможности за избор:

Контрастно съотношение

Частично осигурено, с изключение на външни приложения, разработени от трети лица и интегрирани в сайта на администрацията, върху които тя няма контрол.

Изискване: 9.1.4.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие

Преоразмеряване на текста

Частично осигурено

Изискване: 9.1.4.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие

Звуково описание или медийна алтернатива (предварително записано)

Аудио представяне на видео съдържанието.

Неприложимо.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

12.08.2021 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

30.10.2023 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

16.10.2023 г.

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.
 

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик

 

се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта, който поддържа.

РИОСВ-Пазарджик изразява намерението за осигуряване на по-висока степен на достъпност от тази, изисквана по закон, предвижда мерки за отстраняване на проблема с недостъпното съдържание на уебсайта си.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

12.08.2021 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:

16.10.2023 г.

 
Метод, използван за изготвяне на декларацията: Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта.
 

Обратна информация и данни за контакт 

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт

гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“№ 3, ет.4;

е-мейл: riewpz@riewpz.org

Връзка към форма за заявление за обратна връзка https://new.riewpz.org/main.php?module=queryform

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация

тел: 034401921

e-mail: riewpz@riewpz.org

Сигнали за нарушения относно достъпността на този уебсайт се подават чрез:

- Формата за обратна връзка в секция Контакти на уебсайта;
- Системата за сигурно електронно връчване  https://edelivery.egov.bg/, избирайки РИОСВ-Пазарджик  като адресат;
- Имейл: riewpz@riewpz.org;
- Телефон 034 401921. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9.00  до 17.30 ч.;
- Пощата – на адрес: гр. Пазарджик, 4400; П.К. 220, ул. "Генерал Гурко"№3, ет.4 РИОСВ-Пазарджик
- Центъра за административно обслужване - на хартиен носител или с Протокол от устно заявяване, който се подписва и от подаващия сигнала гражданин;
- Пощенската кутия на входа на РИОСВ-Пазарджик.

Ход на процедурата по разглеждане на сигнал:
  • Сигналът се разглежда в срок до два месеца от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
  • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; когато сигналът е подаден чрез Система за сигурно електронно връчване, отговорът, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис се връща чрез тази система; в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.