РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Дейности, които нямат характер на административни услуги:

1. Организиране на пункт и/или склад за първична обработка на билки. Организиране на пункт за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството.
2. Издаване на Заповед от  директора на РИОСВ за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по чл. 10, ал. 5 от Закона за лечебните растения;
3. Обявяване на вековни дървета съгласно чл. 109 от ЗБР;
4. Становище за сеч на дървесни видове под специален режим в земи извън горски фонд  - Закон за биологичното разнообразие - чл. 113, ал. 2 и Становище за сеч на дървесни видове под специален режим в земи извън горски фонд;
5. Съгласуване на възстановителни и поддържащи дейности за обявени за защитени вековни и/или забележителни дървета;
6. Съгласуване на строителството на нови обекти, разширението, преустройството и промяна предназначението на съществуващите обекти в ЗТ, не попадащи в границите на ЗЗ, за които на се изисква ОВОС и/или за които не е необходимо провеждане на процедура по ЗБР.