РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

 

Национален каталог на източниците на екологична информация

Информационна система за инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения

Информационна система за защитени зони от екологична мрежа "Натура 2000"

Информационна система за отпадъци

Портал за отворени данни на Република България

Резервати, защитени зони и защитени територии в област Пазарджик

Актуализиран списък категории информация

В изпълнение на чл. 15 а, ал. 3 от Закона за достъп на информацията и на основание 
Вътрешните правила за предоставянето на достъп до обществена информация
от обществения сектор в РИОСВ-Пазарджик

Превантивна дейност

  • Екологична оценка и ОВОС

Законодателство ОВОС - (формат: линк към МОСВ)

https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ovos/zakonodatelstvo/

Законодателство Екологична оценка - (формат:  линк към МОСВ) https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ekologichna­-ocenka/zakonodatelstvo/

Обществен достъп до уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4 - (формат: pdf)

Съобщения по постъпили уведомления за инвестиционни предложения - (формат:  pdf)

Обществен достъп до информация по Приложение № 2 - (формат: pdf)

Решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС - (формат: pdf)

Обществен достъп до доклади по ОВОС - (формат: zip, съдържащ pdf, doc, excel, dat, dwg, cad, kpt )

Съобщения за обществени обсъждания - (формат: pdf)

Обществен достъп до документацията по чл. 18, ал. 1, т. 1– 4 от Наредбата за ОВОС - (формат: pdf)

Решения по ОВОС - (формат: pdf )

Съобщения по чл.8 ал.4 от Наредбата за ЕО - (формат: pdf)

Обществен достъп до постъпило искане по образец съгласно Приложение 4 - (формат: pdf)

Решения за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка - (формат: pdf)

Консултации по екологична оценка - (формат: pdf)

Становища по eкологична оценка - (формат: pdf)

Решения за прекратяване/възобновяване - (формат: pdf)

Решения за спиране на административно производство по реда на чл. 54 от АПК - (формат: pdf)

Образци на формуляри  - (формат: doc)

  • Оценка за съвместимост

Решения по оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони-(формат: рdf)

Решения за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост - (формат: рdf)

Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС - (формат: рdf)

Писма по чл. 36 от Наредбата за ОС - (формат: рdf)

Писма по чл. 39, ал.5 от Наредбата за ОС - (формат: рdf)

  • Биологично разнообразие, защитени територии и зони

Законодателство - (формат: линкове към МОСВ)

Защитени територии - (формат: html, )

НАТУРА 2000 - (формат: html, pdf, doc)

Биологично разнообразие - (формат: html, pdf, doc)

ГМО - (формат: html, линкове към МОСВ)

  • Резерватите в област Пазарджик

В официалния сайт (htpps://www.riewpz.org) - (формат: html);

Сайт - Резерватите в област Пазарджик ( http://rezervati.riewpz.org/) - (формат: html);

 

Контролна дейност

Месечни отчети за контролната дейност - (формат: doc);

Предприети действия по постъпили сигнали и жалби по "Зеления телефон" и електронна поща - (формат: pdf, html);

Годишни отчети за контролната дейност - (формат: doc, рdf);

Доклади от комплексни проверки - (формат-doc, рdf);

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексни разрешителни - (формат: doc, рdf)

  • Качество на атмосферния въздух

Месечна справка ФПЧ-10 - (формат: рdf);

Регламент 517 и 1005 вещества, които нарушават озоновия слой - (формат: ­линкове към МОСВ, xls, рdf);

Летливи органични съединения /ЛОС/ - (формат:  xls, doc, линкове към МОСВ)

  • Комплексни разрешителни

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексни разрешителни  (формат:  pdf)

  • Управление на отпадъците

Издадени разрешения по Закона за управление на отпадъците - (формат: pdf);

Издадени регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците - (формат:  pdf)

Регистри

Информационна система за защитени зони Натура 2000 – (линк към МОСВ http://natura2000.moew.government.bg/)

Публичен регистър с данни за процедурите по оценка въздействие по околна среда (ОВОС) - Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС - (формат: линк, html, pdf);

Публичен регистър с данни за процедурите по ЕО - Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по екологична оценка (ЕО) - (формат: линк, html, pdf);

Регистър на издадените разрешителни за дейности с отпадъци - (формат: pdf);

Регистър на подадените заявления по ЗДОИ - (формат: pdf);

Регистър на защитените територии и защитените зони в България – (линк към регистър http://pdbase.government.bg/zpo/bg/index.jsp)

Регистър на защитените територии в област Пазарджик  - (формат:  html);

Регистър на вековните дървета в област Пазарджик - (формат: pdf);

Регистри ГМО - линк към МОСВ - (формат: doc);

Регистър по чл. 30л. ал.8 от ЗЧАВ - (формат: xls);

Публични регистри – ИАОС – (линк към Изпълнителна агенция по околна среда/ИАОС);

Административен регистър – (линк към Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА https://iisda.government.bg/)

Законодателство - (формат- линк МОСВ)

Законодателство

Сектор Води

Сектор Въздух

Сектор Шум

Сектор Климат

Сектор Почви

Сектор Отпадъци

Сектор Природа

Сектор Превантивна дейност

Други

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им - (формат:­ рdf)

Годишни доклади за състоянието на околната среда - (формат: pdf);

Вътрешни актове на РИОСВ (формат: pdf);

Принудителни административни мерки - (формат: pdf);

Глоби и санкции - (формат: pdf);

Харта на клиента - (формат: pdf);

Списък на административните услуги - (формат: html).