РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Натура 2000 в България - какво е необходимо да знаем

Защитените зони от мрежата “НАТУРА 2000” в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик

Писма издадени по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Решения по оценка за съвместимост на планове, програми проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони

Писма по чл.36, ал.5 от Наредбата за ОС

Писма по чл.39, ал.5 от Наредбата за ОС

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Консултации с обществеността на Доклади по оценка степента на въздействие /ДОСВ/

Консултации с обществеността на изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони

Режими  за устойчиво управление на горите  в Натура 2000

Образци на формуляри

ВАЖНО: Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони: Защитена зона BG0002129 „Рила буфер” и  Защитена зона BG0000636 „Ниска Рила”.