РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

22.05.2023

РИОСВ-Пазарджик и Община Брацигово отбелязаха Европейския ден на „Натура 2000“ и Международния ден на биоразнообразието с работна среща на заинтересовани страни на тема: „Натура 2000″ –  ползи за природата и хората“, която се проведе днес в заседателната зала на общината.

Срещата откри г-жа Надежда Казакова – кмет на Община Брацигово. В нея взеха участие експерти на РИОСВ-Пазарджик, БДЗП, Община Брацигово, кметовете на Исперихово, Равногор, Козарско и Розово, служители в кметства и читалища

Презентацията на д-р Димитър Плачийски  –  отговорник „Природозащитни дейности“ в Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) представи политиките, свързани с биологичното разнообразие, подобряване на екологичното природозащитно състояние на естествени местообитания, възможностите, които екологичната мрежа предоставя, включително и в сектора – селско стопанство и социално-икономическия ефект от нея. Във времето за дискусия бяха изложени мнения и становища на различните заинтересовани страни и обсъдени конкретни проблеми при управлението на защитените зони от националната екологична мрежа в област Пазарджик. Участниците изразиха удоволетвореност от полезността на такива срещи за избягване на бъдещи конфликти.

Галерия