РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.12.2012

На 11.12.2012 г. Експертна комисия, назначена от директора на РИОСВ-Пазарджик одобри предложението на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН за обявяване на защитена местност "Немска жълтуга". Защитената територия ще опазва растителния вид немска жълтуга (Genista germanica) и местообитанието му в землището на град Батак.

В състава на комисията участваха представители на Агенция по кадастъра – Пазарджик, Областна служба "Земеделие"- Пазарджик, Регионална дирекция на горите – Пазарджик, Държавно горско стопанство „Родопи”- община Батак, представител на Областна администрация, на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и експерти на РИОСВ-Пазарджик.

На заседанието си комисията разгледа предложенията за обща площ, граници на защитената местност с включени в нея номера на имоти от картата на възстановената собственост, режимите на проектната защитена местност и излезе със становище да бъде предложена за обявяване.

Предложената защитена местност „Немска жълтуга” покрива изискванията на Закона за защитените територии да е местообитание на застрашен и рядък растителен вид. Площта й, съгласно предложението ще бъде 16,8 дка. Следва проекто-заповедта за обявяването й да бъде подписана от министъра на околната среда и водите, след което РИОСВ ще предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в кадастралната карта на град Батак.