РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.07.2011

През последните две седмици експерти от РИОСВ-Пазарджик, съвместно с представители на регионалните структури на МВР, провериха 16 площадки, собственост на 12 фирми, извършващи търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Целта на проверките е да се установи дали търговската дейност на операторите съответства с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбата за извършване на търговска дейност с ОЧЦМ и лиценза за търговска дейност с черни и цветни метали, издаден от МИЕТ, площадките да попадат в зони, утвърдени с общите устройствени планове за производствени и складови дейности, съгласно ЗУО и Наредбата, да са оборудвани с камери за 24-часово видеонаблюдение, да се водят регистри за покупките и вноса и продажбите и износа, отпадъците да се приемат въз основа на сключен договор и подписана декларация (удостоверение или сертификат) за произход при покупка на отпадъци и др.

Към момента на проверките една от площадките е била с прекратена дейност, на три не е извършвана търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. В по-голямата част от проверените площадки не са констатирани нарушения. На операторите - „Метал-Комерс”ООД, гр. Пазарджик и ЕТ “Бреза – София Янкова”- площадка с. Говедаре, в чиято дейност и документация са установени пропуски и нарушения, са съставени актове за неспазване на изискванията на ЗУО. Съставени са констативни протоколи с 18 предписания и определени срокове за тяхното изпълнение. От тях до настоящия момент са изпълнени 3 предписания. Предстои последващ контрол. При констатирано неизпълнение, ще бъдат наложени санкции.

Тези проверки, които са част от специализирана операция, проведена на територията на цялата страна, ще продължат. Целта им е да се приведе търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали в съответствие с новите измененията в закона, приети през април т.г, а също и да се премахнат предпоставките, позволяващи извършването на престъпления, свързани с търговската дейност със скрап.