РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

16.06.2011

Билкозаготвителят е лице, което изкупува събрани билки и/или извършва първичната им обработка. Длъжен е да уведоми съответната РИОСВ за организираните от него билкозаготвителни пунктове и складове за билки до започване на дейността в тях, да изкупува само билки, за които е издадено позволително и да съхранява позволителните в срок до 31 март на следващата календарна година. Предоставянето на информация в РИОСВ може да се извърши на хартиен носител или по електронен път.

Позволителното за ползване се издава на юридическо или на физическо лице, което събира билки за продажба или генетичен материал от лечебни растения, и определя: вида на ползването, разрешеното количество, района или конкретното находище, начина и срока на ползване, други условия, свързани с опазване на находището, както и лицата, извършващи ползването, ако те са различни от титуляря на позволителното.

Когато позволителното е издадено на билкозаготвител - юридическо лице, в него поименно се записват физическите лица, с които той организира събирането. Броят им не може да бъде по-голям от 20 души. Позволителното се издава преди осъществяване на ползването.

Забранява се на физически и на юридически лица да продават, изкупуват и превозват билки или генетичен материал, за които няма издадено позволително за ползване или удостоверение за отглеждане в култура.

Забранява се ползването на лечебни растения в нарушение на определените в позволителното по вид, количество, район и начин на ползване.

Книгата се води за всеки билкозаготвителен пункт и склад за билки и се идентифицира с пореден номер, адрес на билкозаготвителния пункт и данни за билкозаготвителя - име, номер на документа за самоличност и постоянен адрес, когато той е физическо лице, или наименование, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ или ЕИК и данъчен номер, когато е юридическо лице.

Приключените книги се съхраняват една година .

При прекратяване дейността на пункта или склада за билки в срок до 7 дни трябва писмено да бъде уведомена за това съответната РИОСВ и предоставена обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани до момента на прекратяване на дейността билки за срок от една година.

Който не уведоми РИОСВ за организираните от него билкозаготвителни пунктове, изкупува билки, за които не е издадено позволително или удостоверение за култивиране, не съхранява позволителните или удостоверенията в посочения срок, не води книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки и за техния произход, не осигурява достъп на контролните органи до наличните или намиращите се в процес на първична обработка билки, не предоставя обобщена информация на инспекцията за изкупените и наличните количества билки, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 300 до 2500 лв.

Лицата, които не предоставят обобщена информация пред РИОСВ за изкупените, реализираните и намиращите се на склад билки, се наказват с имуществена санкция до 5000 лв.