РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.06.2011

Приключиха двата етапа на съвместните проверки за установяване на незаконни постройки и нерегламентирани зауствания в териториите на 10-те язовира в област Пазарджик на основание Заповед на Министъра на околната среда и водите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

През месеците ноември и декември 2010г. се проведе първият етап на съвместните проверки. С помощта на снимки и GPS координати експерти на РИОСВ-Пазарджик установиха местонахождението на над 200 постройки. Чрез документни проверки в общинските служби “Териториално и селищно устройство” бяха уточнени собствениците на имотите и строежите. За установени нарушения на екологичното законодателство бяха направени предписания и съставени актове за административни нарушения.

Целта на последващия контрол, осъществен през месец май 2011г. беше изпълнението на направените предписания.

Проверката на язовир „Батак” установи, че са изпълнени 8 предписания на РИОСВ: за почистване на септичната яма за отпадъчни води на Студентски лагер в м. „Дъното” на УХТ, гр. Пловдив; за монтиране на ново комбинирано пречиствателно съоръжение в частна вила в м. “Голака”; за ревизия и почистване на пречиствателното съоръжение за отпадъчни води на хотел “Аида”; за представяне на схема на канализационната система и извършване ревизия и почистване на утаителите от ПСОВ за осъществяване на първично пречистване на ХК „Панорама”; за откриване на процедура по реда на чл.56 от Закона за водите при увеличаване водопотреблението над 10 куб.м/ден от вилни селища „Батак Превала” и “Росица”; „ВиК”ЕООД, гр. Батак, ВиК мрежа - м. „Цигов чарк” е изпълнило предписанието да представи информация за консуматорите с договор, наличие на пречиствателни съоръжения и количества на отпадъчните води; Изпълнени са и предписанията за възстановяване на пречиствателното съоръжение за отпадъчни води на Рехабилитационен център на МУ - гр. Пловдив. Дадени са 2 нови предписания.

При проверки на язовирите „Белмекен ” и „Чаира “ беше констатирано, че „НЕК” ЕАД, Язовири и каскади яз. район „Чаира”е изпълнило предписанието за откриване на процедура по издаване на разрешително за водоползване, съгласно изискванията на Закона за водите и за спазване на утвърдения режимен график за ползване на водите от язовира.

При поверки на язовирите “Беглика” и “Тошков чарк” експертите констатираха, че ЛРД „Сокол”е изпълнило предписанието да почисти района около чашата на язовир “Тошков чарк” и да представи разрешително за водоползване.

В района на язовир “Широка поляна” изпълнените предписания са 2 - след налагане на НП по Закона за водите за лошо техническо състояние на пречиствателната станция за отпадъчни води, дружеството “Ваканционно селище Романтика” е предприло мерки за изграждане на нова ПСОВ с биологично стъпало, а ДЛС „Широка поляна” е представило схема на канализационната система на площадката си, изискана при предишната проверка. Собственикът на фурна за хляб в ЗТ “Широка поляна” не е изпълнил предписанието на РИОСВ да ревизира и почисти пречиствателното съоръжение за отпадъчните води от обекта, поради което му е съставен акт.

На язовир «Тополница» изпълнените предписания са за класификация на отпадъците от стопанисващите две почивни бази в м. „Поленето”.

От проверки на обекти на територията на язовир “Доспат” констатациите са : собствениците на Ваканционно селище „Ива” са изпълнили предписанието за прекратяване изтичането на отпадъчни води в язовира. Дадени са две нови предписания за премахване на старо пречиствателно съоръжение, намиращо се в чашата на язовира. Собственикът на дърводелска работилница в гр. Сърница е изпълнил предписание за почистване от дървени трици и изрезки на района около обекта, граничещ с чашата на яз. Доспат, а стопаните на почивна база „Романтика” са ревизирали и почистили пречиствателното си съоръжение за отпадъчни води.