РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

За нарушения на екологичното законодателство са съставени 3 акта

04.12.2012

През месец ноември експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха проверки в 100 обекта. За нарушения на екологичното законодателство са съставени три акта на физически и юридически лица. Два от тях са на фирми, за неизпълнени предписания да извършат класификация на отпадъците от дейността си, за неводени отчетни книги и неподадено заявление за съхраняване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства. За незаконна сеч на дърва в границите на резерват "Купена" e съставен акт на физическо лице от гр.Пещера.

През месец ноември директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде 6 наказателни постановления на обща стойност 2 700 лева. Имуществена санкция от 600 лева е наложена на "ИЕХИТ"АД-гр.Пазарджик за нарушено изискване на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Дружеството не е извършило собствени периодични измервания на изпусканите емисии от производствения процес в атмосферния въздух.

Глоба от 500 лева е наложена на земеделски производител от с.Аканджиево за това, че не е изпълнил предписание на РИОСВ да изгради пречиствателно съоръжение за отпадъчните води от пункта за мляко и санитарния възел на кравеферма, която стопанисва. На управителя на "Дотис"ЕООД, с.Говедаре е наложена глоба от 500 лева за неизпълнено предписание да представи в РИОСВ договори и отчетни книги за отпадъците от дейността си и подаде заявление за издаване на регистрационен документ, допълнен с нови кодове на отпадъци, констатирани при проверка на инспекцията.

За незаконна сеч на дърва в резерват “Купена” на физическо лице от гр.Пещера е наложена глоба от 1 000 лева, а на билкозаготвители от с.Левски и с.Радилово са наложени глоби по 50 лева за това, че осъществяват изкупвателна дейност на зелена шипка.