РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.05.2011

През април експертите на РИОСВ извършиха проверки по сигнал за отвеждане на отпадни води в канализацията на с.Аканджиево от кравеферма в бившия стопански двор. Сигналът е основателен. Собственикът е подал молба-искане за присъединяване на изграждащото се канализационнно отклонение към ревизионна шахта на канализационната система. РИОСВ изиска от кмета на община Белово и "ВиК" Белово в договора да бъдат поставени емисионни ограничения за отпадъчните води на кравефермата.

След извършена проверка по жалба за изтичане на отпадъчни води от канализационния колектор на с.Ивайло в отводнителен канал "Дели арк" РИОСВ изиска от кмета на Пазарджик да предприеме спешни мерки и действия за възстановяване работата на тласкателната помпена станция към главния канализационен клон на града за да бъде преустановено изтичането.

Експерти на РИОСВ реагираха на жалба на жители на гр. Белово, че бетонов център запрашава с дейността си жилищни райони в града. По време на проверката обектът не е извършвал дейност и запрашаване не е констатирано. Експертите изискаха от собственика на бетоновия център да изпълни следните предписания: извършване на собствени измервания, периодично оросяване на държания на открито прахообразен материал, водене на дневник за поддръжка на пречиствателното съоръжение (прахов филтър) и узаконяване на водоползването от река Марица.

По сигнал за незаконен добив на злато в река Тополница, между селата Калугерово и Величково беше извършена съвместна проверка с представител на Районното управление на полицията. Беше предписано добивът да бъде спрян незабавно до узаконяване на дейността чрез провеждане на необходимите процедури, изисквани от законодателството.

Жалба за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в бивш стопански двор на село Динката без спазване на законовите изисквания беше проверена през последната седмица. Проверката установи, че жалбата е основателна. Едноличен търговец извършва разкомплектоване на излезли от употреба автомобили и съхранява отпадъците от дейността, включително опасни без необходимото разрешително. За нарушението на Закона за управление на отпадъците е съставен акт и дадено предписание за преустановяване на нерегламентираната дейност.