РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.04.2011

През месец март експертите на РИОСВ съставиха 11 акта за различни нарушения на екологичното законодателство след проверки в 174 обекта. Дадени са 219 предписания за отстраняване на законови и технологични нередности.

Шест от актовете са за нарушения на 3акона за управление на отпадъците: неизпълнени предписания, изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани за целта места, неводена отчетност, неизвършена класификация на отпадъците от дейността на обекта, неправилно третиране и съхраняване на различните видове отпадъци.

При проведени акции за извършване на незаконна сеч са съставени 4 акта по Закона за защитените територии на заловени нарушители в резерват “Купена”.

За нарушение на Закона за водите е санкциониран собственика на птицеферма в гр.Пещера, допуснал заустване на отпадъчни води в градската канализация с превишения на максимално допустимите концентрации по показатели – химическа потребност от кислород и неразтворени вещества

През месец март бяха извършени проверки и на оператори с издадени комплексни разрешителни - „Братя Ангелови” ООД, гр.Пещера и „Биовет” АД, гр.Пещера.

Дружеството “Братя Ангелови”ООД е внедрило и прилага Система за управление на околната среда, спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на емисии на вредни вещества, води и почви, извършва оценка, документиране и докладване на констатираните несъответствия и предприетите коригиращи мерки, които се изискват с условията на комплексното разрешително. За определени несъответствия са направени 5 предписания и поставени срокове за отстраняването им.

„Биовет” АД е оператор в процедура по преразглеждане на действащото комплексно разрешително. Предстои инсталиране на ново технологично и пречиствателно оборудване на площадката. По време на проверката не са констатирани нарушения на действащите законови изисквания и изменения в компонентите на околната среда, следствие на замърсявания от дейността на обекта. На оператора са направени 4 предписания и поставени срокове за отстраняването им.

През март беше засилен контролът за чистотата на населените места и републиканската пътна мрежа. За неизпълнено предписание за почистване на замърсен с отпадъци терен на входа на града е съставен акт на кмета на Велинград. В срок до 15 май 2011 г. на община Лесичово е предписано да закрие селските сметища на територията си. Проверка по сигнал в с.Боримечково потвърди замърсяване с отпадъци, за което беше сигнализирана инспекцията. Предстои съставяне на акт на кмета на селото. Предписания за почистване на нерегламентирани сметища в населените места и републиканската пътна мрежа бяха дадени и на кметство Карабунар и община Панагюрище.