РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

24.03.2011

Комплексната проверка на птицефермата на ЕТ „Тахов - земеделски стопанин”- гр.Пещера приключи вчера с акт по Закона за водите и дадени предписания.

Директорът на РИОСВ-Пазарджик я разпореди заради сигнал за замърсяване на река Стара, получен в неделя – 13 март и резултатите от физикохимичните анализи на взетите същия ден водни проби.

Вчера експертите установиха, че от обекта, в градската канвализация на Пещера се заустват отпадъчни води с превишения на максимално допустимите концентрации по показатели: химическа потребност от кислород /ХПК/ и “неразтворени вещества”. Помещенията за отглеждане на птиците са водоснабдени и канализирани посредством открити басейнови канали. Водата от поилките контактува с отпадъчния птичи тор, в резултат на което се формират производствени отпадъчни води. Птицефермата няма изградено пречиствателно съоръжение.

На ЕТ”Тахов-земеделски стопанин” е съставен акт по Законът за водите, който за констатираните нарушения предвижда финансови санкиции от 500 до 5 000 лева.

На собственика беше предписано да не извършва “мокро” почистване на производствените помещения. С цел, недопускане на грубо диспертирани примеси в градската канализация, да се изгради пречиствателно съоръжение за механично пречистване и РИОСВ да бъде уведомена за това. За спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците в двуседмичен срок в инспекцията трябва да бъдат представени сключени договори с “Екарисаж- Варна” ЕООД и договори за използване на животинските фекалии за наторяване в селското стопанство.