РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

28.11.2012

Експерти на РИОСВ-Пазарджик пломбираха части от инсталации за интензивно отглеждане на птици в с. Мало Конаре през изминалата седмица. Принудителната административна мярка е наложена на операторите "ИЛМА ИЛ"ООД и "АГРУС-С"ООД.

Със заповед на директора на РИОСВ-Пазарджик от 21 ноември 2012г. са запечатани части от инсталацията за интензивно отглеждане на птици на "АГРУС-С"ООД. При проверка на обекта е представено удостоверение за регистрация на животновъден обект за отглеждане на 50 000 птици. РИОСВ може да разреши този капацитет на производствени халета само на оператор с издадено комплексно разрешително. След внасяне на инвестиционно намерение и провеждане на необходимите процедури, РИОСВ-Пазарджик е издала на "АГРУС-С"ООД Решение за преценяване необходимостта от ОВОС за изграждане на птицеферма за 40 000 птици. При констатиране на нарушаване на капацитета, дружеството носи административно-наказателна отговорност. На оператора е дадено предписание да подаде заявление за издаване на комплексно разрешително. Заявлението е подадено в срок. Процедурата по издаването му е в ход.

По време на годишната комплексна проверка на „ИЛМА ИЛ”ООД – площадка - с. Мало Конаре също е констатирано превишение на разрешения капацитет на инсталацията за интензивно отглеждане на птици. Операторът е надхвърлил разрешения капацитет на производствените халета с 9 110 места. Констатираното разминаване между разрешения капацитет, посочен в издаденото комплексно разрешително и капацитетът, посочен в удостоверенията за регистрация на животновъден обект е недопустимо. За несъответствията на оператора е съставен акт за административно нарушение и дадено предписание да уведоми МОСВ. С цел ограничаване капацитета на инсталацията до стойностите в условията на разрешителното, експертите на РИОСВ-Пазарджик пломбираха главен кран за подаване на вода към шест етажа с клетки за отглеждане на птици.