РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

10.11.2010

РИОСВ–Пазарджик установи нерегламентирано третиране на опасни отпадъци на площадки за черни и цветни метали в 12 обекта при контролни проверки, извършени в периода август – октомври 2010г. съвместно с органите на МВР. На 12 от проверените 19 площадки за изкупуване на черни и цветни метали в общините Пазарджик, Велинград, Панагюрище, Пещера, Септември, Белово, Стрелча и Ракитово е установено наличие на части и компоненти от разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. За дейности с тези отпадъци, Законът за управление на отпадъците /ЗУО/ изисква специално разрешение, което не е представено на контролния орган. На управителите на 12-те обекта са съставени актове и дадени предписания да не извършват дейности с опасни отпадъци, а събраните да бъдат предадени на фирми, притежаващи необходимото разрешително. РИОСВ–Пазарджик ще извърши последващ контрол по изпълнение на дадените предписания. Според разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, на физически лица, за такова нарушение се налага глоба в размер от 300 лв. до 1000лв.