РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

01.11.2010

От 3 ноември до средата на м. декември 2010г. междуведомствена комисия от експерти на РИОСВ, БД и РДНСК ще извърши проверки по график, утвърден от Директора на РИОСВ на комплексните и значими язовири в региона. На територията на област Пазарджик те са 10 – язовирите : “Белмекен”, “Чаира”, “Батак”, “Доспат”, “Тополница”, “Въча”, “Широка поляна”, “Беглика”, “Голям Беглик” и “Тошков чарк”.

С нарочна заповед министрите на околната среда и водите и регионалното развитие и благоустройството разпоредиха проверка на всички :

• зауствания на Пречиствателни станции за отпадъчни води в язовирите, включително наличието и състоянието на изпускателните колектори;

• директни, регламентирани и нерегламентирани зауствания на канализации, преливници и дерета, в които са включени отпадъчни води;

• зауствания на отделни търговски, ваканционни и други обекти в близост до язовирите ;

• зауствания на дъждовни канализации, където има възможност за замърсяване с отпадъчни води;

• лодкостоянки и други, където се извършват регламентирани или нерегламентирани дейности с възможности за замърсяване на водите;

• нерегламентирани сметища и замърсявания с отпадъци, които се внасят чрез дъждовните води в дерета и заливаеми ивици на реките, вливащи се в язовирите;

• регламентирано и нерегламентирано водовземане и ползване от комплексни и значими язовири ;

• водовземни съоръжения и съоръженията за използване на повърхностните и подземни води;

• изпълнение на условията на издадените разрешителни по Закона за водите;

• изпълнение на задълженията за заплащане на таксите по чл. 194, ал.1, т. 1-3 от Закона за водите;

• спазване на забраните и ограниченията в границите на пояс І-ви на учредените санитарно-охранителни зони;

• строежи, намиращи се в близост до комплексните и значими язовири, относно законосъобразното им изграждане и ползване.

В срок до един месец след приключване на проверките ще бъде изготвен и представен обобщен доклад до министъра на околната среда и водите и до министъра на регионалното развитие и благоустройството за всички несъответствия и нарушения на нормативната уредба, констатирани от експертите в рамките на тяхната компетентност, дадените предписания за отстраняването им, съставените актове и предложения за последващ контрол.