РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Възстановени са качествата на 43 дка земеделски земи. Закрито е депото за битови отпадъци в с. Аканджиево.

26.10.2010

В резултат на упражнен контрол по управление на отпадъците от началото на 2010г. са почистени 17 локални сметища и възстановени качествата на 43 дка земеделски земи, крайпътни участъци и входно-изходни зони на градовете: Пазарджик, Велинград, Белово, Брацигово и Ракитово. Закрито е депото за битови отпадъци в с.Аканджиево, община Белово с площ 2 дка.

Всички 11 общини на територията, контролирана от РИОСВ-Пазарджик реализират проекти за разделно събиране на отпадъци от опаковки, съвместно с организации по оползотворяване на тези отпадъци. В резултат на извършен контрол и дадени предписания в ПУДООС са постъпили 25 731 лв. продуктови такси за опаковки, батерии и акумулатори.

След проверки на общините Брацигово и Велинград беше анализирано състоянието на финансирани от ПУДООС проекти за фамилно компостиране, приключили и в двете общини. Проектът в община Велинград е действащ. Раздадени са 140 компостера с вместимост 250 литра. От проверките на домакинства се установи, че компостерите се използват по предназначение и са в добро състояние. В община Брацигово са раздадени 113 компостера, от които: 70 на домакинства в гр. Брацигово и 43 на домакинства в с.Бяга, общ.Брацигово. Проверката на място установи, че на някои места компостерите все още не са монтирани и не се използват, а в останалите домакинства се използват по предназначение. Произведеният компост се използва от домакинствата за наторяване на дворни градини, в саксии и за тротоарни озеленявания.

Над 400 обекта, генериращи от дейността си отпадъци са проверени от експертите на РИОСВ в периода януари-октомври 2010г. 53 от тях са новосформирани и до момента не са привели дейността си към изискванията на ЗУО. Дадени са 467 предписания.

За административни нарушения на Закона за управление на отпадъците на физически и юридически лица през периода са съставени 71 акта с издадени до момента 50 наказателни постановления на обща стойност 28 150 лева.