РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

26.10.2010

Хвостохранилищата на територията на област Пазарджик са в добро техническо състояние, експлоатират се по утвърдени работни проекти и правилници, в момента не съществува опастност от аварийна ситуация – констатираха експерти на РИОСВ-Пазарджик при извършен мониторинг през последните две седмици.

Експертите провериха приоритетно състоянието на хвостохранилище “Люлякавица” с оператор “Асарел Медет”АД. То е най-голямото действащо в момента хвостохранилище не само на територията на нашата страна, а и на Балканите, със зает обем 180 млн. тона и обща площ 2 839 дка., от които площта на езерото е около 580 дка., а височина на стената - 156 м.

Контролно-измервателната система на обекта е модерна и постоянно действаща. Извършват се ежедневни измервания, като се изчертават криви на хоризонталните и вертикалните деформации, а данните се нанасят в дневници. Данните от датчиците за пиезометричното ниво, поровото и пълно налягане се предават автоматично, посредством радиосигнал в Централна измервателна станция, където се съхраняват в компютър. Системата дава възможност за автоматично включване при земетръс и автоматично изчертаване на депресионната крива. Обектът има подробен план за предотвратяване и ликвидиране на аварийни ситуации - утвърден, съгласуван и обезпечен със сили и средства. Особено внимание се обръща на сигурността на съоръжението. Експлоатацията му се извършва съгласно работния проект и правилника за техническата екслоатация под контрола на главния проектант. В момента не съществува опастност от аварийна ситуация.

Експерти на РИОСВ взеха участие и в сформираната със заповед на Областния управител на област Пазарджик междуведомствена комисия, която в периода 18-22.10.2010г. провери техническото и екслоатационно състояние на 6 хвосто и шламохранилища на територията на областта и констатира : в добро състояние и с нисък риск от възникване на аварийна ситуация са хвостохранилищата : “Елшица” , “Радка” и “Влайков връх” с оператор “Еко Медет” ЕООД, гр.Панагюрище. Заключение: потенциално опасно с висока степен на риск, комисията е дала за хвостохранилища “Медет” и “Люляковица” с оператори “Еко Медет”ЕООД и “Асарел Медет” АД, гр.Панагюрище, а за шламохранилището на “Мрамор и Риолит” АД, гр.Брацигово заключението е : не е потенциално опасно и с ниска степен на риск.