РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

17.08.2010

На основание § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Заповед № РД-152/17.02.2010 г. на министъра на околната среда и водите съгласувам провеждането на фестивала „Беглика 2010” в границите на защитена местност „Батлъбоаз”, включващ музикални, театрални, спортни и презентационни прояви, с организатор сдружение „Байкария”, при следние условия:

Фестивалът да бъде проведен в горски отдели 220 „1” (фестивална зона) и 219 „1” (зона за къмпиране на посетители) по действащия лесоустройствения проект на ДЛС „Беглика”.

Да не се извършва изсичане на храстова и дървесна растителност.

Да не се прокарват пътища, включително и без настилка.

Паленето на огън да се извършва само на обезопасени за целта места.

Преди започване на фестивала да бъдат монтирани не по-малко от 8 непопивни и 12 компостни тоалтетни, всяка с капацитет не по-малък от 1 m3.

Преди започване на фестивала да бъдат организирани не по-малко от 20 сметосъбирателни точки, които да бъдат редовно почиствани по време на фестивала.

Да бъдат обособени две площадки за складиране на събраните битови отпадъци, съответно за двете зони.

Генерираният от събитията на фестивала шум да не превишава 80 dB.

При провеждане на фестивала да се спазват разпоредбите на чл.14, ал. 1 от ЗЗТ: „Собствениците и ползвателите на гори и земи в защитени територии не могат да ограничават движението по пътищата и по маркираните пътеки, минаващи през имотите им.”

Не по-късно от 7 дни след приключване на фестивала, терените, на който е проведен и околностите им да бъдат почистени от отпадъци.

Не по-късно от 7 дни след приключване на фестивала да бъде извършено извозването на отпадъците по точка 10, както и тези от двете площадки и метосъбирателните точки до общинското депо за битови отпадъци на община Батак.

Преди, по-време и след приключване на събитието РИОСВ-Пазарджик ще осъществи контрол по спазването на законодателството в областта на опазване на околната среда