РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

16.02.2010

През последните две седмици експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха проверки и предприеха действия и превантивни мерки за недопускане на нарушения на екологичното законодателство в проблемни обекти на територията на община Пещера.

След подадени в инспекцията жалба от граждани на гр.Пещера за обгазяване и непоносим шум от дейността на “Биовет“ АД и сигнал за видимо замърсяване на река Стара от промишлените води на обекта, бяха извършени незабавни проверки от експерти на РИОСВ-Пазарджик. Анализът на взетите водни проби показа, че по показател химична потребност от кислород, две от пробите доказват органично замърсяване - 4 пъти над допустимата екологична норма. На оператора ще бъде наложена еднократна финансова санкция по Закона за водите.

Проверката по жалбата не констатира шумово натоварване от извършвано ново строителство, освен монтирано скеле, необходимо за изграждане на нов асансьор в основен производствен корпус–1 и за ремонт на външната обшивка на корпуса. Обгазяване и миризми, излъчвани в околната среда от предприятието, в момента на проверката не бяха установени.

В края на януари беше извършена проверка във връзка с изтекъл срок на дейност, заложена в инвестиционната програма, неразделна част от Комплексното разрешително на “Биовет” АД. Съгласно нея, Дружеството трябва да монтира допълнително пречиствателно съоръжение на точков източник на една от производствените си линии. Липса на производствена необходимост е причината за временното й извеждане от експлоатация по решение на ръководството. Експертите на РИОСВ-Пазарджик поставиха пломби на ключови места на производствената линия с цел, гарантирано спиране на експлоатацията й.

Друг невралгичен обект, резерват “Купена” и по-конкретно, преустановяването на бракониерската сеч в резервата от въоръжената охрана на РИОСВ-Пазарджик, в партньорство с други институции, беше също в обсега на контролната дейност и усилията на инспекцията за справяне с проблема. През последната седмица Директорът на РИОСВ-Пазарджик инж. Николай Лулов издаде Заповед за дежурства в резервата и през почивните дни и увеличаване числеността на въоръжената охрана.

Следващи стъпки за координиране усилията на институциите за решаване на този проблем ще бъдат набелязани в близките дни на работна среща от Директора на инспекцията, експерти и Началника на служба “Жандармерия” - гр.Пловдив.