РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.10.2012

Промишлените обекти и инсталации с издадени комплексни разрешителни на територията на област Пазарджик са 12. Проверките им са важна част от годишния план за контрол на РИОСВ. До момента експертите провериха изпълнението на условията в комплексните разрешителни на: „Братя Ангелови”ООД и „Биовет”АД- Когенерираща инсталация в гр. Пещера, „Свиком”АД, гр. Пазарджик, „Завод за хартия Белово”, „Илма – Ил”ООД и „Дуропак – Тракия”АД.

За констатирани несъответствия са съставени 3 акта по Закона за опазване на околната среда. На „Биовет”АД - Когенерираща инсталация за това, че операторът не е спазил изискването за провеждане на собствен мониторинг на шум, не е извършил анализ за състоянието на почвите на територията на производствената площадка и мониторинг на подземни води по всички показатели, определени в комплексното разрешително. Не се извършва оценка, документиране и докладване на констатираните несъответствия и предприетите коригиращи мерки, които се изискват с условията на комплексното разрешително.

На „Илма Ил” ООД, гр. Пазарджик, площадка с. Мало Конаре, за това, че системата за управление на обекта не е актуализирана и голяма част от работните инструкции не са адаптирани - нямат номера, формулярите не са индексирани, няма връзка между документите, редът за прилагане на инструкциите не е разписан. Констатирана е разлика в разрешения капацитет на производствените халета, посочен в условие 4 на комплексното разрешително и капацитета, посочен в удостоверението за регистрация на животновъден обект.

Акт е съставен и на „Завод за хартия Белово”АД, гр. Белово, заради това, че не са определени контролираните параметри, осигуряващи оптимална работа на всички пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчни води, не е провеждан мониторинг на функционирането им и не е извършено документиране. Системата за управление на обекта не е актуализирана във всички части, голяма част от работните инструкции не са адаптирани към настоящото комплексно разрешително. Извършват се документиране и докладване на констатираните несъответствия във връзка с изискванията на условията, но не се предприемат коригиращи действия.

Имуществената санкция, предвидена в Закона за опазване на околната среда за тези нарушения варира от 10 000 до 100 000 лева.