РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

14.01.2010

В периода 15-17 януари 2010г.по поречието на река Марица, водоемите, разположени в близост и северно от реката и в някои микроязовири ще бъдат преброени зимуващите там гъски, лебеди, гмуркачи, чапли, корморани и др.Средно-зимното преброяване е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).

Екипи на Българската орнитологична централа, ФПС “Зелени Балкани” и Българско дружество за защита на птиците в тясно сътрудничество с експерти от Сектор “Биологично разнообразие и защитени територии” в РИОСВ-Пазарджик ще отчетат наличието на водолюбиви птици във влажните зони по поречието на река Марица..

За нашата страна задължителни за ежегоден контрол са 50 територии, чието отчитане осигурява данни за 98% от числеността на презимуващите в страната популации. Резултатите ще установят разпространението и промените в числеността им, състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за зимуващите птичи популации у нас. На територията на страната ще бъдат посетени над 200 водоема - реки, езера, язовири и Черноморското крайбрежие, които са важни техни местообитания.Анализът на данните от преброяването ще определят приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуване.

Инициативата на Wetlands International се осъществявана от 1967г. Тя следи миграционните процеси при птиците, които са знак за промените в климата на нашата планета.На европейско ниво оценките се извършват от Birdlife International, а на национално ниво - от МОСВ и ИАОС. Резултатите ще бъдат публикувани официално.