РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.10.2012

През месец септември 2012г. експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 97 проверки в 75 обекта. Дадените предписания са 56. За нарушения на екологичното законодателство са съставени 10 акта : 1 по Закона за водите - за превишение на индивидуалните емисионни ограничения, 5 по Закона за управление на отпадъците - за неизпълнени предписания, водене на невярна отчетност и непредставени документи в указания от Закона срок, 3 на оператори, за които е установено, че не спазват условията в издадените им комплексни разрешителни и акт на физическо лице по Закона за защитените територии, за незаконна сеч на дърва в границите на резерват "Купена".

През септември 2012г. директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде пет наказателни постановления на обща стойност 9 200 лева. Имуществени санкции по ЗУО в размер на 3 000 лева са наложени на "Балкант" ЕООД - гр.Пазарджик и физическо лице от с.Сарая за извършване на дейности с отпадъци без разрешително, а санкция от 2 000 лева е наложена на "Промагротрейд" - Панагюрище за нерегламентирано изхвърляне на гуми. За неподадени в срок годишни доклади за изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване, санкции от 1000 лева и от 200 лева са наложени на "ВиК"-Панагюрище и "Инфрастрой" ЕООД – гр.Брацигово.