РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.04.2013

 Обявена е нова защитена местност „Маришко подрумиче“ в землището на с. Дъбравите, община Белово със заповед на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 33 от 5 април 2013г.). Защитената местност е на площ от 464,682 дка и е обявена с цел опазване на местообитанието на застрашения от изчезване растителен вид Маришко подрумиче (Anthemis argyrophylla).

На територията на защитената местност се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителство, с изключение на дейности, свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения, търсене, проучване и добив на подземни богатства и залесяване. Нарушителите на забраните се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

РИОСВ–Пазарджик ще предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в картата на възстановената собственост за землището на с. Дъбравите община Белово, област Пазарджик. Защитената местност е вписана в държавния регистър на защитените територии.