РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.07.2013

  През месец юни експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 150 проверки в 136 обекта. Дадените предписания са 80. За нарушения на екологичното законодателство са съставени два акта – на „ЗХ Белово”АД, гр. Белово по Закона за водите, за залпово замърсяване на коритото на р. Марица с неутаени отпадъчни води от пречиствателната станция на обекта и на „Свиком”АД, гр. Пазарджик - за неизпълнение на условия в издаденото комплексно разрешително. Текуща месечна санкция от 1358 лв. е наложена на „Дуропак Тракия Папир”АД - за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели неразтворени вещества и наличие на нефтопродукти в отпадъчните води след пречиствателната станция.

През юни директорът на РИОСВ издаде три наказателни постановления на обща стойност 8 500 лева - на «Метал трейд експорт»ЕООД-Пазарджик – санкция от 3 000 лв., за съхраняване на разкомплектовани излезли от употреба моторни превозни средства на площадка, която не отговаря на изискванията на Закона за управление на отпадъците. Санкция от 5 000 лв. е наложена по Закона за водите на «Свиком»АД – за замърсяване на река Елшишка с непречистени отпадъчни води от свинекомплекса в с. Априлци. Глоба от 500 лв. е наложена по Закона за чистотата на атмосферния въздух на физическо лице – за изпускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух при производството на компост.