РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

28.06.2012

При планови и извънредни проверки през юни експертите на РИОСВ констатираха различни нарушения на екологичното законодателство, за които съставиха 8 акта.

За дрениране на непречистени отпадни води от лагуните на свинекомплекса в с.Априлци и замърсяване на река Елшишка на "Свиком" АД е съставен акт по Закона за водите. За нарушения на Закона за водите са съставени актове и на "Яна" АД – Панагюрище – за замърсяване на река Панагюрска Луда Яна след изпускане на мазут в градската канализация и на община Пазарджик - за неизпълнено предписание да не се допуска изтичане на битово-фекални отпадни води в отводнителен канал "Дели арк".

Заради неизвършени собствени периодични измервания на точковите източници на емисии са съставени актове по Закона за чистотата на атмосферния въздух на "Димана" АД - гр.Батак и "Исаф" ООД - гр.Пазарджик. За неизпълнени предписания и непредставени годишни отчети за използваните в производството през 2011г. озоноразрушаващи вещества, на собствениците на ЕТ "Ралица" - с. Дорково и на "Родопи-12" ЕООД - гр.Велинград също са съставени актове по ЗЧАВ.

За констатирана незаконна сеч в резерват "Купена" на физическо лице от гр.Пещера е съставен акт за нарушаване разпоредбите на Закона за защитените територии.

През месец юни директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде 14 наказателни постановления на обща стойност 15 100 лева.