РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.09.2013

  През месец август експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 104 проверки в 92 обекта. Дадените предписания са 54.

Във връзка с трайно решаване на проблема с нерегламентираните сметища по река Чепинска и изпълнение на предписание за извършване на системен контрол от страна на кмета на с. Драгиново, експерти на РИОСВ извършиха проверка. Констатира се, че кметът извършва необходимия контрол на дейностите по управление на битовите и строителни отпадъци. Няма образувани нерегламентирани сметища по бреговете и в коритото на р. Чепинска - както в регулацията на селото, така и в м.“Водениците“, землище с.Драгиново.

Община Пещера е изпълнила предписание на РИОСВ за почистване на частни и общински терени край общинското депо, замърсени със строителни и битови отпадъци. Няма нови замърсявания.

За нарушения на Закона за управление на отпадъците са съставени три акта - на «Трансметал»ЕООД, гр. Велинград, за предаден отпадък, който не е вписан със съответния код в договора, въз основа на който става предаването му. Два акта са съставени за констатирано нарушение при предаване на отпадъци от физическо лице, извършвало дейности по третиране на отпадъци без да е регистрирано по Търговския закон, без разрешение по чл.35 от ЗУО и по документи, предоставени от Районна прокуратора – Пазарджик.

През август експертите от направление „Води” извършиха проверки на част от язовирите в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик. Планов контрол е извършен на ПАВЕЦ „Чаира” и язовир Белмекен. Дадено е предписание за ревизия и почистване на събирателната камера на маслоуловителя за отпадъчни води на язовира. Водни проби са взети от ГПСОВ-Пазарджик и язовир „Въча”.