РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

01.10.2013

Приключиха проверките от годишния план за контрол за третото тримесечие на 2013г. на язовири в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик. Проверките целят установяване на замърсяване от точкови източници.

Проверка на язовир „Батак” не констатира нерегламентирано заустване на отпадъчни води. Язовирът е главен изравнителен водоем на Баташката хидроенергийна каскада, включваща язовирите „Голям Беглик”, „Тошков чарк” и „Широка поляна”. До настоящия момент няма обособена санитарно-охранителна зона със съответните забрани и ограничения за ползване на водния обект. В регистъра на Басейнова Дирекция ИБР-Пловдив няма издадено разрешително за водовземане от язовира за питейно-битови нужди. Контролен мониторинг на водите му се извършва от Регионална Лаборатория-Пазарджик по утвърден график от БДУВ-ИБР-Пловдив.

Язовирите „Белмекен” и „Чаира” са с комплексно предназначение - за хидротехнически, енергийни нужди и за питейно-битово водоснабдяване. На язовир „Белмекен” има изградено водовземно съоръжение на „В и К”ЕООД – Белово за питейно-битово водоснабдяване на селища в община Белово. Няма обособена санитарно-охранителна зона със съответните забрани и ограничения за ползване на водния обект. Анализ на протоколи от РЛ-Пазарджик не установи превишаване на стойностите на допуск, съгласно изискванията на Наредба № Н-4 за охарактеризиране на повърхностните води. Изпълнено е предписание на РИОСВ-Пазарджик за ревизия и почистване на събирателната камера за нефтопродукти на ПАВЕЦ „Чаира”.

Експертите от направление „Опазване на водите” извършиха проверка и на язовир „Въча”. Контролен мониторинг на водите му извършва Регионална Лаборатория-Пловдив. В акваторията, попадаща в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик е разположена плаваща база – понтон с издадено разрешително за ползване на воден обект от МОСВ. Извършеният мониторинг на водите в района на понтона не констатира отклонения от стойностите за допуск на повърхностните води.