РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

06.08.2014

 Проверките по постъпилите сигнали за защитени видове в безпомощно състояние (лястовица, бял щъркел, шипобедрена костенурка) установиха, че 2 са неоснователни, 3 - основателни /птиците са изпратени за лечение и възстановяване в спасителен център/ и 1, при който костенурка е пусната на свобода в подходящ район.

Проверки на билкозаготвителни пунктове за изкупуване на лечебни растения в община Стрелча (землища с. Блатница, с. Смилец и гр. Стрелча) не установиха нарушения. Експерт на РИОСВ взе участие в комисия за установяване на щета от кафява мечка върху пчелин в м. „Петрово бърдо”, землище на община Батак. Решението на комисията е, че няма основателна причина за изплащане на обезщетение на собственика на пчелина.

През юли експертите провериха състоянието на 4 вековни дървета от вида бук и черен бор на територията на ТП ДГС „Ракитово”. Дърветата са в добро физиологично състояние, без наранявания и заболявания.

Извършени са три проверки по сигнали за замърсяване с отпадъци - в кметства с. Злокучене, с. Паталеница и с. Величково. Дадени са две предписания на кметство, с. Паталеница за почистване и правилно третиране на строителни отпадъци. Неоснователен е сигналът за района на училището в с. Злокучене. В с. Величково кметът е предприел действия за почистване на терени, замърсени с отпадъци. Отпадъците са събрани, предстои извозването им. Не е констатирано бездействие от страна на кметовете и неизпълнение на задълженията им, произтичащи от разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.