РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.11.2014

След получен сигнал на „Зеления телефон” на екоинспекцията за наличие на мъртва риба в река Банска Луда Яна, на 11.11.2014г. експерти на РИОСВ, съвместно с експерти на РЛ към ИАОС извършиха незабавна проверка. Не се установи наличие на умряла риба.

Бяха проверени хидротехническите съоръжения, експлоатирани от „Асарел Медет”АД, гр. Панагюрище. Взета е водна проба от „Пречиствателна станция за битово-фекални води”. Не са констатирани отклонения в технологичния й режим. Водната проба от пункта за мониторинг в момента на проверката е с рН – 7,46, без цвят и мирис, не индикира замърсяване и е в границите на стойност на допуск.

Проверена е пречиствателната станция за руднични води /ПСРВ/ на „Асарел Медет”АД. Не са констатирани отклонения в технологичния режим на станцията и извършвания собствен мониторинг. Взета е водна проба за анализ от изход ПСРВ с рН 7.69 – отговаря на условията в комплексното разрешително на обекта.

На площадката «Асарел Медет»АД не е констатирано нерегламентирано изтичане на отпадъчни води.

Дадено е предписание да се предоставят на РИОСВ-Пазарджик данните от собствения мониторинг на реките : Асарелска, Панова, Люляковица, Банска Луда Яна и от Изход ПСОВ от последната седмица.