РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Докладът е част от процедурата за разглеждане на инвестиционното предложение „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”

13.01.2015

На основание постъпило становище от Сдружение за дива природа „Балкани” по време на общественото обсъждане на Доклада по ОВОС за инвестиционно предложение „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”, директорът на РИОСВ-Пазарджик изиска от възложителя „Ресурс-1”АД да представи в инспекцията Доклад за оценка степента на въздействие от реализацията му върху защитени зони „Западни Родопи” и „Родопи Западни”.

Становището на Сдружението визира възможно увреждане на местообитания и биокоридори на вида европейски вълк (Canis lupus) и кафява мечка (Ursus arctos), предмет на опазване в защитена зона BG0001030 ”Родопи Западни”, както и безпокойство и увреждане на популации на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002063 „Западни Родопи”.

Оценката за степента на въздействие трябва да бъде възложена на колектив от експерти по опазване на европейския вълк и на кафявата мечка и на експерти по опазване на птици и местообитания.

В доклада е нужно да бъде разгледано и въздействието на инвестиционното предложение върху режима на подземните води и как това би се отразило на видовете и местообитанията.

Полевите проучвания трябва да обхванат всички подходящи сезони и месеци за съответните видове, цялата концесионна площ и находището, както и да бъдат приключени не по-късно от края на месец февруари 2016 г. Методиките трябва да бъдат предварително представени на и одобрени от РИОСВ, заедно с график за извършването им.

Крайният срок за представяне на Доклада за степента на въздействие в РИОСВ-Пазарджик за анализ и оценка е 29 февруари 2016 г.