РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

29.12.2015

Тридесет и шест заявления за достъп до обществена информация обслужиха експертите на РИОСВ-Пазарджик през 2015г. От правото си на достъп до информация за състоянието на околната среда се възползваха двадесет и пет институции и фирми, седем граждани и четири неправителствени организации.

Всички заявители получиха исканата информация или указания, къде може да бъде намерена. Няма издадени решения за отказ. Шестнадесет от заявленията са свързани с процеси на вземане на решения, свързани с опазване на околната среда, пет - с упражняване на законови права и интереси, десет – с резултати от контролната дейност на инспекцията и с копия на документи за проведени процедури, за постъпили в РИОСВ инвестиционни предложения в защитени зони, както и на протоколи от замервания и водни проби. Две от заявленията са свързани с отчетност на институцията, а други две – с изразходване на публични средства. Гражданите най-често се интересуват дали имотите им попадат в защитени зони или територии и от наложените от екологичното законодателство ограничения или забрани при трайното им ползване.

Съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за опазване на околната среда всеки гражданин има право на достъп до информация за състоянието на компонентите на околната среда и факторите, които могат да им окажат въздействие.