РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

15.01.2016

Две текущи месечни санкции за замърсяване на водни тела от промишлена дейност наложи РИОСВ-Пазарджик през 2015г. Промишлените обекти имат пречиствателни станции, но са допуснали изпускане на отпадъчни води над ограниченията, посочени в разрешителните им за заустване.

През 2015г. експертите от направление „Опазване на водите” са извършили 177 проверки на обекти, ползващи и заустващи води при производствената си дейност. 77 от тях са превантивен контрол за работата на пречиствателните съоръжения, 22 са проверки по жалби и сигнали, а останалите са по предписания, тематични и по приоритетност, каквито бяха разпоредените от министъра на околната среда проверки за наличие на отпадъци в коритата на реките и крайбрежните територии.

Всяка година, до края на месец март обектите, които заустват отпадъчните си води в повърхностни водни тела, подават годишни отчети в РИОСВ. Управителите им предоставят годишен отчет за изпълнение на условията, поставени в разрешителните за заустване или в издадените комплексни разрешителни. Отчетите съдържат данни за производствените характеристики на обекта, за количеството на взетите и използвани водни маси и пречистването им. Те се въвеждат в единна национална информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите. На територията на РИОСВ Пазарджик има 38 такива обекта. Те заустват отпадъчните води от дейността си в поречията на реките Марица, Тополница, Луда Яна, Стара река и Чепинска.

През 2015г. експертите на РИОСВ са издали 139 предписания на контролираните промишлени оператори за провеждане на системен и ефективен собствен мониторинг и за сключаване на договори за заустване на производствени отпадъчни води с ВиК дружествата, там където все още няма такива. Най-честите нарушения, за които през 2015г. са съставени 11 акта по Закона за водите, са свързани с превишения на индивидуалните емисионни ограничения, аварийно и залпово изпускане на отпадъчни води и заустване без разрешително.