РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

17.08.2016

През последния месец експертите на РИОСВ-Пазарджик обработиха 43 преписки на малки стопанства, които кандидатстват с проекти по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” на Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Съгласно изискванията на програмата, при депозиране на документации за кандидатстване за финансиране е необходимо да се представи документ от РИОСВ/МОСВ. Със становищата на компетентния орган се определя приложимостта на процедурите по екологична оценка на съответния бизнес план и процедурата по ОВОС за дейностите, предвидени в него. Същевременно се определя и дали намерението може да окаже въздействие върху защитени територии и защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Тази година експертите отчитат повишен интерес на земеделски стопани за кандидатстване за финансиране. Голяма част от уведомленията /14/ са за отглеждане на зеленчуци и за създаване и стопанисване на овощни градини /10/ в землищата на селата Черногорово, Звъничево, Мало Конаре, Алеко Константиново, Исперихово и Виноградец. За разширяване на съществуващи и създаване на нови животновъдни стопанства за отглеждане на млечни крави и телета, кози, овце и коне са подадени дванадесет бизнес плана на стопани от общините Сърница, Велинград, Батак и Стрелча. Други четири целят увеличаване на капацитета на съществуващи пчелини на територията на гр. Сърница, гр. Панагюрище и с. Освеполци, община Пазарджик. За отглеждане на маслодайна роза кандидатсват за еврофинансиране земеделски стопани от гр. Стрелча, гр. Панагюрище и с. Бяга, община Брацигово.