РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

06.04.2017

РИОСВ-Пазарджик засилва контрола за опазване на резерватите Купена, Дупката, Беглика и Мантарица от пожари. Изготвен е оперативен план за съвместни действия с РДПБЗН – Пазарджик. Проверено е състоянието на противопожарното оборудване /лопати, пожарогасители, пръскачки и др./ и на противопожарните депа. Определени са отговорници по противопожарна охрана за четирите охранителни участъка на резерватите. В случай на пожар в резерватите или в районите около тях са изготвени схеми за оповестяване на бедствието.

Периодът от 1 април до 31 октомври е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост със заповед на министъра на околната среда и водите. Заповедта цели вземането на мерки за недопускане възникването на пожари и ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии. Описани са и задълженията на кметовете на съответните общини, в обхвата на които попадат защитени територии. В случай на пожар те трябва да организират доброволчески гасачески групи от местното население. На нарушителите на заповедта ще се налагат глоби - от 500 до 5000 лв. на физически лица и от 1000 до 10 000 лв. на юридическите.

През последния месец специалистите въоръжена охрана извършиха 16 проверки в местностите „Пропадналица“ и „Столък“ в резерват „Купена“ и в местностите „Скелите“ и „Пашино бърдо“ в резерват „Мантарица“. При една от проверките в резерват „Купена“ са забелязани нарушители, извършващи незаконна сеч на дърва от вида габър и бук. Унищожени са вещите, послужили за извършване на нарушението – три самара.