РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

06.03.2012

В рамките на контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик през февруари 2012 г. са извършени провeрки в 68 обекта. За отстраняване на констатирани нередности са дадени 33 предписания. За нарушения на Закона за водите експертите съставиха 2 акта - на „Дуропак Тракия”АД, гр.Пазарджик за замърсяване на река Пишманка, водоприемник на отпадъчните води от пречиствателната станция на обекта и на „ЕКО Ф”АД, мандра в село Карабунар. Мандрата е санкционирана за неизпълнение на предписание за възстановяване на нарушен участък от канализационната й система.

Издадените през февруари наказателни постановления са 5, на стойност 4 500 лева. С тях са наложени глоби на физически и юридически лица, нарушили различни изисквания на Закона за управление на отпадъците.

Експертите извършиха проверка по жалба от „Овергаз юг“АД за изхвърлени строителни отпадъци - изкопни земни маси от неизвестен извършител в местността „Мараша”, землище на гр. Пазарджик. Изхвърлените отпадъци попадат в сервитутната зона на разпределителен газопровод и възпрепятстват достъпа до него и поддръжката му. Дадено е предписание на кмета на община Пазарджик за почистване на замърсяванията и недопускане на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в района. Предстои проверка за неговото изпълнение.

Във връзка с месечните отчисления за рекултивация и следексплоатационни грижи за депата за битови отпадъци бяха изпратени писма до всички общини за дължимите и преведени отчисления до края на 2011 год. На всички общини, които имат непреведени отчисления ще бъдат изпратени покани за съставяне на актове за установени административни нарушения.