РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.09.2017

Сигнал от кмета на община Панагюрище от 14 август за замърсяване в района на Индустриален парк „Оптикоелектрон” наложи проверка на място, извършена съвместно с представители на общината. Установени са сериозни нарушения на екологичното законодателство на площадка, намираща се на територията на индустриалния парк и отдадена под наем на „Екотроника” ЕООД.

Изгаряне на отпадъци не е установено. Не е монтирана обаче цялостна инсталация за третиране на отпадъци, а само на част от съоръженията, тествани за постигане на необходимата технологична температура чрез използване на въглища. За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 6 предписания, пет от които със срок 30 август и едно със срок 12 септември 2017 г.

Същият ден е извършена проверка и на обект, намиращ се в местността „Полето” в Панагюрище. Там е установено нерегламентирано съхранение на отпадъци и химични вещества и смеси, чиито притежател е „Екотроника” ЕООД.

На 24 август експерти от РИОСВ–Пазарджик пломбираха монтираните съоръжения, намиращи се на площадката на Индустриален парк „Оптикоелектрон”, за да не се допускат тестове преди окончателното монтиране на цялата инсталация, вкл. пречиствателните съоръжения. На 1 септември директорът на РИОСВ–Пазарджик е изпратил покана до управителя на „Екотроника” ЕООД за съставяне на актове за установените административни нарушения.

На 5 септември е извършен контрол за изпълнение на дадените предписания със срок 30 август, съвместно с представител на РДВР–Пазарджик. При проверката е установено, че пломбите са на поставените места и целостта им не е нарушена, но указаните предписания не са изпълнени. За почистване на двата обекта и премахването на отпадъците и химичните вещества и смеси са дадени предписания със срок 12 септември.

За площадката на територията на индустриален парк „Оптикоелектрон”, на „Екотроника” ЕООД с Решение № 07-ДО-353-00/08.12.2016 г. е издадено разрешение за дейности по съхранение и предварително третиране на излязло от употребят електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и отработени катализатори. Разрешените дейности не включват изгаряне на отпадъци. С Решение № 07-ДО-353-01/15.05.2017 г. служебно са заличени дейностите с ИУЕЕО. За обекта в местността „Полето” в Панагюрище, от РИОСВ–Пазарджик не са издавани никакви разрешения. Разрешението за дейности с отпадъци се издава и изисква преди въвеждане на обекта в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

При извършените проверки от „Екотроника” ЕООД са изискани, но не са представени строителни документи (одобрени проекти, разрешения за строеж и т.н.). На 5 септември по компетентност е информиран кметът на община Панагюрище за предприемане на действия съгласно правомощията му по ЗУТ.

За констатираните до момента нарушения на Закона за управление на отпадъци и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси ще бъдат съставени 5 акта за установяване на административни нарушения за:

1. Неизпълнение на условия в разрешителното за дейности с отпадъци (констатирани са отпадъци, които не са включени в издаденото разрешение и не са предприети мерки за почистване на площадката от отпадъците с ИУЕЕО и компоненти от него) - санкция от 7000 до 20000лв., съгласно чл.136, ал.2, т.4;
2. Неводене на отчетност по отпадъците – санкция от 2000 до 6000лв., съгласно чл.135(1), т. 1;
3. Нерегламентирано третиране на отпадъци на 2-ри обект- санкция от 7000 до 20000лв., съгласно чл.136, ал.2,т.3.
4. Неизпълнение на дадените предписания със срок 30.08.2017 г. – санкция от 5000 до 20000 лв., съгласно чл. 156, ал. 1
5. Нарушение на изискванията за съхранение на химични вещества по чл.35, ал.1 т.6 от закона - санкция от 1000 до 40000 лв., съгл. чл.35, ал.3 т.3.

РИОСВ–Пазарджик ще продължи контрола върху дадените предписания със срок 12 септември 2017 г. и на последващата дейност, извършвана от „Екотроника” ЕООД.