РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

23.02.2012

След оценката на качеството на доклада за ОВОС и доклада за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение «Изграждане на регионално депо за отпадъци на площадка 16, с. Алеко Константиново», процедурата навлиза във фаза обществени обсъждания.

РИОСВ-Пазарджик определя община Пазарджик, кметство с. Алеко Константиново и община Ракитово като засегнати. Там следва да бъдат организирани обществени обсъждания на доклада за ОВОС, доклада за оценка степента на въздействие и оценката по чл. 99а от Закона за опазване на околната среда. Обсъжданията ще се проведат по места, при следния график:

• на 21.03.2012 г., от 10:00 часа, в зала „Архитектурен съвет” в сградата на община Пазарджик;

• на 21.03.2012 г., от 14:00 часа, в читалище „Иван Ангелов Грозданов 1927 г.”, с. Алеко Константиново;

• на 22.03.2012 г., от 10:00 часа, в зала на Общинския съвет – Ракитово, на ул. „Иван Клинчаров” № 57, гр. Ракитово.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т. ч. докладът за оценка на степента на въздействие и оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС, са на разположение на заинтересованите всеки работен ден в интервалите:

• от 8:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа в стая № 709 в сградата на общинската администрация – Пазарджик;

• от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа в кметството в Алеко Константиново;

• от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа във фронт-офиса на общинската администрация в Ракитово и в РИОСВ-Пазарджик.

Писмени становища могат да се представят в кметство Алеко Константиново, Община Пазарджик, Община Ракитово, както и по време на общественото обсъждане.

РИОСВ-Пазарджик предоставя достъп до доклада за оценка степента на въздействие на хартиен носител и чрез интернет страницата си - на адрес: www.riewpz.org/ключова тема Одобрени доклади за оценка на въздействие на ИП , а доклада за ОВОС и оценката по чл. 99а от Закона за опазване на околната среда са предоставени за разглеждане на хартиен носител в информационния кабинет на РИОСВ, гр. Пазарджик, ул.“Гурко”№3, ет.3, стая №6.