РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.11.2018

   Експертите на РИОСВ-Пазарджик издадоха 26 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки при упражнен контрол в 69 промишлени обекта през октомври.

   За заустване на отпадъчни води без разрешително е съставен акт на юридическо лице по Закона за водите. Четири акта са съставени за нарушения на Закона за управление на отпадъците: на „Асен Метал 81” ЕООД – за неводене на отчетност на отпадъци, на кмета на община Септември – за неизпълнено предписание, и два на физически лица – за третиране на отпадъци без разрешително или регистрационен документ.

   По сигнали за запрашаване от дейността на двете оризарни в с. Ковачево, община Септември, са извършени проверки в двата обекта. Сигналите са основателни. На операторите са дадени предписания да предприемат мерки за недопускане на запрашаване от дейността. Повторна проверка установи, че предприетите мерки са недостатъчни. Не е преустановено праховото замърсяване. На собствениците на оризарните ще бъдат съставени актове за административно нарушение на Закона за опазване на околната среда.

   През октомври по предписания на РИОСВ са предприети действия за правилно управление на производствени и болнични отпадъци. Лечебно заведение в Пазарджик осигури подходящ съд за съхранението им, а металообработващо предприятие в Панагюрище обособи зони за разделно събиране и вече съхранява правилно опасните отпадъци от производствената дейност.

   По предписания на РИОСВ през октомври са почистени  нерегламентирани замърсявания с отпадъци на речните корита и прилежащи територии в община Пазарджик и на терени в землището на село Левски, община Панагюрище.