РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


17.05.2020

    Експерти на Басейнова дирекция "Източонобеломорски район" – Пловдив (БД ИБР) и Регионалната лаборатория на ИАОС в Пазарджик извършиха днес повторна проверка  по сигнал за наличие на мъртва риба в Стара река.
     След като вчера РИОСВ – Пазарджик и Басейнова дирекция обследваха района на речното легло от моста при с. Капитан Димитриево - Брацигово, до Римския мост, днес е извършен оглед в участъка от село Исперихово до село Бяга. При обхода на водното течение на реката в регулацията на Исперихово, община Брацигово, е констатирано наличие на умряла риба по дъното с различни размери. По течението на реката се наблюдава движение на жива риба, състоянието на която не дава основание да се направи извод, че тя е с нарушени жизнени функции. В местата, където водното течение е с по-висока скорост, се констатира незначително запенване на водата.
     Взети са три водни проби от Стара река – при село Исперихово, след него и при село Бяга. Те ще се анализират в лабораторни условия по следните показатели: разтворен кислород, наситеност на кислород, неразтворени вещества, БПК, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, нефтопродукти, полициклични ароматни въглеводороди, арсен, хром общ, цинк, мед, живак.
     Резултатите от водните проби ще бъдат оповестени на сайта на БД ИБР.